Atnaujintas 2007 sausio 26 d.
Nr.8
(1505)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Klebono vizija – burti vaikus ir jaunimą arčiau bažnyčių

Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių
parapijų klebono kun. Antano
Gutkausko žodis tikintiesiems
visada laukiamas

Antrus metus Šilalės dekanato Upynos parapijoje klebonu dirbantis ir dar aptarnaujantis be nuolatinių kunigų esančias Girdiškės ir Varsėdžių parapijas, kun. Antanas Gutkauskas stengiasi pagyvinti šių parapijų veiklą. Jam pradėjus klebonauti, bematant buvo suremontuoti, tiksliau, iš pagrindų atnaujinti Upynos parapijos namai. Dabar juose parapijos tikintieji gali šarvoti mirusiuosius, giedoti „Kalvarijos kalnus“, o jaunimas – organizuoti įvairias religines šventes, popietes ir pan. Beveik prie pabaigos eina ir Varsėdžių parapijos namų statyba. Girdiškėje irgi yra parapijos namai, į kuriuos, reikalui esant, susirenka ne tik pagyvenę tikintieji, bet ir jaunimas. Turi ir kitų gražių sumanymų klebonas kun. A.Gutkauskas. Vienas jų – suaktyvinti vaikų ir jaunimo religinę veiklą pritraukiant juos prie minėtų parapijų bažnyčių. Palaikydamas glaudų ryšį su Upynos vidurinės mokyklos tikybos mokytoja Lina Dobiliene, kuri yra itin aktyvi tikybos mokytoja, klebonas rūpinasi, kad vaikai tinkamai pasirengtų Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui. Be to, jis visaip skatindamas jaunimą, stengiasi, kad šis kuo dažniau ateitų į bažnyčią, kad mergaitės noriai adoruotų, o berniukai – nevengtų ministranto pareigų.

Jau nebe pirmus metus klebonas kun. A.Gutkauskas organizuoja susitikimus su Kalėdų Seneliu šv. Kalėdų proga. Tad ir praėjusį Kūčių vakarą tiksliau, Kalėdų naktį, į Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčią buvo susirinkę daug jaunimo ir vaikų dalyvauti šv.Mišiose. Jų metu gražiai giedojo Upynos parapijos choras, vadovaujamas Renatos Beišytės. Pasibaigus šv. Mišioms, vaikai susitiko su Kalėdų Seneliu, kuris pabendravo su jais, apdovanodamas kalėdiniais saldumynais. Kadangi Upynos bažnyčia buvo pilnutėlė ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų, jaunimo, klebonas padėkojo visiems tikintiesiems, o ypač jaunimui už gausų dalyvavimą Bernelių šv. Mišiose, patarnavimą jų metu. Tą patį Kūčių vakarą tokios pat Kalėdų nakties pamaldos įvyko ir Varsėdžių Šv.Roko bažnyčioje. Į ją taip pat susirinko daug šios parapijos tikinčiųjų. Po jų varsėdiškiai vaikai susitiko su tuo pačiu Kalėdų Seneliu, atvykusiu iš Upynos. Smagiai pabendravęs su varsėdiškiais vaikais, Kalėdų Senelis juos visus irgi gausiai apdovanojo saldumynais, pasveikino Kūdikėlio Jėzaus užgimimo proga, linkėjo ir toliau būti uoliais savo parapijos bažnytėlės lankytojais.

Šv. Kalėdų dieną klebonas kun. A.Gutkauskas Kalėdų Senelio vardu kalėdines dovanėles perdavė ir Girdiškės parapijos vaikams.

Visų trijų klebono kun. A.Gutkausko aptarnaujamų parapijų tikintieji yra dėkingi klebonui už pagalbą, padedant prasmingai praleisti Advento laikotarpį, už Kalėdų Senelio pakvietimą dalyvauti Kalėdų nakties pamaldose, už pagalbą rengiant šiose parapijose adventines popietes, vakaronės bei jo dalyvavimą šiuose renginiuose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalės rajonas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija