Atnaujintas 2007 kovo 21 d.
Nr.22
(1519)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ukraina lietuvių veiklą įvertina ordinais

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Borysas Klimčiukas
įteikė Ukrainos I laipsnio ordiną
„Už narsumą“ Lietuvos
ir Ukrainos Helsinkio grupių
nariui Viktorui Petkui

Gilios, ne kartą tarpusavyje persipynusios Lietuvos ir Ukrainos valstybių istorinės, kultūrinės šaknys, apie kurias kas kartą galima sužinoti kažką nauja, svarbu bei aktualu ir lietuviams, ir ukrainiečiams. Valstybėms tapus nepriklausomomis, Lietuvos spaudoje nemažai randama medžiagos įvairiais opiais Ukrainos klausimais. Daug dėmesio ukrainiečių religinei ir dvasinei veiklai skiriama „XXI amžiaus“ puslapiuose: Rytų apeigų Katalikų Bažnyčios padėčiai, vienuolijoms, vienuoliams. Daugiau kaip prieš mėnesį (2007 m. sausio 24 d., Nr. 7) išspausdintas straipsnis „Garbingas apdovanojimas“, liudijantis Ukrainos valstybės dėmesį lietuvių veiklai.

Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui lankantis Ukrainoje, šios šalies prezidentas Viktoras Juščenka 2006 m. lapkričio 14 d. pasirašė įsaką, kuriuo už išskirtinius nuopelnus Ukrainos valstybei, minint Lietuvos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines, Ukrainos valstybės ordinais ir medaliais apdovanojo dešimt Lietuvos asmenų (politikų, mokslininkų, visuomenės veikėjų). Valstybinius apdovanojimus gruodžio 12 dieną Ukrainos ambasadoje įteikė ambasadorius Borysas Klimčiukas.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse, kovo 7 dieną, į Lietuvą atkeliavo naujas Ukrainos valstybinis apdovanojimas – Pirmojo laipsnio ordinas „Už narsą“. Šiuo ordinu Ukrainos prezidentas V.Juščenka už aktyvią veiklą, narsą ir drąsą kovojant už laisvės ir demokratijos idealų įgyvendinimą, vykdant Helsinkio nutarimus ir minint Ukrainos Helsinkio grupės įkūrimo 30-metį, apdovanojo jos iniciatorius ir aktyvistus (iš viso 41 asmenį).

Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje B.Klimčiukas kalbėjo apie Helsinkio grupės veiklą. Ši grupė, įkurta Ukrainoje 1976 m. lapkričio 9 d., suvienijo tiesos gynėjus – įvairių pažiūrų ir tautybių žmones, kurie buvo vieningi sprendžiant žmogaus teisių, spaudos, žodžio, demonstracijų, informacijos bei idėjų laisvės klausimus. Ukrainos Helsinkio grupei priklausė buvę politiniai kaliniai, jų giminaičiai bei draugai, jaunimas, siekęs gyventi laisvoje demokratinėje šalyje ir negailėjęs jėgų bei gyvybės šiam kilniam tikslui įgyvendinti.

B.Klimčiukas akcentavo, kad tarp Ukrainos Helsinkio grupės apdovanotųjų yra ir du kitų valstybių piliečiai: estas Martas Olavas Niklus ir lietuvis Viktoras Petkus. Jie kartu su ukrainiečiais Vasilijumi Stusu ir Levku Lukjanenka dalyvavo internacionalinėse akcijose ginant politinius kalinius. Apie tą laiką, apie kario, kovojusio dėl žmogaus teisių, dėl savo tautos teisių, likimą totalitarinio režimo nužudytas ukrainietis poetas V.Stusas yra parašęs sielą jaudinančių, ryžtą stiprinančių ir dvasią keliančių posmų. Ukrainiečių kalba perteiktos poeto V.Stuso mintys susirinkusiems buvusiems kovotojams už Lietuvos ir visų sovietų pavergtųjų laisvę bei jų artimiesiems buvo itin savos.

Ambasadorius pasidžiaugė, kad gali šį apdovanojimą įteikti ypatingos šventės – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvakarėse ir kad apdovanojamas gerai Ukrainoje žinomas, 25 metus nelaisvę patyręs kovotojas. Totalinės cenzūros laikais, kada buvo sekama kiekviena mintis, norint nebijoti reikšti savo požiūrį, reikėjo turėti aštrų protą, drąsą ir tvirtą charakterį.

Ambasadorius, Ukrainos prezidento vardu įteikdamas V.Petkui ordiną, patikino, kad šis faktas – tai ženklas, jog Ukrainos valstybė pripažįsta jo žygdarbį, atliktą dabartinėms bei būsimoms kartoms, linkėjo sveikatos, ilgų metų ir neišsenkamos energijos, tikėjimo nacionalinių teisių pergale.

Dėkodamas Ukrainos prezidentui, Vyriausybei, Ukrainos ambasadoriui Lietuvos Respublikoje už tokį aukštą apdovanojimą, V.Petkus pasakojo apie pirmuosius susitikimus su ukrainiečiais (tai buvo lageryje), bendradarbiavimo pradžią, įsitraukimą į Ukrainos Helsinkio grupės veiklą, bendrus darbus. Sveikinusieji V.Petkų priminė vienokias ar kitokias jo veiklos kryptis.

Ukrainos ambasadoje kovo 7 dieną vykęs renginys susirinkusiems paliko itin kilnų įspūdį.

Gedimino ZEMLICKO

nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija