Atnaujintas 2007 sausio 12 d.
Nr.4
(1501)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pagerbti vyskupijos dvasininkai

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Iškilmės Panevėžio Katedroje.
Iš kairės: mons. Petras Baltuška,
nuncijus arkivyskupas Peteris
Stephanas Zurbrigenas,
Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas ir vyskupas
emeritas Juozas Preikšas

Apaštalinis protonotaras Bronius
Antanaitis (dešinėje) su Kaišiadorių
ir Telšių vyskupais Juozapu
Matulaičiu ir Jonu Boruta
Broniaus VERTELKOS nuotraukos

Sausio 3 dieną Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje vyko iškilmingos šv. Mišios, skirtos keturiems svarbiems įvykiams: prisimintos pirmojo Panevėžio vyskupijos vyskupo Kazimiero Paltaroko 49-osios mirties metinės, penktosios vyskupo Jono Kaunecko – Panevėžio vyskupijos ganytojo metinės ir popiežiaus Benedikto XVI dėmesys Panevėžio vyskupijos dviem dvasininkams: Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios klebonui kan. Broniui Antanaičiui suteiktas aukščiausias prelato laipsnis – jis tapo apaštaliniu protonotaru, o Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonui garbės kan. Petrui Baltuškai – monsinjoro titulas.

Monsinjoras Petras Baltuška, daugelio kunigų bei vienuolių dvasios tėvas, nepailstamai kelia iš užmaršties Utenos krašto dvasininkus, įamžina Daugailių šviesuolius. Išskirtinė jo veikla – įamžinant Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimą. Sovietmečiu dviračiu nuvažiavęs ne vieną tūkstantį kilometrų rinkdamas parašus po protesto raštais sovietinei valdžiai, ne kartą jos perspėtas, terorizuotas. Religinę kultūrą ir dvasingumą puoselėja pamoksluose, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę – ir pranešimuose mokslinėse konferencijose, tardamas žodį jubiliejų proga ar pažymint kokį įvykį, šventinant paminklus, kryžius, rašydamas straipsnius rajoniniame ,,Utenyje“, respublikiniuose laikraščiuose, žurnaluose bei moksliniuose leidiniuose. Lietuvos valstybė, įvertindama kun. P.Baltuškos nuopelnus, 2004 metais jį apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, kurį įteikė laikinai prezidento pareigas ėjęs Artūras Paulauskas liepos 6 dieną.

Apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis – vienintelis likęs dar vysk. K.Paltaroko paskirtas kanauninkas. 1955–1958 metais jam teko laimė dirbti greta vyks. K.Paltaroko – jo buvo pakviestas į Vilnių vyskupijos kurijos sekretoriumi, kartu ir Panevėžio vyskupijos kurijos kancleriu. Sovietmečiu būsimasis protonotaras organizavo protesto raštus sovietinei valdžiai, rinko parašus. Niekas nėra pateikęs tiek žinių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikai“, kaip jis. Kaip Panevėžio vyskupijos atstovas dalyvavo Tikinčiųjų teisių gynimo komiteto susirinkimuose. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę prelatas aktyviai dalyvauja Panevėžyje organizuojamose tautinėse šventėse, minėjimuose, knygų pristatymuose. Dirbdamas Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje (tai buvo jau dvylikta tarnystės Dievui vieta), dažnai kvietėsi koncertuoti žymius atlikėjus (mat kan. B.Antanaitis gebėjo pastatyti naujus vargonus). Šventovėje yra koncertavę Bernardas Vasiliauskas, Gediminas Kviklys, Irena Milkevičiūtė, Gintarė Skėrytė, Virgilijus Noreika ir daugelis kitų. Prelato skleidžiamas dvasingumas itin svarbus nūdienos išvargintoms sieloms...

Sausio 3-iąją Panevėžio Katedroje širdį džiugino besimeldžiančiųjų gausa: įvairaus amžiaus žmonių, jaunimo ir vaikų buvo pilna Katedra. Šv. Mišias aukojo apaštalinis nuncijus arkiv. dr. Peteris Stephanas Zurbrigenas, keturi vyskupai – Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis, vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir per 50 kunigų.

Prasmingą ir jaudinantį pamokslą pasakė vysk. J.Kauneckas, kuriame daug dėmesio skyrė pirmajam Panevėžio vyskupui K.Paltarokui, palygindamas jo vaikystę su nūdiena. Vysk. K.Paltaroko asmenybės ugdymui atskleisti pritaikė psalmės žodžius: „Mato visas pasaulis išganingąjį Dievo veikimą“. Vysk. J.Kauneckas priminė tą atmosferą ir tėvų nusiteikimą, išugdžiusį vyskupą Kazimierą. Religingi tėvai: tėvas skriaudžiamųjų gynėjas, didelis kunigų gerbėjas ir daug iš jų reikalavęs, mokėjęs pasakyti tiesų, reiklų žodį, motina – tvirto charakterio, tačiau labai mylinti vaikus, besirūpinanti jais.

Vyskupo Kazimiero tėvas mirė beveik 95 metų. Prieš mirtį jis yra pasakęs: „Nei pats rūkiau, nei degtinės kaštavojau!“ Tad būsimasis vyskupas Kazimieras turėjo puikų pavyzdį.

Vysk. J. Kauneckas priminė dar vieną vyskupą – Motiejų Valančių, išsaugojusį lietuvių kalbą, gynusį katalikų tikėjimą. Ir 1875 metais, kai mirė vysk. M.Valančius, gimė būsimasis vyskupas K.Paltarokas, apgynęs nuo sunaikinimo ateitininkus, nepabūgęs parašyti prieštaraujantį raštą pačiam prezidentui Antanui Smetonai. Taigi vyskupas Kazimieras paveldėjo iš tėvų tvirtą, nebijantį kovoti už teisybę charakterį. Vyskupo rūpestis vaikų ir jaunimo tikėjimo žiniomis atsiskleidė jo parašytame ir daug kartų perleistame, papildytame „Katekizme“, iš kurio vaikystėje teko mokytis nūdienos vyresnės kartos žmonėms.

Vysk. J.Kauneckas priminė vysk. J. Borutos žodžius apie K.Paltaroką kaip į Aukštaičių Didįjį (analogiškai, kaip M.Valančius yra vadinamas Žemaičių Didžiuoju).

Vysk. J.Kauneckas apgailestavo, kad dabar šeimose nėra tokio nusiteikimo, kuris buvo augant vyskupui Kazimierui – tėvai mažai arba ir visai nebendrauja su vaikais, trūksta nuoširdžių pokalbių, pasivaikščiojimų, tad trūksta atjautos ir vienas kito supratimo.

Panevėžio vyskupas J.Kauneckas pristatė vysk. K.Paltaroko auklėtinius, kadaise jo pašventintus kunigus: apaštalinį protonotarą B.Antanaitį ir mons. P.Baltušką. Perskaitė popiežiaus Benedikto XVI sprendimą – dokumentą, apie apaštalinio protonotaro vardo suteikimą kan. Broniui Antanaičiui, kurį 2006 m. liepos 14 d. pasirašė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Andželas Sodanas.

Apaštalinis protonotaras B.Antanaitis lotynų kalba perskaitė tikėjimo išpažinimą bei ištikimybės Popiežiui ir Bažnyčiai priesaiką. Dokumentus pasirašė protonotaras, o vyskupas patvirtino jį kaip liudininkas. Vysk. J.Kauneckas prelatui protonotarui įteikė violetinę sutaną, kurią turės teisę nešioti iškilmių metu.

Apaštalinis protonotaras B.Antanaitis, dėkodamas už šį titulą, pažymėjo, kad jis skiriamas visos Panevėžio vyskupijos kunigams per jo asmenį. Sveikindamas vyskupą J. Kaunecką prieš penkerius metus tapus Panevėžio vyskupijos ganytoju, linkėjo ir toliau statyti Katedrą žmonių širdyse.

Vyskupas paragino šv. Mišiose pasimelsti už pašaukimus, kad pašauktieji degtų tokia meile Dievui ir artimui, kaip Popiežiaus apdovanotieji.

Po šv. Mišių nusidriekė ilga sveikintojų eilė. Sveikino miesto valdžios, organizacijų, institucijų atstovai, giminaičiai, pažįstami – visi, kuriems apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis ir monsinjoras Petras Baltuška yra brangūs ir svarbūs.

Panevėžys

„XXI amžiaus“ redakcija nuoširdžiai sveikina apaštalinį protonotarą B.Antanaitį bei mons. P.Baltušką gavus aukštus titulus ir, linkėdama Dievo palaimos toliau darbuojantis savo parapijose, dėkoja už aktyvų katalikiškos spaudos platinimą

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija