Atnaujintas 2007 vasario 21 d.
Nr.14
(1511)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Įteikta Tado Daugirdo premija

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Tado Daugirdo premijos pirmoji
laureatė prof. Ona Voverienė
(antroje eilėje trečia iš kairės)
prie Tado Daugirdo portreto
su artimais bičiuliais

Prof. Oną Voverienę
sveikina klubo „Senapilė“
bendruomenės atstovai

Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune vasario 14 dieną buvo surengta mokslinė konferencija „Asmenybės vaidmuo žadinant tautinę savimonę“. Ją inicijavo Tėvynės pažinimo draugija, rėmė Vytauto Didžiojo karo muziejus, Krašto apsaugos ministerija bei individualūs asmenys. Konferencijos darbe dalyvavo ministras J.Olekas, pranešimus skaitė prof. Romualdas Grigas, prof. Ona Voverienė, J.Olekas. Vėliau ministras už nuopelnus skatinant tautotyrą ir žadinant patriotizmą, įteikė T.Daugirdo premiją pirmajai šios premijos laureatei prof. O.Voverienei. Habilituota socialinių mokslų daktarė parašė ir išleido per 20 įvairaus žanro knygų, paskelbė daugiau kaip 300 mokslinių straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje. T.Daugirdo premijos laureatė parašė daugiau nei tūkstantį švietėjiško pobūdžio straipsnių.

Pastaraisiais metais ji darbuojasi tautotyros baruose, skaitome jos straipsnius ciklais – „Tautotyra“, „Tautos mokykla“, „Lietuvos deimančiukai“, taip pat kita tematika publikuojamus „XXI amžiuje“, „Lietuvos aide“ ir kituose leidiniuose.

Prof. O.Voverienė aktyviai dalyvauja tautotyrininkų konferencijose, stropiai vykdo Lietuvos moterų lygos pirmininkės pareigas. Ji yra Europos moters vardo nominantė, 1997 metų Pasaulio moteris. Pernai už publicistinę kūrybą apdovanota Vengrijos Respublikos valstybiniu apdovanojimu. Profesorė be kompromisų demaskuoja komunizmo, nacizmo ir globalizacijos padarinius, atskleidžia iškilių asmenybių vaidmenį, įkūnijant laisvės ir nepriklausomybės idealus. Ypač tai matome knygose apie Lietuvos moteris, kovojusias partizanų gretose. Kultūrininkų forumuose, spaudoje pristato tautotyrininkų, susibūrusių į Tėvynės pažinimo draugiją, atradimus ir reikšmę gausinant savasties vertybes. Pasveikinti pirmąją T.Daugirdo premijos laureatę išsirikiavo kolegos, poetai, patriotinių organizacijų vadovai.

Nuoširdžiai sveikiname „XXI amžiaus“ straipsnių autorę prof. dr. Oną Voverienę su T.Daugirdo premijos laureatės vardu ir linkime stiprios sveikatos, puikių darbų Lietuvos kultūros baruose.

Kaunas

Autoriaus nuotraukos

 

Lietuvos kultūroje istorikas, archeologas, dailininkas Tadas Daugirdas (1852 02 27-1919 11 01) yra ryški asmenybė. Tėvynės pažinimo draugija, įkūnydama šio sąjūdžio pradininko siekius, pernai penktajame šios draugijos suvažiavime įsteigė Tado Daugirdo premiją už nuopelnus puoselėjant tautos paveldą.

T.Daugirdas gimė 1852 m. vasario 27 d. Torbine, tuometinio Novgorodo gubernijoje. Mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, Peterburgo ir Miuncheno meno akademijose. Jau nuo 1881 metų pradėjęs žvalgyti kapinyną Šiluvos valsčiuje, įsitraukė į archeologijos darbą, tapo pirmuoju Lietuvos archeologu. Sukaupęs daug senovės, etnografijos, liaudies meno dirbinių ir norėdamas, kad juos pamatytų visuomenė, viską susistemino. 1907 metais įsidarbino Kauno miesto muziejuje prižiūrėtoju-restauratoriumi, o nuo 1909 metų tapo jo direktoriumi. Kaunui padovanojo savo vertingus rinkinius ir biblioteką. Jo rinkiniuose jau buvo: 464 akmens dirbiniai, 621 žalvario, 15 sidabro, 324 geležies, 29 gintaro, 302 medžio, 7 stiklo ir 20 kitų įvairių eksponatų. Uoliai plėtė muziejų, karo metais saugojo jį nuo išgrobstymo. Už tai miesto valdžia jam skyrė kambarėlį ir pašalpą, o gyventojai buvo išrinkę burmistro padėjėju. Neužmirškime, kad T.Daugirdas buvo Didžiojo Vilniaus seimo 1905 metais delegatu.

Kartu su Jonu Basanavičiumi ir Antanu Žmuidzinavičiumi sprendė lietuvių tautinės vėliavos, apdovanojimų, herbo klausimus. Jam buvo patikėtos Valstybės archeologijos komisijos pirmininko pareigos, nors sunkiai sirgo. Komisijos posėdžiai vykdavo jo kambarėlyje, prie ligonio lovos. 1919 m. rugpjūčio 8 d. T.Daugirdas kreipėsi į Lietuvos Vyriausybę, siūlydamas Nepriklausomybės kovotojus pagerbti Vyčio Kryžiaus ordinu. Jo raginimu pradėta steigti Tėvynės pažinimo draugija su archeologijos, etnologijos, etnografijos, karo, gamtos, liaudies meno skyriais.

Tadas Daugirdas mirė 1919 m. lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų dieną. Palaidotas Ariogalos kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija