Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apsireiškimo jubiliejų pasitinkant

Pašventinta Šiluvos Dievo Motinos
su Kūdikiu paveikslo kopija keliaus
po visas arkivyskupijos bažnyčias

Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos pašventinimas ir kunigų šventimai Arkikatedroje

Vasario 4 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vyko dviguba arkivyskupijos šventė. Tądien pašventinta Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija piligriminei kelionei po arkivyskupijos parapijas.


Grabnyčiose – malda už vienuolius

Vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kasmėnesiniai Švč. M.Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Palangos dekanato tikintiesiems. Jau tapo tradicija, kad šią dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų suvažiuoja seserys vienuolės ir broliai vienuoliai. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena ir tą dieną meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolinį luomą.


Dievui pašvęstojo gyvenimo diena

Procesijoje – arkivyskupijos
vienuolijų seserys
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

Vasario 2 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje buvo švenčiamos Viešpaties paaukojimo iškilmės. Jų pradžioje liturgijai vadovavęs arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pakvietė šv. Mišių aukoje susitikti Viešpatį, kurį kitados Simeonas ir Ona atpažino Marijos ir Juozapo į šventyklą atneštame ir Dievui paaukotame Jėzuje. Pamaldos prasidėjo iškilminga procesija su žvakėmis. Per Grabnyčias tradiciškai dėkojama Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną, tad procesijoje kartu su visais tikinčiaisiais ėjo gausiai tądien į Arkikatedrą susirinkusios arkivyskupijos vienuolijų seserys. Šv. Mišias koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, mons. Adolfas Grušas, kunigai, tarp kurių buvo jėzuitų, saleziečių ir marijonų kongregacijų narių.


Katechezės paskaitos

Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos
klebonas kun. Emilis Jotkus (kairėje)
su Neokatechumeninio judėjimo
atstovais iš Ispanijos ir Slovakijos

Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje nuo sausio 28 dienos prasidėjo Neokatechumenų judėjimo katechezės, kurios vyks aštuonias savaites. Katechezės vadovai jau penktą kartą atvyksta į Šv. Kryžiaus parapiją skelbti Gerosios Naujienos.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija