Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Atlaiduose dalyvavo vienuolės,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
darbų tęsėjos

Sausio 27 dieną Marijampolės Bazilikoje buvo paminėtos Palaimintojo Jurgio Matulaičio 80-osios mirties metinės. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, kunigų marijonų generalinis vyresnysis Janas Rokošas, Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupai, kunigai ir gausus tikinčiųjų būrys ne tik iš Marijampolės, bet ir iš kitų miestų.

Šv. Mišių pradžioje į susirinkusiuosius kreipėsi apaštalinis nuncijus arkiv. P.S.Zurbriggenas. Jis visus pasveikino popiežiaus Benedikto XVI vardu. Apaštalinis nuncijus sakė, kad šiandien švenčiame Pal. J.Matulaičio gimimo dieną – prieš aštuoniasdešimt metų Palaimintasis grįžo į savo Tėvo namus. „Šiandien kyla padėkos ir šlovinimo giesmė Dievui, kad Jis mums padovanojo Palaimintąjį“, – kalbėjo arkivyskupas. Jis trumpai apžvelgė Pal. J.Matulaičio veiklą, jo idealus. Savo kalbą baigė raginimu prašyti Palaimintojo, kad jis mums būtų gyvenimo modelis ir sektinas pavyzdys.

Šv. Mišių pamokslą pasakė arkiv. S.Tamkevičius. Jis nurodė Palaimintojo darbų vertę ir kartu teigė, kad kaip Evangelijoje mokinių užduotis buvo skelbti žodį, taip ir Pal. J.Matulaitis ne tik skelbė Dievo žodį, bet ir pats ištikimai jo laikėsi. Prieš mirtį jis ragino: „Rikiuokitės ir pasiaukokite!“ Ganytojas iškėlė klausimą, kuo Palaimintasis Jurgis aktualus mums, ir pabrėžė, kad šiandien jis dar aktualesnis. Juk šio Palaimintojo laikais Lietuvos visuomenė nebuvo tokia sekuliarizuota. Moralinio iškrypimo niekas nelaikė dorybe, kaip tai daroma šiandien. Su nūdienos blogiu, grasinančiu sunaikinti mūsų šeimas, dvasiškai suluošinti jaunimą, visuomenę paskandinti moralinėje pelkėje, gali kovoti tik gerai organizuota jėga. Ši jėga yra Bažnyčia.

Arkivyskupas minėjo konkrečius faktus, įrodančius, kad Bažnyčia buvo puolama ne tik sovietiniais metais, bet atakuojama ir dabar, pabrėžė, kad Bažnyčiai teko ir teks jos Kūrėjo dalia, ir pacitavo Palaimintojo Jurgio žodžius: „Kai pasaulyje ištvirkę žmonės, tikri Dievo priešai, nesuprantamos neapykantos vedami stengte stengiasi visokiais būdais pulti ir griauti Kristaus Bažnyčią ir religiją, tai tuo labiau mūsiškiai dėl Dievo meilės negailėdami nei darbo, nei pasiaukojimo, tvirtai, kiek įstengs, pergalėdami visokį pavojų ir kliūtis tegul trokšte trokšta ir rūpinasi visomis jėgomis ir geromis priemonėmis tarnauti Dievo Bažnyčiai, skelbti Evangeliją ir visur įnešti Kristų.“ Baigdamas homiliją jis kvietė būti sąmoningais Bažnyčios vaikais, pamąstyti apie savo vietą joje, nes taip mes tinkamai pagerbtume ir Palamintąjį.

Šv. Mišių pabaigoje žodį tarė marijonų generalinis vyresnysis J.Rokošas. Jis pirmiausia pasidžiaugė galimybe dalyvauti šiose iškilmėse, o paskui savo kalboje pabrėžė Pal. J.Matulaičio veiklos svarbą – mat prieš šimtą metų tebuvo likęs vienas marijonas, tėvas Vincentas Senkus, gyvenęs Marijampolėje. Tačiau J.Matulaičio pastangų dėka buvo atkurtas Marijonų vienuolynas. Dabar daugiau kaip penki šimtai marijonų darbuojasi septyniolikoje valstybių skleisdami Evangeliją. J.Rokošas kvietė melstis Pal. J.Matulaičiui, prašyti jo užtarimo, kad marijonų dvasinis gyvenimas ir jų tarnystė Bažnyčioje būtų stipri visame pasaulyje.

Po šv. Mišių Marijonų vidurinėje mokykloje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos sesuo Onutė į gausiai susirinkusią auditoriją kreipėsi sakydama, kad Dievas mus visus kviečia, bet dažnai reikia, kad būtų pavyzdys. Mums toks pavyzdys – Pal. J.Matulaitis. Apie jo gyvenimą, sunkumus, kuriuos jis patyrė, apie jo veiklą ir pasiekimus pranešimą skaitė sesuo Viktorija. Ji pabrėžė, kad Palaimintasis yra artimas mums ir laiko, ir kultūros prasme. Po paskaitos koncertavo Marijonų vidurinės mokyklos styginių kvartetas, kalbėjo Pal. J.Matulaičio draugijų nariai. Minėjimas baigėsi agape.

Marijampolė

Rimos KAZAKEVIČIENĖS nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija