Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Prisimintos penktosios vyskupo ingreso metinės

Telšių vyskupas Jonas Boruta
(dešinėje) eina į ekumenines
pamaldas Klaipėdos Kristaus
Karaliaus bažnyčioje drauge
su kitų krikščioniškų bažnyčių
dvasininkais Kun. Sauliaus
STUMBROS nuotrauka

Sausio 25 dieną visas katalikiškas pasaulis šventė Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę. Tą dieną taip pat baigėsi ir maldų už krikščionių vienybę savaitė. Telšių vyskupijos kunigai sausio 25-ąją rinkosi į kasmėnesinį formacijos susirinkimą. Į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos didžiąją aulą susirinkusius kunigus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta, SJ, ir susirinkimą pradėjo malda. Konferencijoje Telšių ganytojas aptarė svarbius einamuosius vyskupijos klausimus. Kunigams buvo pristatyta nauja parapijų bažnyčiose suteikiamų atlaidų ir jų patvirtinimo sistema, kurią nustatė Apaštališkoji penitenciarija. Taip pat buvo aptarti vyskupijos bažnyčių remontų klausimai ir kiti svarbūs reikalai. Po konferencijos kunigai rinkosi į Telšių Katedrą, kur 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių ganytojas. Pamokslo metu vyskupas priminė, jog šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitė suvedė dvi temas, du kvietimus krikščioniškoms bažnyčioms ir žmonėms – melstis ir kartu siekti krikščioniškos vienybės bei vienytis atsiliepiant į žmoniškąją kančią. Šios dvi atsakomybės yra glaudžiai susipynusios. Maldų už krikščionių vienybę savaitė šiemet turėjo temą: „Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“ (Mk 7, 37). Buvo atkreiptas dėmesys į Pietų Afrikos valstybėje esančias blogybes – ŽIV/AIDS epidemijos plitimą ir didžiulį atotrūkį tarp turtingųjų ir skurdžiai gyvenančių. Dauguma šios valstybės gyventojų – krikščionys, tačiau meilės įstatymas yra labai sunkiai vykdomas. Ši problema aktuali ne tik Pietų Afrikoje, bet ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Vyskupas kalbėjo apie mūsų krašte įsigalėjusią alkoholizmo problemą, kurią sunku spręsti dėl žmonių abejingumo ir nenoro padėti šią problemą turintiems žmonėms. Dažnas krikščionis linkęs šia liga sergantį žmogų pasmerkti, pašiepti, atstumti, o ne padėti iš šios bėdos išsikapstyti. Ganytojas sakė, kad krikščionys turi vienytis ir padėti vieni kitiems sunkiose situacijose bendromis jėgomis pagelbstint vieni kitiems. Per pagalbą žmogui – artimui – ir turi pasireikšti krikščionių vienybė, kurios nuolat meldžiame. Baigdamas vyskupas visus šv. Mišių dalyvius kvietė būti tikrais Jėzaus Kristaus pradėtos misijos tęsėjais, o ne tik Jo žodžio klausytojais.

Po iškilmingų šv. Mišių kunigų vardu sveikinimo žodį Telšių vyskupui J.Borutai, SJ, tarė Varnių klebonas kan. Jonas Petrauskis. Sveikindamas Telšių ganytoją su penktosiomis ingreso į Telšių Katedrą metinėmis kanauninkas priminė vyskupo J.Borutos per šį laikotarpį spėtus nuveikti didelius darbus, linkėjo ir toliau sėkmingai vadovauti Telšių vyskupijai. Telšių miesto bendruomenės vardu vyskupą sveikino Telšių miesto meras Vytautas Urbonavičius, sėkmės ir gausios Dievo palaimos ganytojui linkėjo seminaristai, o visus sveikinimus vainikavo skambus visų sugiedotas Ilgiausių metų!

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija