Atnaujintas 2007 sausio 5 d.
Nr.2
(1499)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Rytas su malda
ir pusryčiais

Lauktas stebuklas
atėjo

Nejaugi leisime
numirti
„Kregždutei“?

Kalėdų džiaugsmas
ir šešėliai

Džiaugiamės
Viešpaties globa

35 beglobiai vaikai
lieka be pastogės

Pakantumas

Susitarimo
viltys žlunga

Trys Išminčiai – tikroji kelrodė žvaigždė

Trys Karaliai keliauja į Betliejų.
Kadras iš šiuo metu Lietuvoje
demonstruojamo filmo „Kristaus
gimimo istorija“. Gaila, tačiau
į kino teatrus šio filmo pasižiūrėti
ateina labai mažai žiūrovų. Mieli
katalikai, pasidžiaukime gražia
kino platintojų kalėdine dovana
ir ateikime į kino teatrus pamatyti
„Kristaus gimimo istorijos“. Mieli
kunigai, paraginkite parapijiečius
užsukti į tuos kino teatrus, kuriuose
demonstruojamas šis filmas

Kartais giedrią naktį žvelgdami į švytinčias žvaigždes stebimės jų gausa ir pagarbiname Kūrėją už Jo neaprėpiamus visatos tolius. Jei didingo dangaus skliauto grožio mums, pavyzdžiui, neužstoja medžių šakos, tuomet, nors trumpai užvertę galvas bei susimąstę, stovime tyloje ir visai nenorime net krustelėti.

Tačiau visai kitaip kadaise nutiko trims Rytų išminčiams (kunigiškos persų kastos astrologams), kurie, sykį pamatę danguje ryškiai spindinčią ir judančią žvaigždę, nebegalėjo savo vietoje nustygti. Nejau iš tos nušvitusios žvaigždės staiga pradėjo sklisti kažkokia nepaprasta jėga, kuriai nebepajėgė atsispirti tie trys Išminčiai ir todėl jų kojos tiesiog pačios pradėjo kilnotis ir žengti įkandin tai skriejančiai aukštybių „kaltininkei“? Šiuo atveju ne tiek pačios žvaigždės fenomenas turėjo didžios įtakos trijų Išminčių apsisprendimui pradėti išties tolimą, pavojingą ir varginančią kelionę (jei vien dėl to jie būtų leidęsi į kelionę, tuomet jie nebūtų verti garbingo išminčių vardo, nes tai būtų buvę panašu į pramuštgalvišką avantiūrą), bet, be abejonės, jų nedvejojančiam pasiryžimui keliauti ten, kur veda tas švytintis dangaus kūnas, turėjo jau anksčiau girdėta labai svarbi informacija apie gimsiantį Palestinoje karalių.


Dramatiškoje Irako situacijoje žadinti susitaikymo ir taikos viltį

Dauguma Irako emigrantų – krikščionys

Bausmė gali sukurstyti kerštą

Gruodžio 30 dieną Bagdade įvykdžius mirties bausmę Irako diktatoriui Sadamui Huseinui, Šventojo Sosto spaudos tarnybos direktorius t. Federikas Lombardis, SJ, paskelbė notą, kurioje sakoma: Įvykdyta egzekucija visuomet yra tragiškas įvykis, verčiantis liūdėti, net tada, kai liečia asmenį, tapusį kaltą už rimtus nusikaltimus. Katalikų Bažnyčia, kuri yra priešinga mirties bausmei, pakartotinai primena savo nusistatymą. Kaltojo nužudymas nėra būdas teisingumui atkurti ir visuomenei sutaikyti. Priešingai, kyla pavojus, kad bus sukurstytas noras keršyti ir sužadintas naujas smurtas. Šiuo tamsiu Irako tautos gyvenimui metu negalima nepalinkėti, kad visi atsakingieji tikrai visomis pastangomis stengtųsi dramatiškoje situacijoje sužadinti susitaikymo ir taikos viltį.


Popiežius aptaria savo 2006 metų keliones

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
pagerbia buvusios Aušvico
mirties stovyklos aukas

Padėka pirmtakui už indėlį į Bažnyčios gyvenimą

Prasidedant dabartiniam pontifikatui kai kurie popiežių Benediktą XVI artimai pažinoję Bažnyčios hierarchai teigė, kad jis gali daugelį nustebinti savojoje Petro tarnystėje, ir jie šiuo atžvilgiu buvo teisūs. Praėjusių metų labai intensyvioje ganytojiškoje veikloje didžiausią nuostabą sukėlė Šventojo Tėvo gausios ir rezultatyvios apaštališkosios užsienio kelionės. Nors iš pradžių Popiežius aiškino, kad dėl garbingo amžiaus – balandį jis švęs 80-metį – neketina varžytis su pirmtaku Jonu Pauliumi II tarptautinių vizitų gausa, tačiau pernai jis atliko net keturias piligrimystes į Lenkiją, Ispaniją, Vokietiją ir Turkiją, kurios susilaukė plataus atgarsio ne tik aplankytose šalyse, bet ir visame pasaulyje.


Klebonas žaidžia futbolą… arba Pasakojimas ne apie sportą

Dr.Aldona Kačerauskienė

Pumpėnų klebonas
kun. Domingo Avellaneda Cabanillas
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Pumpėnų miestelyje (Pasvalio r.) vienuoliai karmelitai įsikūrė daugiau nei prieš tris šimtus metų. Niekas jų veiklos neaprašė. Yra likusios jų vestos inventorinės knygos nuo 1804 metų. Manoma, kad pirmieji Pumpėnų kunigai buvo vienuoliai karmelitai. Ne kartą bažnyčią ir vienuolyno pastatus niokojo gaisrai. Tačiau karmelitai vis atstatydavo tai, ką sunaikindavo ugnis.


Apie kunigo nubučiuotas rankas

Kun. Andrius Nenėnas, OFM,
su tėvais Birute ir Kazimieru
bei jaunesniaisiais broliais
Povilu ir Justu prie Florencijos
Šv. Pranciškaus bažnyčios altoriaus

„Nauji šventimai yra didis džiaugsmas, norintis peržengti ribas, išeiti iš už konventų sienų, kad visus pakviestų šventei. Naujo gyvenimo šventei“, – tokiais žodžiais laikraščio „Toscana oggi“ žurnalistė Nicoletta Benini pradėjo savo gruodžio 3 dienos straipsnį apie lietuvio pranciškono brolio Andriaus šventimus Florencijoje. Jį šventino kitas pranciškonas, Montepulciano vyskupas, Rodolfo Cetoloni.


Dviejų kraštiečių vyskupų 80-metis

Nusidriekė norinčiųjų
pasveikinti vyskupus eilė

GRIŠKABŪDIS. Antrąją šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26-ąją, Kristaus Atsinaujinimo bažnyčioje buvo pagerbti iš šios parapijos kilę bendraamžiai vyskupai emeritai Juozas Žemaitis, MIC, ir Juozas Preikšas – paminėtas jų gimimo 80-metis. Ta proga abu vyskupai gausiai susirinkusiems parapijiečiams aukojo šv. Mišias. Vysk. J.Žemaitis priminė sudėtingų pokaryje studijų Kauno kunigų seminarijoje metus, išsklaidytą kursą, tremtį ir kitas negandas, dėl kurių dalis klierikų kunigais tapo vėliau, o kai kurie išvis nebaigė studijų. Metais vėliau už vysk. J.Žemaitį kunigu tapo vysk. J.Preikšas, kuriam irgi teko sugaišti vienerius metus valdžiai sumažinus klierikų skaičių.


Garbės giesmės šventam Dievo Kūdikiui

Meilės ir ramybės šventės
sumanytojai ir dalyviai, savo
talentais ir gebėjimais pradžiuginę
Šv. Angelų Sargų bažnyčios
religinę bendruomenę

Antrąją Kalėdų dieną Viešoji įstaiga „Dienos namai“ ir Alytaus valstybinių vaikų globos namų auklėtiniai Šv. Angelų Sargų religinei bendruomenei padovanojo meilės ir ramybės šventę.

Sulaukta Globos namų vadovų pritarimo

„Dienos namuose“ veikianti „Dorybių mokyklėlė“ vykdo neformaliojo švietimo projektą, kurio tikslas – skatinti vaikų religinę, kultūrinę veiklą, ugdyti moksleivių pagarbą krikščioniškajai tradicijai, pilietiškumą, tautiškumą, saviraišką. Pasak „Dienos namų“ direktorės Kristinos Bondarevos, projekto veikla reikšminga visiems 7-15 metų moksleiviams, ypač aktuali vaikams iš nepilnų šeimų, mokiniams, kurių tėvai išvykę dirbti į užsienį, Globos namų ugdytiniams.


Apie Kalėdų laukimą

Grupė popietės dalyvių: kairėje –
popietės organizatorė, tikybos
mokytoja Salomėja Grakšelienė,
poetė Henrika Aušrienė (viduryje),
klebonas dekanas kunigas
Stasys Toleikis ir gimnazistės

Laukiant Kalėdų Šilalės rajono mokyklose, kultūros įstaigose, parapijų namuose vyko Adventui skirtos popietės. Jose buvo apmąstoma Advento ir užgimsiančio Kristaus laukimo prasmė. Įspūdingą adventinę popietę „Jei Advento laiką leisim laukimu“ surengė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokiniai, vadovaujami šios gimnazijos tikybos mokytojos Salomėjos Trakšelienės. Rengiant šią popietę jai talkino minėtos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Sauga Vaičikauskienė, muzikos mokytojai Laima Petkuvienė ir Arūnas Šerpytis. Renginyje dalyvavo Šilalės parapijos klebonas dekanas kun. Stasys Toleikis, buvusi ilgametė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, dabar jau daugeliui gerai žinoma poetė Henrika Aušrienė, gimnazijos direktorės pavaduotoja Irena Chramelienė, pedagogai ir gimnazijos mokiniai. Be to, į šią popietę, kaip ir kasmet, atvyko šio rajono Upynos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Lina Dobilienė su būriu upyniškių moksleivių.


Metų slenkstį peržengus

Petras KATINAS

Pagaliau baigėsi šventinis naujametis šurmulys. Daugelis lengviau atsiduso, nes tikisi ramiau pailsėti. Pirmiausia nuo didžiųjų miestų centruose nesiliaujančių petardų sproginėjimų, kurie aidėjo vos tik sutemus beveik nuo lapkričio vidurio. Jau nekalbant apie gruodį. Atrodė, tarsi gyventume kokiame Bagdade. Šis petardinis pamišimas, ačiū Dievui, gal pagaliau baigsis. Nors vilties ne per daugiausia. Dabar kiekvienu atveju rengiami įvairiausi fejerverkai. Jų gali net padaugėti, nes, atsipūtę nuo šventinių pokylių, pretendentai į savivaldybių tarybas dar labiau suaktyvins savo propagandinį triukšmą. Žinoma, ne tiek patys, kiek jų pasamdyti viešųjų ryšių meistrai ir pameistriai, kuriems, aišku, mokami mokesčių mokėtojų pinigai.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija