Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasingumo esmė – meilė

S. Rimutė GARNEVIČIŪTĖ,

Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų kongregacija

Palaimintasis Jurgis Matulaitis yra kilęs iš Lūginės kaimo netoli Marijampolės. Gimė 1871 m. balandžio 13 d. ir iki mirties 1927 m. sausio 27 d. visą savo gyvenimą paaukojo Dievui ir dvasinei kitų naudai. Jis pašaukimą į kunigystę priėmė kaip Dievo dovaną, ją ugdė, gilino studijomis Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, Petrapilio dvasinėje akademijoje, Fribūro universitete. Vykdė įvairų pastoracinį darbą parapijose, tarp darbininkų. Mokė sociologijos ir dogminės teologijos Petrapilio dvasinėje akademijoje. 1909 metais atnaujino Tėvų marijonų vienuoliją, kuriai suteikė visai naują pobūdį; pats tapo tos vienuolijos nariu. Šiai vienuolijai vadovavo iki pat mirties. 1918 metais paskirtas Vilniaus vyskupu, o 1925 metais – apaštaliniu vizitatoriumi Lietuvai. Jo dėka buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija ir parengtas konkordatas tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos vyriausybės.


Mirė ilgametis Ratnyčios klebonas

A†A kun. jubil. Antanas Andriuškevičius-Andraitis
(1923-1946-2006)

Kun. jubil. Antanas
Andriuškevičius-Andraitis

Gruodžio 16 dieną, eidamas 84-uosius amžiaus ir 61-uosius kunigystės metus, Druskininkų ligoninėje, mirė kun. Antanas Andriuškevičius-Andraitis. Jis priklausė Vilkaviškio vyskupijai, bet ilgą laiką, 41 metus, darbavosi Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje, net 32 metus buvo Ratnyčios parapijos klebonu.

Kun. A.Andriuškevičius-Andraitis gimė 1923 m. birželio 11 d. Vilkaviškio vyskupijoje, Krokialaukio parapijoje, Angininkų kaime, darbininkų šeimoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija