Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kovo 11-oji Notingeme

Kovo 11-ąją meldžiamasi
Notingemo Šv. Barnabo katedroje

Kun. dr. Vytautas Brilius,
MIC, (viduryje) aukojo
šv. Mišias už Lietuvą

Lietuvių katalikų centre –
„Židinyje“ surengto
šventinio minėjimo dalyviai

Kovo 11-ąją Notingemo Šv. Barnabo katedroje Lietuvos marijonų provincijos vyresnysis kun. dr. Vytautas Brilius, MIC, aukojo iškilmingas šv. Mišias už Lietuvą. Dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasados patarėjas Jonas Grinevičius su šeima, Vidurio Anglijos Kolumbo riteriai, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos atstovai, Notingemo universitetų lietuviai studentai, vietos ir apylinkių lietuviai, atvykę net iš Peterboro, vietos jaunimas, anglai katalikai. Iškilmingas lotyniškas giesmes giedojo Notingemo universiteto choras. Savo pamoksle lietuvių ir anglų kalbomis kun. dr. V.Brilius akcentavo dvasingumo ir tikėjimo reikšmę siekiant nepriklausomybės. Ambasadoriaus pasveikinimą, teiginį, kad be Katalikų Bažnyčios nebūtų ir laisvos Lietuvos, lydėjo šilti gausūs plojimai. Lietuvos ambasados darbuotojai atvežė vertingų informacinių leidinukų apie Lietuvą, kurių maždaug keturis šimtus Kolumbo riteriai išdalijo dalyvavusiesiems.

Po to svečiai ir studentai susirinko Lietuvių katalikų centre – „Židinyje“ į šventinį minėjimą, kurį vedė Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos pirmininkas Steponas Vaitkevičius. Sveikinimo žodžius tarė ambasados patarėjas J.Grinevičius. Paskui kun. dr. V.Brilius skaitė paskaitą apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios ryšius su valstybe. Prof. Vytauto Landsbergio vadovaujama Lietuvos valstybė nuoširdžiai siekė suartėti su Lietuvos Katalikų Bažnyčia, tačiau to nebėra šiandien. Katalikų Bažnyčia ypač prisimenama prieš rinkimus, o po jų pažadai dažnai yra pamirštami ir nevykdomi. Kalbėjęs angliškai dr. Darius Furmonavičius išryškino Amerikos lietuvių nuopelnus Lietuvos valstybės atkūrimo ir įtvirtinimo darbuose, taip pat pabrėžė, kad Lietuva kol kas neatsidėkojo suteikdama Lietuvos pilietybę visiems JAV, Jungtinės Karalystės ir kitų laisvojo pasaulio kraštų lietuviams. Po kalbų buvo surengta arbatėlė bei loterija.

Kitą dieną po ilgamečio Lietuvių katalikų centro – „Židinio“ rėmėjo Lino Jusio pelenų laidotuvių lietuviškame Vilford Hilo kapinių kampelyje kun. V.Brilius lankė Notingemo ir Derbio lietuvius ligonius, negalėjusius atvykti į iškilmingas šv. Mišias katedroje: Bronių Ciganską, besigydantį Notingemo miesto ligoninėje, Marytę Žemaitienę, Antaną Tirevičių ir Juozą Paslauską, kurie gydosi Derbyje. Žmonės išreiškė susirūpinimą, kad iš jų, ilgamečių lietuviškos veiklos dalyvių, Lietuva ketina atimti taip sunkiai įgytą Lietuvos pilietybę, o kiti nebegalės jos gauti, nes jau turi Didžiosios Britanijos pilietybę.

Esame labai dėkingi visiems, padėjusiems deramai ir garbingai pažymėti Kovo 11-ąją, Notingemo Šv. Barnabo katedros kunigams, Lietuvos marijonams, Lietuvos ambasadai Londone, Didžiosios Britanijos lietuvių katalikų bendrijos nariams ir visiems, dalyvavusiems šventėje.

Lietuvių katalikų centro – „Židinio“ informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija