Atnaujintas 2007 vasario 9 d.
Nr.11
(1508)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Grabnyčiose – malda už vienuolius

Vasario 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet ir kasmėnesiniai Švč. M.Marijos Apsilankymo atlaidai. Ši atlaidų diena buvo skirta Palangos dekanato tikintiesiems. Jau tapo tradicija, kad šią dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų suvažiuoja seserys vienuolės ir broliai vienuoliai. Vasario 2-oji – Grabnyčios – yra pašvęstojo gyvenimo diena ir tą dieną meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolinį luomą.

Ir šiemet Dievui pašvęstųjų dieną į iškilmes Žemaičių Kalvarijoje atvyko seserys vienuolės iš Eucharistinio Jėzaus seserų, Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių, Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų, Švč. M.Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių, Motinos Teresės kongregacijų. Į atlaidus atvyko ir brolis pranciškonas – Kretingos parapijos klebonas kun. Evaldas Darulis, OFM. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurias aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, Palangos dekanato dekanas ir Palangos parapijos klebonas kan. bažn. t. dr. Algis Genutis, Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. jubil. doc. teol. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. teol. lic. Vygintas Gudeliūnas bei kiti Telšių vyskupijos kunigai ir kunigai vienuoliai, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J.Boruta, SJ. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis Palangos ir Salantų parapijų choras.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas kalbėjo apie Kristaus paaukojimo šventės prasmę bei kilmę. Jis priminė, kad Senajame Testamente, Išėjimo knygoje, yra užrašytas įstatymas, įsakantis visus pirmagimius paaukoti Dievui. Jėzus Kristus, vienatinis Marijos Sūnus, laikantis šio žydų tautos įstatymo, buvo paaukotas šventykloje. Po įžangos žodžio vyskupas pašventino tikinčiųjų į šventovę atsineštas žvakes, ir visi tikintieji su degančiomis žvakėmis rankose dalyvavo procesijoje.

Pamokslo metu ganytojas kalbėjo, jog šios dienos šventė – tai įvykio, kuris sudrebino Marijos širdį: Simeono pranašystės, kad šis Kūdikis būsiąs prieštaravimo ženklu ir jos širdį pervers kalavijas, paminėjimas. Simeonas susitiko su Jėzumi ir už tai šlovino Dievą. Kiekvienas tikintysis – krikščionis, katalikas susitinka su Jėzumi klausydamas Jo žodžio, praktikuodamas sakramentus, darydamas meilės darbus kitiems. Mes esame pakviesti ieškoti Jėzaus, tačiau neturime užmiršti, kad Jis ir mūsų ieško, ateina pas mus kaip Gerasis Ganytojas, mūsų ieško vienatvės, skausmo valandomis, nors mes Jo nekviečiame, Jo artimybės nepageidaujame. Jis nuo mūsų niekada nesusigręžia, tad nėra išmintinga Kristaus atsakyti, Jo neieškoti, pas Jį neiti. Simeono pranašystė išsipildė visu jos žiaurumu ir tikslumu. Kristus ir Jo mokslas buvo, yra ir liks amžinu žmonių kritikos, neigimo, prieštaravimų objektu. Baigdamas pamokslą Telšių ganytojas visus kvietė išgirsti ir įsiklausyti į Kristaus, kuris yra mūsų žemiškojo ir amžinojo gyvenimo tikroji šviesa ir tiesa, žodžius „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ ir linkėjo, kad šie žodžiai būtų gyvenimo kelio šviesa.

Po šv. Mišių Bazilikoje buvo giedami „Kalvarijos Kryžiaus kelio kalnai“, aplankant Kryžiaus kelio stotis apmąstoma Kristaus kančia, o einančiuosius šiuo Kryžiaus keliu kiekvienoje stotyje Telšių ganytojas laimino šv. Kryžiaus relikvija.

Vėliau seserys vienuolės bei atvykusieji kunigai ir diakonai rinkosi į Telšių vyskupo V.Borisevičiaus kunigų seminarijos propedeutinį kursą Žemaičių Kalvarijoje pietums, po kurių susirinkusieji dalyvavo jiems skirtoje konferencijoje.

Po konferencijos dalyviai skirstėsi į savo namus, kur savo gyvenimu ir pasiaukojimu yra pašaukti liudyti Kristų pasauliui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija