Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vandžiogalos klebonas
kun. Albinas Graužinis kalbėjo
apie šv. Kazimierą,
didį Švč. M. Marijos šlovintoją

Klebonas kun. Gintas Rumševičius
su Panevėžiuko jaunimu

Tikintieji Muniškių Nukryžiuotojo
Jėzaus koplyčioje Šiluvos
Švč. M. Marijos paveikslo
apsilankymo dieną

Jaunimas Panevėžiuko
Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
sutinkamas prie Babtų
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios

Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas
iš Panevėžiuko išlydimas į Babtus.
Priekyje – kun. Mindaugas Pukštys

Dekanas kun. Augustinas Paulauskas
pašventino parapijiečių turimus
Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslus

Tikintieji Babtų Šv. apaštalų
Petro ir Pauliaus bažnyčioje

Muniškių Nukryžiuotojo
Jėzaus koplyčia

Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus
koplyčioje Šiluvos Švč.M.Marija
garbinama giesmėmis

Po Kauno arkivyskupijos parapijų bažnyčias keliauja Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija. Šios iškilmės skiriamos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui. Apsireiškimas buvo didelė, reikšminga dovana istorijos audrų blaškomai mūsų tautai.

Bažnyčiose tikintiesiems aiškinama Apsireiškimo Šiluvoje reikšmė, paveikslo kopijos dvasinė vertė. Jausdami begalinį dėkingumą Dievo Motinai Marijai ir suvokdami krikščionišką atsakomybę už gyvenamą metą, pradėjome dvejus metus truksiantį pasirengimo Jubiliejui laikotarpį, sako susitikimuose su tikinčiaisiais mūsų dvasininkai. Per šiuos metus bus siekiama atnaujinti ir sustiprinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą parapijose. Ypatingas dėmesys skiriamas Eucharistijos slėpinio šventimui, pamaldumui į Dievo Motiną Mariją, šeimų krikščioniško gyvenimo ir dvasinių pašaukimų ugdymui. Marijos Apsireiškimo šviesai atverti savo širdis kviečiami visi geros valios žmonės, ieškantys Dievo, gyvenimo prasmės ir tiesos. Šis pasirengimas galėtų būti kelionė per mūsų krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo slėpinį, sujungiantį visus draugėn ir kviečiantį garbinti Vienatinį Dievo Sūnų, tapusį Marijos Sūnumi, dabar pabrėžiama per šv. Mišias bažnyčiose.

VANDŽIOGALA. Šiluvos Švč. M. Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia viešėjo tris dienas – nuo kovo 4 iki kovo 7 dienos. Kovo 4-ąją, sekmadienį, per Šv. Kazimiero šventę, iš Lapių atvežtą paveikslą prie Švč. Trejybės bažnyčios pasitiko būrys parapijiečių ir klebonas kun. Albinas Graužinis, buvo giedamos giesmės Švč. M.Marijai, savo kūrybos eiles apie Šiluvos Mariją skaitė poetė Zita Pranckevičienė. Šia proga Vandžiogalos bažnyčioje klebonas aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą ir visas šeimas, kad Dievo Motina užtartų ir melstų jiems tikėjimo malonės. Pamoksle klebonas kalbėjo apie Lietuvos globėją šv. Kazimierą, kuris buvo didis Švč. M. Marijos šlovintojas, todėl ir pamokslą baigė susiedamas Šiluvos Marijos ir šv. Kazimiero globą parapijai ir visai Lietuvai. Bažnyčioje taip pat vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, kalbamas rožinis, einamas Kryžiaus kelias. Pasak parapijiečių, Marijos užtarimu gaunamos malonės visą laiką gaivino žmones ir padėjo jiems išsaugoti ištikimybę Kristaus Evangelijos nušviestam keliui. Trečiadienį Vandžiogalos bažnyčioje lankėsi svečias – Babtų klebonas kun. Gintas Rumševičius, kuris klausė išpažinčių. Vandžiogalos parapijiečiai su paveikslu atsisveikino kovo 7 dieną, trečiadienį, ir atidavė jį Muniškių bažnyčios atstovui.

Kaip teigia istorijos šaltiniai, XIX amžiuje Vandžiogalos apylinkės vietos dvarininkų ir sulenkėjusių arba lenkų dvasininkų buvo gerokai sulenkintos, gyventojai ilgokai nenorėjo pripažinti nepriklausomos Lietuvos valdžios ir teigė iki mirties ginsią lenkišką tvarką, klausysią tik atsikursiančios unijinės Lietuvos-Lenkijos valstybės pareigūnų. Todėl iki šiol čia gyvena lenkų tautybės žmonių, kuriems klebonas kun. A.Graužinis kiekvieną sekmadienį aukoja šv. Mišias lenkų kalba. Kartais žmonės užsisako lenkiškų šv. Mišių ir šiokiadieniais. Labūnavoje gyvenantis kunigas šv. Mišias čia aukoti atvyksta kasdien.

MUNIŠKĖS. Kovo 7 dieną, trečiadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopiją prie Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčios sutiko tikintieji ir klebonas kun. Gintas Rumševičius. Buvo aukojamos šv.Mišios, vyko Švč. Sakramento adoracija, kalbamas rožinis, einamas Kryžiaus kelias, giedamos giesmės, programą rodė mokiniai. Ketvirtadienio, kovo 8-osios, rytą vėl vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbamas rožinis, einamas Kryžiaus kelias, o šv. Mišių koncelebracijai, dalyvaujant klebonui, vadovavo Kauno medicinos universiteto klinikų kapelionas kun. Mindaugas Pukštys, kuris pasakė pamokslą. Pasimelsti šiomis dienomis atėjo įvairaus amžiaus žmonių, užsuko ir senelių namų gyventojų, programą parodė ir pagiedojo Muniškių pagrindinės mokyklos mokiniai. Ketvirtadienio popietę paveikslas išlydėtas į Panevėžiuką.

PANEVĖŽIUKAS. Ketvirtadienį, kovo 8-osios popietę, Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslas parapijiečių ir klebono kun. Ginto Rumševičiaus buvo sutiktas prie unikalios Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios. Ir čia paveikslo lankymosi dienomis, iki šeštadienio, vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo giedamos giesmės, kalbamas rožinis, einamas Kryžiaus kelias, savo programą rodė mokiniai, o šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kun. M.Pukštys. Iš Panevėžiuko šeštadienio popietę paveikslas išlydėtas į Babtus.

Panevėžiuke tinkuotą mūrinę bažnyčią 1747 metais pastatė Vitebsko pilininkas Simonas Sirutis. Tai reto trikampio tipo pastatas, kurio viename kampe įrengtas didysis altorius, o priešais jį – durys. Ji vienintelė Lietuvoje trikampė mūrinė, vėlyvojo baroko stiliaus, turinti klasicizmo bruožų, bažnyčia.

BABTAI. Šeštadienį, kovo 10-ąją, Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas iškilmingai pasitiktas prie Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios. Babtuose šeštadienį šv. Mišias aukojo ne tik klebonas kun. Gintas Rumševičius, bet ir svečiai kunigai dekanas Augustinas Paulauskas, Vaidas Bartkus ir Mindaugas Pukštys. Koncelebracijai vadovavęs dekanas pašventino parapijiečių turimus Šiluvos Švč. M.Marijos paveikslus, o klebonas keletą jų padovanojo įvairių įstaigų – gimnazijos, seniūnijos, Sodininkystės ir daržininkystės instituto, Pagynės vaikų namų vadovams ir ūkininkams, kad šie pasikabintų savo kabinetuose ir darbe jaustų meilę artimui ir Šiluvos Švč. M.Marijos globą.

Babtuose paveikslas buvo iki sekmadienio šv. Mišių, kurias aukojo kun. M.Pukštys, pabaigos, o paskui išlydėtas į Kulautuvą. Išsamiau apie paveikslo lankymąsi Kulautuvoje – kito penktadienio numeryje.

Benjaminas ŽULYS,

Romas BACEVIČIUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija