Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija

Sausio 7 dieną Klaipėdoje įkurta nauja Šv. Brunono Kverfurtiečio parapija. Jos aptarnavimas patikėtas pranciškonams konventualams. Laikinosios parapinės koplyčios adresas – Debreceno g. 3.

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinas (Ordo Fratrum Minorum Conventualium) – kunigų (tėvų) ir brolių bendruomenė. Vienuoliją XIII amžiuje Italijoje įsteigė šv. Pranciškus Asyžietis. XV amžiuje pirmieji pranciškonai atėjo ir į Lietuvą. Keliaudami per miestus ir kaimus jie skelbė ir savo pavyzdžiu liudijo Dievo Evangeliją. Šiandien pranciškonų bendruomenės įsikūrusios daugelyje pasaulio šalių. Sekdami šv. Pranciškaus pavyzdžiu broliai dega noru tarnauti Kristui ir žmonėms skelbti Taiką ir Gėrį. Pagrindinis ordino tikslas – tarnauti žmonėms, o ypač mažiausiems iš jų – vienišiesiems ir apleistiesiems; įvairiomis priemonėmis (pasitelkus televiziją ir radiją, knygų leidybą, internetą ir mokyklas) nešti į pasaulį Gerąją Naujieną apie Jėzų Kristų.

Telšių Vyskupo Jono Borutos, SJ, pakviesti pranciškonai 2005-ųjų rugsėjį atvyko į Klaipėdą ir tarnavo darbuodamiesi Šv. Juozapo Darbininko parapijoje.

Naujosios parapijos globėjas šv. Brunonas Bonifacas Kverfurtietis (apie 974–1009) – vienuolis benediktinas, imperatoriaus kapelionas, misijų arkivyskupas, kankinys ir Katalikų Bažnyčios šventasis. Brunonas gimė apie 974 metais saksų didikų šeimoje Kverfurte, mokėsi mokykloje, įsteigtoje prie Magdeburgo bažnyčios. 995 metais jis paskirtas kanauninku, netrukus Romos imperatoriaus Otono III dvare jau ėjo kapeliono pareigas. 998 metais Brunonas paliko tarnystę Romos dvare ir įstojo į benediktinų vienuolyną Aventine, pasirinkęs Bonifaco vienuolinį vardą. 1001 metais jis prisijungė prie šv. Romualdo ir atsiskyrėlių Pereum vietovėje netoli Ravenos Italijoje. Tais pačiais metais misionieriai iš Pereum vyko į Lenkiją. Gavęs iš popiežiaus Silvestro II šventimus bei leidimą vienuolių misijinei veiklai, prie jų prisidėjo ir Brunonas. 1002 metų žiemą jis atvyko į imperatoriaus Henriko II dvarą, bet net iki 1004-ųjų turėjo laukti šventimų iš Magdeburgo arkivyskupo rankų. Brunono misijinės veiklos tikslas buvo vengrai, po to – pečenegai (gyvenę teritorijoje virš Dnepro upės, į pietus nuo Kijevo Rusios). 1003 metais po brolių kankiniškos mirties Brunonas išvyko į Lenkiją. Jis parašė du hagiografinius veikalus – ,,Šv. Alberto gyvenimas“ ir ,,Penkių brolių kankinių gyvenimas“. Šie darbai yra reikšmingi šaltiniai tiriant Vidurio Europos viduramžių istoriją. Brunonas tęsė savo misijas ir baltų gyvenamosiose teritorijose. 1009 m. vasario 14 d., arba kovo 9 d., Lietuvoje jis mirė kankinio mirtimi kartu su kitais 18 misionierių. Būtent 1009 metais Kvedlinburgo analuose rašant apie šv. Brunono mirtį pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėtas Lietuvos vardas. Liturginiame kalendoriuje šv. Brunonas Kverfurtietis minimas liepos 12 dieną.

Pranciškonų šv. Brunono Kverfurtiečio laikinojoje koplyčioje šv.Mišios bus šiokiadieniais – 9 ir 17 val., sekmadieniais – 9, 11 (Suma), 13 ir 17 val. Švč. Sakramento adoracija šiokiadieniais nuo 16 iki 17 val. (jos metu kunigas klauso išpažinčių). Kunigas klauso išpažinčių kasdien pusę valandos prieš kiekvienas šv. Mišias. Atlaidai bus švenčiami: Šv. Brunono Kverfurtiečio – liepos 12 dieną, Šv. Pranciškaus Asyžiečio – spalio 4 dieną, Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 dieną.

Parapijos raštinės darbo laikas: šiokiadieniais 10–12 ir 15–16 val. bei po kiekvienų šv. Mišių, o sekmadieniais – po kiekvienų šv. Mišių. Pas ligonį galite kviesti bet kuriuo metu – mob. tel. 868252787

Naujos parapijos klebonas ir gvardijonas yra t. Stanislav Švaikovskij, OFMConv., o vikarai – t. Jaroslav Rekvardt, OFMConv., ir t. Piotr Strocen, OFMConv.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija