Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Gavėnios atgaila svarstant skausmingą praeitį

Mindaugas BUIKA

Vasario pabaigoje jau seniai
žadėtą knygą „Kunigai saugumo
tarnybų akivaizdoje“ paskelbė
kunigas Tadeušas Isakovičius-Zalevskis

Tiriamos prasižengusių dvasininkų bylos

Sekant Gavėnios senąja viešosios atgailos tradicija, Lenkijos katalikų bendruomenėse buvo meldžiama Dievo atleidimo už šalies dvasininkų klaidas, ypač už tų, kurie kolaboravo su buvusiu ateistinio komunizmo režimu. Lenkų episkopato sprendimu praėjęs Pelenų trečiadienis, vasario 21-oji, buvo paskelbta kaip ypatinga dvasininkų maldos ir atgailos diena. „Visose mūsų diecezijų bažnyčiose tą dieną celebruojamos pamaldos prašant Gailestingojo Dievo atleidimo už padarytas klaidas ir silpnumus skelbiant Evangeliją“, – teigiama Lenkijos vyskupų konferencijos Nuolatinės tarybos pareiškime.


Paskirtas naujas Varšuvos arkivyskupas

Popiežius Benediktas XVI naujuoju Varšuvos arkivyskupu metropolitu paskyrė 57 metų vyskupą Kazimiežą Nyčą, kuris ligi šiol buvo Košalino vyskupas. Jis gimė 1950 m. vasario 1 d. Stara Vieše, Bielsko Žyvieco vyskupijoje, kunigu įšventintas 1973 m. gegužės 20 d. Baigęs mokslus daktaro laipsniu Liublino katalikų universitete, tarnavo Krokuvos metropolinės kurijos Katechezės skyriuje. Nuo 1981 metų bendradarbiavo Skavina Dievo Gailestingumo parapijos sielovadoje. 1987 metais buvo paskirtas Krokuvos kunigų seminarijos vicerektoriumi. 1988 m. gegužės 14 d. buvo paskirtas Krokuvos arkivyskupo kardinolo Francišeko Macharskio augziliaru, iš jo rankų 1998 m. birželio 4 d. Vavelio katedroje priėmė vyskupo sakrą. 2004 m. birželio 9 d. buvo nominuotas Košalino vyskupu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija