Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Apie dabartį
ir ateitį...

Per mus Jėzus prie
savęs patrauks ir kitus

Dar viena diskusija
apie blogą
patriotizmą

„Lietuvos ryto“,
TV3, L.Graužinienės
ir L.Simučio tiesos

Atviras laiškas
valstybės prezidentui
Valdui Adamkui

Šiandienos
tendencija – silpninti
nacionalinio saugumo
pamatus

Apie žodžio laisvę,
žmogaus teises,
politiką
ir specialiąsias
tarnybas

Negaliu patikėti... 

Lietuvos vyskupų
laiškas – Betliejaus
žvaigždė rinkėjams

Abejojančiam patark,
pikta darantį
sudrausk!

Į rinkimus –
su optimizmu

Gavėnia – metas atsiversti ir liudyti

Mindaugas BUIKA

Laiške 2007 metų Gavėniai
popiežius Benediktas XVI kviečia
tikinčiuosius kontempliuoti
nukryžiuoto Kristaus kentėjimus,
kaip tobuliausią Dievo
meilės išraišką

Visuotinis artimo meilės įsakymo priėmimas

Praėjusio Pelenų trečiadienio celebravimu prasidėjus atsakingam Gavėnios laikotarpiui katalikų dėmesys sutelkiamas į ta proga paskelbtą Benedikto XVI laišką (jis apžvelgtas „XXI amžiaus“ vasario 15 dienos numeryje), kuriame toliau vystomas Bažnyčios socialinis mokymas apie artimo meilės darbų sąsajas su individualiu tikėjimu į Dievą. Pristatydamas šį Šventojo Tėvo dokumentą, Popiežiškosios „Cor Unum“ tarybos pirmininkas vokietis arkivyskupas Paulius Kordesas priminė, kad neatsitiktinai dar nuo 1973 metų tuometinio popiežiaus Pauliaus VI potvarkiu ši karitatyvinę veiklą visoje Bažnyčioje koordinuojanti Šventojo Sosto dikasterija buvo įgaliota paskleisti po pasaulį Gavėniai skirtus popiežių laiškus, kaip minėta, visada turinčius ryškų socialinį bruožą.


Nuo Moliakalnio iki Uliūnų

Uliūnų klebonas kun. Algimantas Keina

Vasario 21-ąją iš Naujojo Daugėliškio Moliakalnio kaimo kilusiam Uliūnų klebonui kun. Algimantui KEINAI sukako 70 metų. Jis iš pradžių pageidavo, kad apie jį nerašyčiau ir jo nefotografuočiau. Gynėsi, jog nėra to vertas. Ne iš karto sutiko man atsiverti. O būtinai prašnekinti kunigą norėjau todėl, kad jis yra Uliūnų, mano gimtosios parapijos, klebonas, čia dirbantis penktuosius metus.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Paaukoti gyvenimą šviesai

Kardinolas Audrys Juozas
Bačkis ir vyskupas Eugenijus
Bartulis su grupele „Tikėjimo
ir šviesos“ bendruomenės narių

Šiauliai. Kristaus paaukojimo šventė – viena geriausių progų kalbėti apie žmones, paaukojusius savo gyvenimą. Pasiaukoti galima daug kam: darbui, idėjai, šeimai... Šiauliuose šiais metais Grabnyčios buvo išgyvenamos gilinantis į ypatingos meilės reikalaujanį, o gal kaip tik atvirkščiai – ypatingą meilę ugdantį pasiaukojimą.


„Giesmių giesmelė“ visas mokyklas subūrė į maldos šventę

Susirinkusiuosius sveikina Panevėžio
vyskupas Jonas Kauneckas

Utena. Jau antrus metus Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko „Giesmių giesmelės“ šventė. Joje dalyvavo Utenos miesto ir rajono mokyklų kolektyvai, Utenos miesto parapijų chorai. Šiemet susirinko dvigubai daugiau nei pernai – daugiau nei 300 mokinių iš įvairių mokymosi įstaigų. Juos parengė per 30 muzikos mokytojų ir chorų vadovų.


Nepriklausomybės diena bažnyčioje – su kariais

Jonavos dekanas klebonas
kun. Sigitas Bitkauskas pasveikino
visus su svarbia ir kiekvienam
lietuviui brangia švente
Gintauto TIŠKAUS nuotrauka

JONAVA. Vasario 16-ąją į Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią susirinko daug jonaviečių pasimelsti už Lietuvą ir žuvusiuosius už tėvynės laisvę. Su nemažu būriu karių ir jų vadais atvyko Ruklos įgulos mokomojo pulko vadas pulk. Arūnas Dudavičius, karo kapelionas kun. Arnoldas Valkauskas, policijos komisariato viršininkas Vytautas Kaminskas. Prie altoriaus sustojo kariai su pulko vėliava, iš kitos pusės – politiniai kaliniai ir tremtiniai su savo ir Lietuvos Respublikos vėliavomis. Šv. Mišias koncelebravo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, karo kapelionas kun. A.Valkauskas, vikaras kun. Darius Auglys. Skaitinius skaitė pulko vadas pulk. A.Dudavičius, policijos komisariato viršininkas V.Kaminskas.


Kleboną pasveikino su gimtadieniu

Kun. Emilis Jotkus gimtadienio
proga pasveikintas parapijiečių
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Centras. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos kleboną kun. Emilį Jotkų sausio 28 dieną 30 metų gimtadienio proga sveikino visa parapijos bendruomenė – pastoracinė taryba, parapijos jaunimas, Sumos choras, S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė ir mokytojai, Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos mokytojai, vaikai, besirengiantys Pirmajai Komunijai. Parapijiečiai dėkojo klebonui už Dievo žodžio skelbimą, už sugebėjimą bendradarbiauti tiek su miesto valdžia, tiek su žiniasklaida, tiek su „Akropolio“ vadovais, o svarbiausia, kad klebonas, turėdamas nors ir mažas pajėgas, stengiasi bažnyčią puoselėti ir ja rūpintis.


Prisiminėme kunigą, Garbės pilietį

Muzikos mokyklos bendruomenė
kartu su renginio organizatoriais
ir dalyviais. Pirmoje eilėje sėdi
(iš kairės): kun. Petras Dumbliauskas,
SDB, kun. Arūnas Užupis, saleziečių
bendradarbis Alfonsas Vitkauskas,
„Dienos namų“ direktorė
Kristina Bondareva

Alytus. Vasario pirmą sekmadienį į Šv. Angelų Sargų bažnyčioje aukojamą Sumą pagerbti bei paminėti prieš septynerius metus mirusio kunigo Prano Gavėno, SDB, žymaus publicisto, rašytojo, „Saleziečių žinių“ redaktoriaus, miesto Garbės piliečio, gausiai susirinko tikinčiųjų bendruomenės nariai.


Pagerbė mylimą savo kunigą

Kun. Antaną Urbanavičių sveikina
Plokščių vidurinės mokyklos
direktorė Nijolė Bitinienė

PLOKŠČIAI. Vasario 18-ąją, sekmadienį, į Švč. M.Marijos Vardo bažnyčią gausiai susirinkę parapijiečiai ne tik šventė šv. Mišias, bet ir su 60-mečiu pasveikino savo kleboną kun. Antaną Urbanavičių. Retai pasitaiko, kad kunigas sekmadienį mini tokį svarbų savo gyvenimo įvykį, bet būtent Plokščių klebonui šįkart taip sutapo. Tą dieną klebonas perskaitė Lietuvos vyskupų laišką Savivaldybių rinkimams artėjant, kuriame raginama nelikti abejingiems ir būtinai juose dalyvauti. Kunigas sakė, kad dažnai girdi žmones kalbant, jog šie išvis neis balsuoti, nes esą visi kandidatai yra blogi. Bet, pasak kunigo, katalikas vis tiek privalo balsuoti ir tokiu atveju iš daugelio jų manymu blogų kandidatų pasirinkti mažiausiai blogą.


Liepojos lietuvių šventė

Juozas VYŠNIAUSKAS

Liepojos lietuvių metinėje
šventėje (iš kairės): Skuodo
ir Liepojos dekanai kan. Petras
Merliūnas ir kun. Gatis Bezdeligas
bei ambasadorius Antanas Vinkus

Šiemetinė Liepojos lietuvių metinė šventė vyko vasario 17-ąją, šeštadienį. Ji prasidėjo Šv. Juozapo Katedroje, kurioje šv. Mišias aukojo Skuodo dekanas kan. Petras Merliūnas. Šv. Mišių metu Dievo žodį skaitė ir tolimesnėje šventėje, kuri persikėlė į Liepojos katalikų pagrindinės mokyklos salę, dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Latvijoje Antanas Vinkus.

Kan. P.Merliūnas pamokslo metu susirinkusiesiems sakė, kad nežiūrint to, kur mes gyventume, mus vienija tas pats Dievas, tikėjimas ir malda. Tikėjimas Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisve ir nepriklausomybe, šių šalių žmonių geresniu gyvenimu. Laisvę ir nepriklausomybę reikia prižiūrėti, puoselėti taip, kaip rūpinamės augančiu kūdikiu, gležnu daigeliu. Tik didelis rūpestis, darbštumas, net pasiaukojimas duoda teigiamų ir laukiamų rezultatų. Taip yra ir su žmogaus dvasiniu gyvenimu. Kanauninkas padėkojo Liepojos vyskupui V. Lapeliui ir Liepojos dekanui, Šv. Juozapo Katedros


Monsinjoras Kazimieras Senkus – misionierius, giesmių kūrėjas...

Milda Mekišienė

Monsinjoras Kazimieras
Senkus neseniai atšventė 90-metį
Autorės nuotrauka

Monsinjoras Kazimieras Senkus – Teiberių kaime (Vilkaviškio valsčius, Didvydžių, arba Geištarų, parapija) užaugęs, iš gausios – devynių vaikų – šeimos kilęs, labai kultūringas, paprastas, kuklus, dosnus ir dėmesingas artimui žmogus. Kaune, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose, jis apsigyveno nuo 1996 m. vasario 23 d. Čia ir įvyko pokalbis su gerbiamu monsinjoru. Kalbėjomės apie jo gyvenimo kelią, misionieriaus ir kūrybinę veiklą, taip pat trumpam sugrįžome į jo vaikystę ir aptarėme kai kuriuos jam mielus dalykus. Bet prieš tai norėtųsi trumpai apžvelgti gerbiamo monsinjoro biografiją.


Karnavalas baigėsi. Kol kas

Petras KATINAS

Šiemetė rinkimų agitacinė cirko karuselė pagaliau artėja prie pabaigos. Ji paliko kalnus šiukšlių – įvairiausių lankstinukų, netgi brošiūrų ir laikraščių. To šlamšto save „reklamavusieji“ politikai ir per mėnesį neišsišluos. Ko tik tame propagandiniame šlamšte nerasi. Antai „paksininkai“ savo agitacinėje brošiūroje bet kuria proga akcentuoja žodį prezidentas. O jis, žinoma, tiktai vienas vienintelis – tas pats už Konstitucijos ir įstatymų pažeidimus nušalintasis R.Paksas. Įdomiausia, kad brošiūroje paskelbtas net kryžiažodis! Jame, tarp kitų kvailų klausimų, ir toks: „Prezidento žmonos vardas“.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija