Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Goro provincijos atkūrimo grupės stovykloje Afganistane vėl aukojamos šv. Mišios

Kapelionas kpt. kun. Virginijus
Veilentas Afganistane
aukoja šv. Mišias Lietuvos
ir Kroatijos kariams

Sekmadienį, kovo 18 dieną, Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-4) kariai vėl galėjo dalyvauti šventadienio šv. Mišiose. Praėjusią savaitę Afganistane tarnybą pradėjo Karinių oro pajėgų kapelionas kapitonas kun. Virginijus Veilentas. Šv. Mišiose dalyvavo ne tik Lietuvos kariai, bet ir kartu tarnaujantys kroatai.

Kapelionas kpt. kun. V.Veilentas sakė: „II Vatikano Susirinkimas konstitucijoje „Gaudium et spes“ kaip atskirą visuomenės grupę išryškino kariuomenės žmones ir pažymėjo, jog kas tarnybą tėvynei atlieka kariuomenėje, telaiko save tautų saugumo bei laisvės gynėjais ir, tinkamai atlikdami savo pareigas, tikrai teprisideda prie taikos palaikymo“. Jis karių dvasiniu gyvenimu rūpinsis iki PAG–4 misijos pabaigos gegužės mėnesį.


Kad kunigai šviestų kaip Kristaus švyturiai

Pasitaiko, kad bulvarinės žiniasklaidos vertelgų užsakymai kai kuriuos korespondentus verčia verstis per galvą, kol jie surenka vienašališkai kompromituojančią medžiagą, pavyzdžiui, apie vieną kitą dvasininką (deja, dėl žmogiško silpnumo kartais išties būna progų jiems mesti, švelniai tariant, bent jau menką įtarumo šešėlį) ir ją savaip tendencingai pateikia į spaudą skaitytojų teismui.


Naujokyno pradžios ir įžadų šventė

Davusieji amžinuosius ir laikinuosius
įžadus Kankinių koplyčios kriptoje
su br. Nerijumi Čapu, OFS, (kairėje)
ir br. kun. Benediktu Sigitu Jurčiu,
OFM (trečias iš dešinės)

Kovo 17 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios Kankinių koplyčioje vyko šventė – naujokyno pradžios ir įžadų apeigos.

Šv. Mišių metu, kurias celebravo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai vienuolyno gvardijonas br. kun. Benediktas Sigitas Jurčys, OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras br. Nerijus Čapas, OFS, į Pasauliečių pranciškonų ordino naujokyną priėmė aštuonis kandidatus iš Kretingos, Plungės, Palangos, Klaipėdos ir Telšių. Po šių apeigų, giedant Šv. Dvasios himną, naujokyną baigiantys du broliai ir šešios sesės iš Kretingos leidosi į Kankinių koplyčios kriptą, kur prie pranciškonų kankinių altoriaus br. Nerijaus Čapo, OFS, ir br. kun. Benedikto Sigito Jurčio, OFM, akivaizdoje vienas davė amžinuosius, o septyni laikinuosius įžadus. Iš kriptos į koplyčią su degančiomis žvakėmis sugrįžusius, tik ką įžadus davusiuosius, sveikino čia susirinkę jų artimieji, pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas, kuris, beje, nuostabiai giedojo šios šventės metu.


Lietuviai Šlezvigo-Holšteino žemės forume „Bažnyčia ir visuomenė“

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius skaitė paskaitą Kylio visuomenei

Kun. Robertas GRIGAS

Kovo 13-15 dienomis Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius ir „Lietuvos Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas Šlezvigo-Holšteino žemės (Vokietija) parlamento kvietimu lankėsi Kylio mieste. Šlezvigo-Holšteino žemės politinio švietimo centro, forumo „Bažnyčia ir visuomenė“, Vokiečių ir lietuvių draugijos surengtame susitikime pagrindinės Kylio katalikų Šv. Mikalojaus (St. Nikolaus) parapijos namuose arkiv. S.Tamkevičius skaitė paskaitą „Krikščioniškosios vertybės tarp totalitarinės diktatūros ir liberalaus dekadanso“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija