Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dėmesys nepagydomų ligonių būklei ir orumui

Mindaugas BUIKA

Pasaulinės ligonių dienos minėjimo bruožai

Pasaulinė ligonių diena, kuri ateinantį sekmadienį bus minima visose vyskupijose ir parapijose, turi ypač ryškų krikščionišką pobūdį. Iš tikrųjų nuo seniausių laikų ligonių slaugymas, sekant Evangelijos gerojo samariečio pavyzdžiu, yra suvokiamas kaip krikščioniškosios pasaulėžiūros neatskiriama dalis ir meilės artimui išraiška, teigia Vatikano radijas pristatydamas šią šventę. Bažnyčiai, su ja susijusioms organizacijoms, tikėjimo motyvuotiems krikščionims visame pasaulyje priklauso tūkstančiai įvairaus pobūdžio slaugos ir gydymo įstaigų, kai kurios vienuolijos yra atsidėjusios išskirtinai šiam tikslui; pagalbos suteikimui ligoniams buriasi daugybė savanorių.

Pasaulinė ligonių diena popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva Katalikų Bažnyčioje pradėta minėti nuo 1992 metų. Šventojo Tėvo pasiūlyta minėjimo data, vasario 11-oji, siejasi su Lurdo Dievo Motinos liturgine švente, taip pat ir su pačia Lurdo šventove Prancūzijoje, garsiuoju piligriminių kelionių centru, kuriame buvo užfiksuota daug stebuklingų ir nepaaiškinamų pasveikimų. Taip pat kasmet Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai renginiai vyksta kurioje nors svarbioje Dievo Motinos šventovėje ar diecezijoje, ir jiems vadovauja Popiežiaus paskirtas ypatingasis pasiuntinys.

Būsimosios 15-os Pasaulinės ligonių dienos minėjimo centras bus Pietų Korėjos sostinė Seulas, ir ten vyksiantiems renginiams vadovauti popiežius Benediktas XVI paskyrė Popiežiškosios sveikatos apsaugos sielovados tarybos pirmininką meksikietį kardinolą Chavjerą Losaną Baraganą. Kaip numatyta programoje, Seule šiam tikslui skirti renginiai vyks tris dienas. Vasario 9 dieną bus svarstomi bažnytinės paramos kenčiantiesiems teologiniai aspektai, kitą dieną bus apžvelgta ligonių globos pastoracinė metodika ir pagaliau vasario 11-osios liturginėje celebracijoje pacientams bus suteikiamas Ligonių sakramentas. Seule, kaip kitose Katalikų Bažnyčios diecezijose visuose žemynuose, Pasaulinės ligonių dienos minėjimas suburs sielovadininkus, sveikatos apsaugos darbuotojus, ligonius ir jų šeimas.

Bažnyčia reikalauja teisingos socialinės politikos

Taip pat pagal nusistovėjusią tradiciją kasmet Pasaulinės ligonių dienos proga Popiežius paskelbia kreipimąsi su paraginimu rūpintis ligoniais, kartu paliesdamas vieną konkrečią medicinos srities temą. Štai praėjusiais metais savo pirmajame kreipimesi popiežius Benediktas XVI ypač kreipė dėmesį į psichikos ligomis sergančių pacientų padėtį, jų teises ir gydymą. Šiemetinei Pasaulinei ligonių dienai parinkęs temą „Nepagydomomis ligomis sergančių pacientų dvasinė ir pastoracinė globa“, Šventasis Tėvas siūlo melstis, apmąstyti ir padaryti konkrečios paramos sprendimą šių ypač kenčiančių ir nelaimingų asmenų naudai.

„Bažnyčia vėl atsigręžia į kenčiančiuosius ir ypač kviečia sutelkti dėmesį į nepagydomus ligonius“, – rašo Popiežius, pabrėždamas, kad tokių pacientų ypač gausu tose vietose, „kur skurdas ir negandos kelia didžiulę kančią bei sielvartą“. Daugelyje besivystančių šalių, pirmiausia Afrikos, Lotynų Amerikos bei Azijos žemynuose, milijonai žmonių tebegyvena „antisanitarinėmis sąlygomis“ arba paprasčiausiai neturi pinigų reikalingiausiems vaistams įsigyti ir tampa „nepagydomais ligoniais“. Tokia padėtis yra visiškai netoleruotina, todėl Bažnyčia reikalauja „teisingos socialinės politikos, galinčios padėti pašalinti daugelio ligų priežastis“ arba pagydyti tas, kurios nėra fatališkos ir tereikalauja atitinkamų medicininių išteklių.

Bažnyčia taip pat skatina medicinos valstybinę politiką, „sudarančią sąlygas, kuriomis žmonės galėtų išlikti orūs net ir sirgdami nepagydoma liga ir sutikdami mirtį“, pažymi Šventasis Tėvas. Pastebėdamas, jog „žmogaus gyvybei būdingos esmingos ribos“, už kurių neišvengiama mirtis, jis aiškina, kad šiam kiekvieno žmogaus anksčiau ar vėliau laukiančiam patyrimui yra reikalingos atitinkamos pastangos. „Nepaisant mokslo pažangos, neįmanoma surasti vaistų nuo kiekvienos ligos ir visur yra susiduriama su nepagydomomis bei mirtinomis ligomis sergančių žmonių kentėjimų iššūkiu“, – pabrėžia popiežius Benediktas XVI.

Visa egzistuojanti gyvybė – dangiškojo Tėvo rankose

Bažnyčia griežtai atmeta vadinamąją eutanaziją, tai yra nepagydoma liga sergančio žmogaus nužudymą „iš gailestingumo“ (o gal iš taupumo?) netgi paties prašymu, nes gyvybė yra šventa Dievo dovana, kurią privalu saugoti nuo prasidėjimo iki natūralios pabaigos. Kita vertus, ji pabrėžia poreikį – ir apie tai kaip tik kalba Šventasis Tėvas savo kreipimesi šiemetinei Pasaulinei ligonių dienai – „turėti kuo daugiau paliatyviosios slaugos centrų, kurie rūpintųsi visapusiška ligonių priežiūra, teiktų jiems reikiamą žmogiškąją pagalbą bei dvasinę globą“. Šios globos gavimą popiežius Benediktas XVI iškelia į kiekvieno žmogaus teisės lygmenį, „ir mes visi privalome būti įsipareigoję ją ginti“.

Čia Bažnyčia kaip tik stengiasi pateikti tobulą reikšmingo indėlio pavyzdį sergančiųjų priežiūrai ir gydymui, kas, kaip minėta, sudaro svarbią jos pastoracinės ir karitatyvinės veiklos dalį. „Per savo narius bei institucijas ji ir toliau palaiko kenčiančiuosius ir mirštančiuosius, stengdamasi šiais reikšmingais žmogiškosios egzistencijos momentais išsaugoti jų orumą“, – patvirtina Šventasis Tėvas. Jis nurodo daugybę sveikatos apsaugos darbuotojų ir savanorių, kurie atsidavusią tarnystę atlieka ne tik slaugos ligoninėse ir paliatyviosios medicinos centruose, bet ir „miestų gatvėse, būsto projektuose ir parapijose“.

Popiežius Benediktas XVI taip pat kreipiasi į nepagydomomis ir mirtinomis ligomis sergančius pacientus, kviesdamas juos „apmąstyti nukryžiuoto Kristaus kančias“, būti vienybėje su Juo, visiškai pasitikint, kad jų gyvybė, kaip ir visa egzistuojanti gyvybė, yra dangiškojo Tėvo rankose. Sekdamas savo pirmtaku popiežiumi Jonu Pauliumi II, kuris nuolat pabrėždavo ligonių kentėjimų aukos prasmingumą, Benediktas XVI taip pat patikina sunkios negalios ištiktus asmenis, kad jų kančios, „suvienytos su Kristaus kančiomis, bus vaisingos Bažnyčiai ir pasauliui“. Jis reiškia viltį, kad su parama Bažnyčios sielovadininkų, kurie yra pasirengę padėti tą sunkią išbandymo valandą, nepagydomų ligų ištikti žmonės ras dvasinių jėgų, reikalingų tikėjimui palaikyti ir artėti prie gyvybės Tėvo.

Galimybė laimėti visuotinius atlaidus

Vasario 5 dieną Vatikane buvo pranešta, kad tikintieji, kurie dalyvaus 15-osios Pasaulinės ligonių dienos celebracijose, taip pat ligoniai bei jais besirūpinantys asmenys ir visi, kurie yra dvasinėje vienybėje su jais, galės gauti visuotinius atlaidus. Popiežius Benediktas XVI paskelbė šiuos atlaidus tam, kad „praturtintų“ Pasaulinės ligonių dienos minėjimą ir iškeltų Bažnyčios mokymą apie „kentėjimo vertę ir funkciją“, grindžiamą tuo faktu, jog Kristaus kentėjimai yra išganymo šaltinis. Visuotiniai atlaidai yra visiškas atleidimas nuo laikinosios bausmės, kuri buvo pelnyta dėl padarytų nuodėmių.

Didžiojo penitenciarijaus amerikiečio kardinolo pasirašytame dekrete detaliai paaiškinama, kad visuotinius atlaidus gali laimėti tikintieji, kurie įprastinėmis jų gavimo sąlygomis – sakramentinė išpažintis, Komunija ir malda Šventojo Tėvo intencijomis – ir sieloje visiškai atsiriboję nuo nuodėmės, vasario 11 dieną pamaldžiai dalyvaus Seule ar bet kurioje kitoje bažnytinės vyresnybės nustatytoje vietoje šventojoje ceremonijoje, celebruojamoje prašant Dievo pagal 15-ajai Pasaulinei ligonių dienai skirtus maldavimus.

Tikintieji, kurie dėl rūpinimosi ligoniais, ypač nepagydomais ir mirštančiaisiais, viešosiose ligoninėse ar privačiuose namuose negalės dalyvauti minėtoje liturginėje ceremonijoje, vis tiek įgys tą pačią visuotinių atlaidų dovaną, jeigu „dosniai globodami ligonius, sieloje bus visiškai atsiriboję nuo nuodėmės ir turės intenciją kaip įmanoma greičiau atlikti visas kitas sąlygas, reikalingas visuotiniams atlaidams gauti“.

Paskelbtame dekrete taip pat paaiškinama, jog visuotinius atlaidus vasario 11-ąją laimės ir tie tikintieji, kurie dėl savo ligos, senyvo amžiaus ar panašių priežasčių negalės dalyvauti liturginėje Pasaulinės ligonių dienos celebracijoje, tačiau, būdami atsiriboję nuo nuodėmės ir turėdami intenciją kaip galima greičiau atlikti kitas atlaidų gavimo sąlygas, tą dieną bus dvasinėje vienybėje su Šventuoju Tėvu, jaus troškimą dalyvauti minėtoje celebracijoje ir paaukos Dievui, per Švč. Mergelę Mariją „Ligonių sveikatą“, savo fizinius bei dvasinius kentėjimus.

Baigiant dekretą taip pat nurodoma, kad dalinius atlaidus gali gauti visi tikintieji, kurie vasario 9-11 dienomis nuoširdžia malda kreipsis į gailestingąjį Dievą, prašydami globos ligoniams, ypač sergantiems nepagydomomis arba mirtinomis ligomis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija