Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maldos už krikščionių vienybę savaitės atgarsiai Ieškojo ne skirtumų, o panašumų

Gražina DAGYTĖ

Įvairių konfesijų dvasininkai
susikaupė bendrai maldai
prašydami vienybės

Biržiečiai kalbėjo, kad reikia
ieškoti visus tikinčiuosius
jungiančių panašumų

Šakių Šv. Jono krikštytojo
katalikų bažnyčioje susirinkusiuosius
laimino katalikų ir liuteronų kunigai
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Šakių katalikams ir evangelikams
liuteronams gieda
Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios choras

Biržai. Visą savaitę Biržų bažnyčiose vyko tradicinėmis tapusios ekumeninės pamaldos. Maldų už krikščionių vienybę savaitė buvo pradėta sausio 18-ąją evangelikų reformatų bažnyčioje. Vėliau rinktasi evangelinio tikėjimo krikščionių (sekmininkų) bendruomenėje ir Jungtinės Metodistų Bažnyčios maldos namuose. Baigiamosios pamaldos vyko sausio 23 dieną Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje.

Kalbinti įvairių krikščioniškų tikėjimų atstovai biržiečiai džiūgavo, jog šįmet pasiekta ypatingo susiklausymo ir vienybės. „Po pamaldų žmonės tiesiog nenorėdavo eiti namo, nes buvo labai gera kartu“, – sakė viena biržietė. Tikintieji kalbėjo, kad reikia ieškoti ne bendruomenių skirtumų, o visus jungiančių panašumų.

Baigiamosiose pamaldose žmonėms kalbėjo septyni kunigai. Sekmininkų pastorius Linas Šnaras per valandas, praleistas skirtingose bendruomenėse, džiaugėsi patyręs daug nuostabių išgyvenimų. Ekumenines pamaldas jis vadino Dievo malonės ženklu.

Metodistų bažnyčios kunigas Raimondas Piečia kalbėjo, kad augimas Kristuje dažnai būna sunkus. Dėl to visi tikintieji turi padėti vieni kitiems „kartu darbuotis Viešpaties vynuogyne“. Biržiečius emocingu pamokslu pasveikino ir viešnia iš Švedijos, Metodistų Bažnyčios atstovė kunigė Vala Karlson.

Evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas pastebėjo, jog per ekumenines pamaldas visi turėjo progą išgirsti daug skirtingų pamokymų apie tuos pačius dalykus. O per šešerius tokio bendravimo metus vieni kitus suspėjo gerai pažinti ir suprasti. „Kuo daugiau pažįsti, tuo labiau pamilsti. Kristus meldėsi, kad visi būtų viena. Negali būti, kad Kristaus malda nebūtų išklausyta. Mes ne pagal rūbą, o pagal širdį esame krikščionys“, – kalbėjo R.Mikalauskas.

Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Eugenijus Troickis klausė savęs ir visos bažnyčios: „Kodėl mes išsibarstę, jei meldžiamės tam pačiam Kristui? Kodėl skleidžiame maištą, išsiskaidymą, konfliktą?“ Pasak kunigo, skirtingos konfesijos turi stengtis ne artėti viena prie kitos, bet artėti prie Kristaus. „Kai mus jungia vienas tikslas, rezultatai būna labai gražūs“, – sakė kun. E.Troickis. Baigiantis pamaldoms, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Dalius Tubys prašė Dievo atleisti už susiskaldymą.

Nors bažnyčioje tą sausio 23-iosios, antradienio, vakarą buvo ilgokai užtrukta, žmonės namo neskubėjo. Įvairių konfesijų tikintieji kartu su dvasininkais parapijos salėje vaišinosi karšta arbata, sumuštiniais, diskutavo.

Šakiai. Kaip ir kasmet, per maldos už krikščionių vienybę savaitę, į vieną būrį buvo susirinkę šio miesto katalikai ir evangelikai liuteronai. Šįkart jie rinkosi sausio 28-osios vakarą Šv. Jono krikštytojo katalikų bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo šios bažnyčios klebonas kun. Sigitas Matusevičius, vikaras kun. Vitalijus Golinas bei evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Virginijus Kelertas, o giedojo abiejų bendruomenių chorai.

Šiauliai. Sausio 21 dienos vakarą Šiaulių krikščioniškų bendruomenių atstovai susirinko į bendras ekumenines pamaldas. Bendruomenių vadovai teigė, jog ši tradicija, Šiauliuose prasidėjusi prieš aštuonerius metus, visiems yra brangi. „Tai padeda mums kaskart geriau vieniems kitus pažinti“, – sakė Jungtinės Metodistų Bažnyčios pastorius. „Kai pradėjome rinktis drauge, supratau, kad galime kartu darbuotis, kartu daryti gerus darbus“, – teigė liuteronų pastorius.

Ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių Šv. apašt. Petro ir Povilo Katedroje. Kartu meldėsi katalikai, liuteronai, laisvieji krikščionys, metodistai ir „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės nariai. Pamaldoms vadovavo Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Egidijus Venckus. Jis pristatė šių metų Maldos už pasaulio krikščionių vienybę savaitės temą bei du kvietimus krikščioniškoms Bažnyčioms – siekti krikščioniškos vienybės bei vienytis atsiliepiant į žmogiškąją kančią. Keletą minučių trukusi tyla padėjo įsigilinti ir geriau suprasti Evangelijos pagal Morkų žodžius bei vienijimosi reikšmę. Vienybę skleidė ir maestro Stanislovo Žalalio vadovaujamo Šiaulių kamerinio mišraus choro „Bičiuliai“ atliekamos giesmės. Pamaldų metu krikščioniškų bendruomenių atstovai dalijosi mintimis, kodėl reikia vienytis. Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Remigijus Čekavičius pabrėžė, jog visi esame vieno kūno nariai, tad Viešpats mums kalba ir per kitų krikščioniškų bendruomenių brolius ir seseris. „Kaip Kristaus kūnas, esame pašaukti būti vieningi ir vykdyti Jo misiją“, – teigė kancleris. Apie misiją kalbėjo ir laisvųjų krikščionių bendruomenės atstovas: „Mums visiems, kurie esame Kristaus mokiniai, patikėta didelė užduotis – skelbti Evangeliją. Skelbti ne tik žodžiais, bet ir darbais bei gyvenimo pavyzdžiu“. „Tikėjimo žodžio“ bendruomenės atstovė kaip vieną svarbiausių vienijimosi motyvų iškėlė meilę: „Meilė Dievui yra tai, kas artina mus vieną prie kito“.

Kalbėta ir apie pagalbą kenčiančiajam. „Padėdami vieni kitiems padedame išlaikyti ramybę širdyse“, – sakė Jungtinės Metodistų Bažnyčios pastorius. O svarbiausia, anot katalikų kunigo, kad kiekvienas žingsnis vienybės link stiprina Kristaus kūną. Ši stiprybė buvo labiausiai juntama, kai visi krikščionys susikibę rankomis kalbėjo „Tėve mūsų“ maldą, kai vienas kitam tiesė rankas linkėdami ramybės ir kartu sustoję giedojo tas pačias giesmes. Pamaldų pabaigoje bendruomenių vadovai suteikė palaiminimą ir priminė Kristaus siuntimą – kartu skelbti Evangeliją.

Kaunas. Sausio 25 dienos vakare Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Procesija prie altoriaus prasidėjusioms pamaldoms vadovavo Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, dalyvavo stačiatikių kunigas Igor Rinkevič, evangelikų liuteronų kunigas Erikas Laiconas, evangelikų reformatų kunigas Julius Norvila, prelatas doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, parapijos klebonas dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, vikaras kun. Julius Grigonis.

Vysk. J.Ivanauskas pirmiausia pasveikino kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus ir visus pamaldų dalyvius, nuoširdžiai pasidžiaugė galimybe klausytis to, ką Dievas nori pasakyti per mūsų brolius ir seseris, ir drauge liudyti pasauliui Prisikėlusį Kristų ypač meldžiantis už išgyvenančius kančią ir atstūmimą. Apie dvasinį solidarumą su kenčiančiais pasaulyje kalbėjo ir evangelikų liuteronų kun. E. Laiconas: kelias minutes visi buvo pakviesti tyloje pabūti su esančiais savo kančioje.

Prisikėlimo bažnyčios chorui sugiedojus giesmę „Dieve, arčiau Tavęs“, vysk. J.Ivanauskas pakvietė bendrai Viešpaties maldai.

Pamaldose žodį taręs evangelikų reformatų kun. J.Norvila sakė, jog su džiaugsmu kasmet išgyvenąs tokios bendros maldos ir vienybės Kristuje galimybę. „Kartą per metus susirenkame, kad laimintume vieni kitus, o sugrįžę į savo tikėjimo namus melstumės vieni už kitus ir vieni kitus laimintume“, – kalbėjo dvasininkas. Stačiatikių kun. I.Rinkevič pabrėžė visų bendrumą Viešpaties kūne ir apgailestavo, jog šiuolaikinis žmogus skaudžiai išgyvena laiko beprasmiškumą, jei jo gyvenime nėra Dievo.

Per pamokslą vysk. J.Ivanauskas nuoširdžiai džiaugėsi, kad turime brolius ir seseris, kurie dėl įvairių socialinių ir istorinių aplinkybių yra kitaip matantys ir kitaip suprantantys, tačiau brangina tą patį Kristų, vieni kitus ir jaučiasi viena krikščionių šeima. „Tegul Dievo Dvasia šią krikščionių vienybės savaitę siunčia kaip ženklą, jog su savo tikėjimo broliais ir seserimis galime susitikti tame pačiame ir vieninteliame šventumo kelyje – Kristuje“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Pamaldose dalyvavusiam Kauno stačiatikių bažnyčios chorui sugiedojus Tikėjimo išpažinimą, dvasininkai linkėjo ramybės, o paskui prieidami prie tikinčiųjų uždegė jų atsineštas žvakeles kaip Kristaus šviesos ženklą.

Po maldavimų vysk. J.Ivanauskas suteikė palaiminimą, o parapijos klebonas kun. V.Grigaravičius padėkojo visiems pamaldų dalyviams.

Per agapę vysk. J.Ivanauskas pakvietė kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkus vasarį susitikti Prisikėlimo bažnyčioje. Visiems pritarus, ketinama pasidalyti patirtimi apie kunigo vaidmenį parapijos gyvenime.

Tą vakarą Maldų už krikščionių vienybę savaitei buvo skirtos ir Taizé pamaldos Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius, dalyvavo evangelikų liuteronų kun. Saulius Juozaitis. Taizé giesmes giedojo Piligrimystės pasirengimo centro ir Petrašiūnų parapijos chorai. Gausiems šių pamaldų dalyviams homiliją pasakęs kun. K.Rugevičius atkreipė dėmesį, jog tikroji vienybė prasideda prie kryžiaus, kai atnešame prie jo šio pasaulio rūpesčius.

Vilnius. Sausio 26 dieną Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais užbaigiant Maldos už visų pasaulio krikščionių vienybę savaitę, surengtos ekumeninės pamaldos. Visus susirinkusius pasveikino jėzuitų provincijolas Aldonas Gudaitis, SJ. Pamaldose dalyvavo liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, stačiatikių kunigas Sergijus Neiftach, reformatų kunigas Tomas Šernas, graikų katalikų apeigų kunigas Petro Pavlo Jachimec, OSBM, „Tikėjimo žodžio“ pastorius Giedrius Saulytis, metodistų pastorius Herbert Lange ir laisvųjų krikščionių bendruomenės vadovas Artūras Rulinskas, o apeigoms vadovavo Romos Katalikų Bažnyčios kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Tarp pamaldose dalyvavusių krikščionių buvo ir kitų konfesijų tikinčiųjų, kurie dar tik pradeda savo kelią ekumenizmo link.

Pamaldose įvairių bendruomenių atstovai skelbė atgailos maldavimus ir prie altoriaus atnešė susitaikymo, ramybės ir gerovės simbolius: javų pėdą, namelį su angeliukais, iškeptą duoną su avinėliu. Kaip jau tapo tradicija, skirtingų bendruomenių atstovai krikščionių susirinkimui skelbė visuotinių maldų intencijas už vienybę, taiką, bendradarbiavimą, brandesnį, ryžtingesnį ir atkaklesnį visų Kristaus sekėjų tikėjimą. „Tikėjimo žodžio“ nariai giedojo psalmę, šlovinimo giesmes; ypatingai pagerbdami Bibliją, vaidmenimis Senojo Testamento skaitinį skaitė laisvųjų krikščionių bendruomenės nariai. Krikščionys Dievui dėkojo už tai, kad gali drauge rinktis ir melstis Jo vardu. Pamokslą sakęs liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis pabrėžė, kad krikščionys gali daug nuveikti tarnystės artimui srityje ir vis labiau mylėdami, skaitydami Dievo žodį. Taip pat tikėjimo liudijimo pavyzdžių pateikė reformatų kunigas T.Šernas. Visi susirinkusieji sukalbėjo Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, „Tėve mūsų“ maldą. Visų dalyvaujančių krikščionių bendros apeigos baigtos kardinolo A.J.Bačkio ir kitų konfesijų dvasininkų suteiktu palaiminimu.

Po bendrų maldų gausiai apeigose dalyvavę įvairių krikščioniškų konfesijų tikintieji šoninėje Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios navoje vaišinosi naminiais sausainiais, pyragais, gėrė arbatą ir bendravo.

Pagal „XXI amžiaus“ korespondentų ir katalikai.lt informaciją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija