Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Konferencija mokykloje – Palaimintajam paminėti

Dalia Bajarūnienė,

tikybos mokytoja

Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų kongregacijos
atstovė s. Rimutė Garnevičiūtė
pasakoja apie Pal. J.Matulaičio
socialinės veiklos perspektyvą

Sausio 26 dieną Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje pradėjome konferenciją, skirtą 80-osioms Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinėms. Visus susirinkusiuosius pasveikino Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys. Konferencijoje ir šv. Mišių metu klebonas ragino melstis, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Svečius ir dalyvius pristatė mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius.

Kun. Romualdas Vitkovskis, Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras, skaitė pranešimą apie Pal. J.Matulaitį ir Lietuvos valstybę, pabrėždamas šiuos palaimintojo patarimus žmonėms: „Tobulinkit save tarnaudami kitiems“; „Gyvenkit sąmoningu antprigimtiniu gyvenimu“; „Blogį nugalėkit gerumu ir atkaklumą įveikit meile“.

Konferencijoje dalyvavo Kauno miesto, rajono ir kitų mokyklų mokytojai, 8-11 klasių mokiniai. Visi jie turėjo galimybę geriau susipažinti su Pal. J.Matulaičio asmenybe, darbais ir jo sekėjais. Džiugu, kad į konferenciją atvyko ir Marijampolės jaunimas. Apie Pal. J.Matulaičio sekėjus, tęsiančius jo veiklą šiandien, savo liudijimais pasidalijo brolis marijonas kun. Linas Sipavičius. Jis kreipėsi J.Matulaičio žodžiais: „Duok Dieve, kad dėl Tavęs ir Tavo Bažnyčios dar daugiau galėčiau dirbti, vargti ir kentėti. Duok, kad sudegčiau kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo kaitros ir meilės ugnies Tau ir Tavo Bažnyčiai“.

Pal. J.Matulaičio socialinės veiklos perspektyvą apžvelgė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos vienuolė Rimutė Garnevičiūtė.

Kauno Vaidoto pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Inga Straigienė teigė, kad „Pal. J.Matulaitis – krikščionio auklėtojo pavyzdys, kad mes, mokytojai, turime puikų pavyzdį, kuriuo galime sekti siekdami šventumo“.

Įspūdžiais apie Aukštosios Panemunės parapijos jaunimo piligrimystę į Palaimintojo tėviškę pasidalijo Šv. Mato vidurinės mokyklos abiturientė Rūta Godliauskaitė, kuri šiai konferencijai ruošėsi labai atsakingai, naudojosi vaizdine medžiaga. „Tylus ir šiltas Viešpaties prisilietimas ramioje žvakių šviesoje, gili kontempliacija palietė tolimiausias širdies kerteles. Visa jėga ir stiprybė smelkėsi į kiekvieną sielos kampelį. Koks džiaugsmas akis į akį, širdis į širdį susitikti su Viešpačiu maldos trapume ir mažume“, – kalbėjo Rūta.

Pranešimus skaitė ir kitų mokyklų mokytojai bei mokiniai. Konferencijos metu veikė knygų paroda. Geriau susipažinę su vieninteliu Lietuvos palaimintuoju, jo asmenybe ir veikla, jo raštais bei kita literatūra, galime palinkėti vieni kitiems gausių Viešpaties malonių. Konferenciją paryškino Kauno Vaišvydavos vidurinės mokyklos Šv. Cecilijos ateitininkų kuopos grupės „Eldorado“ koncertas (mok. Laima Botyrienė).

„Išlaikykim ramybę ir drąsiai žiūrėkim ateitin pasitikėdami Dievo apvaizda“, – cituodamas J.Matulaičio žodžius, konferenciją apibendrino mokyklos kapelionas kun. R.Simanavičius. Jis padėkojo svečiams – kunigams, seselėms vienuolėms, pranešėjams – už įdomias paskaitas ir pasidalijimus, mokytojams, mokiniams – už dalyvavimą, gražias giesmes, Šv. Mato vidurinės mokyklos dorinio ugdymo metodinei grupei, moksleiviams devintokams – už pagalbą organizuojant ir vedant konferenciją. Broliams marijonų talkininkams – už paramą įsigyjant dalomąją medžiagą, Aukštosios Panemunės klebonui – už pagalbą organizuojant konferenciją. Konferencijos pabaigoje visus kareiviška koše vaišino Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerinis batalionas (vad. plk. ltn. Rimantas Česlovas Černiauskas).

„Tik paduodami žmonėms tikrąją tiesą, mūs šventą katalikišką tikėjimą visu platumu, visu pilnumu, visa grože ir skaistumu, galėsime juos patraukti prie mūs Bažnyčios. Svarbus daiktas mokėti gerai kovoti dėl tiesos. Taip reikia mokėti ginti tiesą, kad net jos priešai, jeigu būtų prie to, išeitų įsitikinę, kad ginantis tiesą yra jiems pilnas meilės ir pagarbos“; „Kryžius tik paveikslėliuose atrodo gražus, gėlėmis papuoštas. Tikrasis kryžius visuomet sunkus“ (Pal. J.Matulaitis).

Uoliai dirbantis Dievui ir Bažnyčiai žmogus niekuomet nepritrūks vargų ir persekiojimų. Tai, kaip žiūri į mus ir kaip su mumis elgiasi pasaulis, yra ženklas, ar iš tiesų einame Kristaus pėdomis.

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija