Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Vyskupai ragina
žmones balsuoti

Dalyvaukime
rinkimuose

Dėmesys nepagydomų
ligonių būklei
ir orumui

Lietuvos mokslų
akademijos biblioteka
paminėjo Palaimintąjį

Išdrįsęs pašaukimą
ne tik priimti,
bet ir juo gyventi

Grabnyčiose –
malda už vienuolius

Popiežiaus susitikimas su vienuoliais

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas laimina
į Kristaus Paaukojimo
ir Pasaulinę Dievui pašvęsto
gyvenimo dieną
susirinkusius maldininkus

Pašvęstojo gyvenimo liudijimo reikšmė

Susitikęs su vienuoliais popiežius Benediktas XVI sakė, kad tylioje kontempliacijoje jie pirmiausia „turi būti pasirengę nešti liudijimą, kad Dievas yra Meilė“. Šventojo Tėvo susitikimas su vyrų ir moterų vienuolijų ir kongregacijų atstovais Šv. Petro bazilikoje įvyko vasario 2 dieną, kai Bažnyčios liturgijoje celebruojant Kristaus Paaukojimą taip pat buvo minima Pasaulinė Dievui pašvęsto gyvenimo diena. Prieš susitikimą susirinkusieji į Vatikano katedrą dalyvavo Eucharistijos aukoje, kuriai vadovavo vienuolijų reikalus tvarkančios Šventojo Sosto dikasterijos – Pašvęstojo gyvenimo istitutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektas slovėnas kardinolas Francas Rodė, CM.


Apsireiškimo jubiliejų pasitinkant

Pašventinta Šiluvos Dievo Motinos
su Kūdikiu paveikslo kopija keliaus
po visas arkivyskupijos bažnyčias

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas ir kunigų šventimai Arkikatedroje

Vasario 4 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyko dviguba arkivyskupijos šventė. Tądien pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija piligriminei kelionei po arkivyskupijos parapijas.


Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas

Renata STADULIENĖ

Atlaiduose dalyvavo vienuolės,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio
darbų tęsėjos

Sausio 27 dieną Marijampolės Bazilikoje buvo paminėtos Palaimintojo Jurgio Matulaičio 80-osios mirties metinės. Iškilmingose šv. Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas, kunigų marijonų generalinis vyresnysis Janas Rokošas, Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kiti vyskupai, kunigai ir gausus tikinčiųjų būrys ne tik iš Marijampolės, bet ir iš kitų miestų.


Konferencija mokykloje – Palaimintajam paminėti

Dalia Bajarūnienė,

tikybos mokytoja

Švč. M.Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų kongregacijos
atstovė s. Rimutė Garnevičiūtė
pasakoja apie Pal. J.Matulaičio
socialinės veiklos perspektyvą

Sausio 26 dieną Kauno Šv. Mato vidurinėje mokykloje pradėjome konferenciją, skirtą 80-osioms Palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties metinėms. Visus susirinkusiuosius pasveikino Aleksoto dekanas, Aukštosios Panemunės Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys. Konferencijoje ir šv. Mišių metu klebonas ragino melstis, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Svečius ir dalyvius pristatė mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius.


Dievui pašvęstojo gyvenimo diena

Procesijoje – arkivyskupijos
vienuolijų seserys
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

Vasario 2 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo švenčiamos Viešpaties paaukojimo iškilmės. Jų pradžioje liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė šv. Mišių aukoje susitikti Viešpatį, kurį kitados Simeonas ir Ona atpažino Marijos ir Juozapo į šventyklą atneštame ir Dievui paaukotame Jėzuje. Pamaldos prasidėjo iškilminga procesija su žvakėmis. Per Grabnyčias tradiciškai dėkojama Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną, tad procesijoje kartu su visais tikinčiaisiais ėjo gausiai tądien į Arkikatedrą susirinkusios arkivyskupijos vienuolijų seserys. Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, mons. Adolfas Grušas, kunigai, tarp kurių buvo jėzuitų, saleziečių ir marijonų kongregacijų narių.


Renesansas

Petras KATINAS

Viena komercinė Lietuvos televizija iš anksto išreklamavo laidą, kurioje patogiai minkštame fotelyje atsidrėbęs LKP-LDDP-LSDP pirmasis sekretorius A.Brazauskas pareiškė, kad „V.Landsbergis jam neegzistuoja“. Aišku, nieko stebėtina. Tiktai kažkodėl buvęs Kremliaus parankinis taip atvirai pasakė jau septynioliktaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais. Nors Prezidentu ir Premjeru buvo tapęs to „neegzistuojančio“ V.Landsbergio dėka. Pagaliau atsiskleidė: buvęs Prezidentas ir Premjeras, pareiškęs apie jam „neegzistuojantį“ prof. V.Landsbergį, kartu parodė, kad gal ir ta nepriklausomybė jam ir jo partiniams bičiuliams neegzistuoja.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija