Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mirė ilgametis Ratnyčios klebonas

A†A kun. jubil. Antanas Andriuškevičius-Andraitis
(1923-1946-2006)

Kun. jubil. Antanas
Andriuškevičius-Andraitis

Gruodžio 16 dieną, eidamas 84-uosius amžiaus ir 61-uosius kunigystės metus, Druskininkų ligoninėje, mirė kun. Antanas Andriuškevičius-Andraitis. Jis priklausė Vilkaviškio vyskupijai, bet ilgą laiką, 41 metus, darbavosi Vilniaus arkivyskupijos sielovadoje, net 32 metus buvo Ratnyčios parapijos klebonu.

Kun. A.Andriuškevičius-Andraitis gimė 1923 m. birželio 11 d. Vilkaviškio vyskupijoje, Krokialaukio parapijoje, Angininkų kaime, darbininkų šeimoje. Tėvams 1931 metais persikėlus gyventi į Alytų, čia išėjo pradžios bei vidurinius mokslus. 1942 metais įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1944-ųjų rudenį sovietų valdžiai ją uždarius, mokslą tęsė Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu buvo įšventintas vyskupo Kazimiero Paltaroko 1946 m. birželio 16 d. Tų pačių metų rugpjūčio 7 dieną paskirtas Balbieriškio vikaru. 1948-1949 metais kurį laiką aptarnavo ir Naujosios Ūtos parapiją. 1949-aisiais paskirtas Liškiavos parapijos klebonu ir tas pareigas ėjo iki 1959-ųjų, vėliau dėl susilpnėjusios sveikatos liko Liškiavos parapijos altaristu. Vilniaus arkivyskupijos valdytojo kan. Česlovo Krivaičio prašymu, tuometiniam Vilkaviškio vyskupijos apaštališkajam administratoriui vysk. Juozui Labukui sutikus, 1965 metais paskirtas Ratnyčios parapijos administratoriumi ir tas pareigas ėjo iki 1997 metų, vėliau, atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatą, išleistas į emeritus.

Laidotuvių apeigos, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, vyko gruodžio 18 dieną Ratnyčios bažnyčioje. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Vilniaus arkivyskupo augziliaras vysk. Juozas Tunaitis, mirusiojo kurso draugas kun. Antanas Dilys ir 11 kitų Vilniaus arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos kunigų. Pamokslą pasakė vysk. J.Tunaitis, o prie kapo žodį tarė kun. A.Dilys. Velionis palaidotas Ratnyčios bažnyčios šventoriuje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija