Atnaujintas 2007 kovo 16 d.
Nr.21
(1518)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Mūsų pašaukimas – gyventi tikėjimu

Šio sekmadienio Evangelijoje minimas sūnaus palaidūno sugrįžimas namo (plg. Lk 15) parodo be galo plačią Dievo Tėvo Širdį, kurios durų negali užverti nė didžiausi piktadarių paklydimai. Juk kaip anuomet tas jaunesnysis tėvo sūnus, savanoriškai atsiskyręs nuo savojo tėvo, palikęs jo ir savo dvasinius bei medžiaginius turtus, tapo savo lobio dalies eikvotoju, taip panašiai ir mūsų laikų nemaža dalis visuomenės narių tebesimurkdo apgaulingų geismų pelkėje (plg. Ef 4, 22).

Tačiau kaip tas buvęs sūnus palaidūnas, pasibjaurėjęs savo moraliniu nuosmukiu, susimąstė ir pasiryžo grįžti į savo tėvo namus, taip ir XXI amžiaus žmonėms tikrai yra įmanoma pradėti „atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, ir apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume“ (Ef 4, 23). O kad tik jiems Viešpats dovanotų tą vidinį poreikį – trokšti vidujai pasikeisti!

Todėl melskime Jėzų Kristų, kad Jis užtartų mūsų laikų klystančiuosius, idant ir juos (pirmiausia bent kai kuriuos), pasiryžusius keisti gyvenimo būdą, su išskėstomis rankomis ir džiaugsmo ašaromis pasitiktų pats Dievas Tėvas (plg. Lk 15, 20).

Ne tik Gavėnios metu Bažnyčia nesiliauja kvietusi visus geros valios žmones drąsiau atverti savo proto ir širdies duris krikščioniškoms tiesoms į savo vidų įsileisti. Kai žmonės Dievo dovanotą mąstymo galią panaudoja sąmoningam tikėjimo pažinimui, tuomet jie labiausiai patinka Viešpačiui (plg. Žyd 11, 6). Verta prisiminti, kad visus (ir tolimiausios ateities) dalykus žinanti Visagalio Dievo Tėvo Širdis prisipildo džiugesio, kai regi, jog Jo Sūnaus kančios, mirties ir prisikėlimo malonės kryptingai veikia kai kuriuose tikinčiuose. Įsidėmėtina, kad jie ne vien patys ištvermingai bėga gyvenimo lenktynėse, žiūrėdami į tikėjimo vadovą Jėzų Kristų (plg. Žyd 12, 1-2), bet ir aplinkinius savo pavyzdžiu „priverčia“ bėgti, tai yra juos kviečia, kaip reikia tikėti bei dieviškuoju tikėjimu gyventi, kad visi laimėtume Kristų bei pagaliau panašiai kaip Jis galėtume pasiekti ir prisikėlimą iš numirusių (plg. Fil 3, 8. 11).

Kun. Vytenis Vaškelis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija