Atnaujintas 2007 kovo 7 d.
Nr.18
(1515)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Paskirtas naujas Varšuvos arkivyskupas

Popiežius Benediktas XVI naujuoju Varšuvos arkivyskupu metropolitu paskyrė 57 metų vyskupą Kazimiežą Nyčą, kuris ligi šiol buvo Košalino vyskupas. Jis gimė 1950 m. vasario 1 d. Stara Vieše, Bielsko Žyvieco vyskupijoje, kunigu įšventintas 1973 m. gegužės 20 d. Baigęs mokslus daktaro laipsniu Liublino katalikų universitete, tarnavo Krokuvos metropolinės kurijos Katechezės skyriuje. Nuo 1981 metų bendradarbiavo Skavina Dievo Gailestingumo parapijos sielovadoje. 1987 metais buvo paskirtas Krokuvos kunigų seminarijos vicerektoriumi. 1988 m. gegužės 14 d. buvo paskirtas Krokuvos arkivyskupo kardinolo Francišeko Macharskio augziliaru, iš jo rankų 1998 m. birželio 4 d. Vavelio katedroje priėmė vyskupo sakrą. 2004 m. birželio 9 d. buvo nominuotas Košalino vyskupu.

Naujasis Varšuvos arkivyskupas metropolitas K.Nyčas nuo 1999 metų yra Lenkijos vyskupų konferencijos Katalikiškojo švietimo komisijos pirmininkas, o nuo 2004 metų gruodžio – Lenkijos vyskupų konferencijos nuolatinės tarybos narys.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija