Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šventė Kovinio rengimo centre

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Generolo Adolfo Ramanausko
kovinio rengimo centro salėje
vykusio minėjimo dalyviai

Nuo Vilniaus pavažiavus 20 kilometrų Švenčionių link, privažiuojame Nemenčinę. Pirmasis mūsų dėmesį patraukęs objektas – Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras. Sovietmečiu čia veikė Civilinės gynybos štabo ryšių mazgas su požemine vadaviete, būdavo organizuojami respublikiniai civilinės gynybos kursai. 1991 metų rudenį pastatai buvo perimti iš Rusijos kariuomenės. Kaip šis objektas pavirto į modernią, europinius standartus atitinkančią karinę mokymo įstaigą, pasakoja Gediminas Radvilas, atsakingas už ryšius su visuomene.


Kovo 11-oji Notingeme

Kun. dr. Vytautas Brilius,
MIC, (viduryje) aukojo
šv. Mišias už Lietuvą

Kovo 11-ąją Notingemo Šv. Barnabo katedroje Lietuvos marijonų provincijos vyresnysis kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, aukojo iškilmingas šv. Mišias už Lietuvą. Dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados patarėjas Jonas Grinevičius su šeima, Vidurio Anglijos Kolumbo riteriai, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos atstovai, Notingemo universitetų lietuviai studentai, vietos ir apylinkių lietuviai, atvykę net iš Peterboro, vietos jaunimas, anglai katalikai. Iškilmingas lotyniškas giesmes giedojo Notingemo universiteto choras.


Ukraina lietuvių veiklą įvertina ordinais

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Borysas Klimčiukas
įteikė Ukrainos I laipsnio ordiną
„Už narsumą“ Lietuvos
ir Ukrainos Helsinkio grupių
nariui Viktorui Petkui

Gilios, ne kartą tarpusavyje persipynusios Lietuvos ir Ukrainos valstybių istorinės, kultūrinės šaknys, apie kurias kas kartą galima sužinoti kažką nauja, svarbu bei aktualu ir lietuviams, ir ukrainiečiams. Valstybėms tapus nepriklausomomis, Lietuvos spaudoje nemažai randama medžiagos įvairiais opiais Ukrainos klausimais. Daug dėmesio ukrainiečių religinei ir dvasinei veiklai skiriama „XXI amžiaus“ puslapiuose: Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios padėčiai, vienuolijoms, vienuoliams. Daugiau kaip prieš mėnesį (2007 m. sausio 24 d., Nr. 7) išspausdintas straipsnis „Garbingas apdovanojimas“, liudijantis Ukrainos valstybės dėmesį lietuvių veiklai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija