Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Parapijiečiai džiaugiasi klebono darbštumu

Klebonas kun. Mykolas Petrauskas
aukoja šv.Mišias
Autoriaus nuotraukos

Per Gavėnią Pajūrio Švč.Trejybės
parapijos namuose giedami
„Žemaičių Kalvarijos kalnai“

Pajūrio Švč.Trejybės parapijos namai

Lurdo Švč.Mergelės
Marijos koplyčia Pajūryje

PAJŪRIS. Nuo 2002 m. rugsėjo 26 d. Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonu pradėjo dirbti kunigas Mykolas Petrauskas. Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu jam dar yra pavesta aptarnauti ir be kunigų esančias Didkiemio Šv. Angelų Sargų ir Tenenių Šv. Barboros bažnyčias. Ir ne tik aukoti šv. Mišias, atlikti įvairius patarnavimus tikintiesiems, bet ir rūpintis šių parapijų ūkiniais reikalais. Tačiau darbštus ir pareigingas klebonas kun. M.Petrauskas nenuleidžia rankų, nes, pasak klebono, reikia eiti ten, kur Dievas kviečia, kur vyskupas siunčia.

Bene daugiausia darbo kun. M.Petrauskas turi sekmadieniais, nes pagal numatytą grafiką reikia visose trijose bažnyčiose aukoti šv. Mišias, užsukti pas ligonius ir t.t. „Kadangi sekmadienis yra Viešpaties diena, todėl tą dieną jokiais ūkiniais darbais neužsiimame, o vien tik meldžiamės su visų trijų parapijų tikinčiaisiais“, – sako klebonas kun. M.Petrauskas. Tačiau ir paprastomis savaitės dienomis, kai reikia aptarnauti visas tris parapijas, darbo pakanka: krikštynos, laidotuvės, išvykos pas ligonius, iškvietimai į Telšių vyskupiją ir pan. Neturint pagalbininko kunigo vikaro, reikia vikriai suktis.

Visgi nuo 2002 metų rugsėjo klebonas kun. M.Petrauskas spėjo nuveikti nemažai darbų – susitvarkė kleboniją, kad jam pačiam ir čia su reikalais užsukantiems parapijiečiams būtų jauku ir malonu.

Pradėjęs vadovauti Pajūrio parapijai rado dirbusio klebono pradėtus remontuoti Pajūrio Švč. Trejybės parapijos namus. Tačiau darbai buvo tik pradėti. Tad teko vidų renovuoti ir dar atlikti išorės apdailos darbus, sutvarkyti aplinką, pasirūpinti baldais, inventoriumi ir t.t. Klebono kun. M.Petrausko iniciatyva, erdviuose ir jaukiuose, šalia bažnyčios esančiuose parapijos namuose yra visi patogumai: šarvojimo salė, giedojimui skirtas kambarys, virtuvė, valgykla, skalbykla, vonia, tualetai, kitoks inventorius, indai. Yra vaikų katechezės, jaunavedžių rengimo Santuokos sakramentui kambariai. Patalpos apšildomos specialiu židiniu. Klebonas dėkingas šių parapijos namų renovacijos rėmėjams: Šilalės rajono savivaldybei, vokiečiams ir aukomis parėmusiems Pajūrio parapijos tikintiesiems.

Dabar Pajūrio Švč.Trejybės parapijos namuose yra šarvojami mirusieji. Paprastomis dienomis čia užsuka grupelės jaunimo, o pajūriškės moterys gieda „Žemaičių Kalvarijos kalnus“ už mirusiuosius. Ypač „Kalnų“ giedojimas suaktyvėjo Gavėnios metu.

Daug darbų klebonas kun. M.Petrauskas spėjo atlikti ir Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčioje: išdažytos bažnyčios grindys, išlakuota presbiterija, įrengta vietinė signalizacija, padaryti laiptai į šventorių. Pajūrio seniūno Pranciškaus Brinkio iniciatyva, prie šventoriaus esantis šlaitas apsodintas pušaitėmis ir eglaitėmis. Kadangi seniūnas P.Brinkis yra aktyvus bažnyčios lankytojas, todėl, kiek leidžia galimybės, stengiasi ateiti klebonui į pagalbą. Parapija su seniūnijos pagalba kasmet švenčia titulinius Švč. Trejybės atlaidus, kuriems pasibaigus, suorganizuojama graži popietė, skirta parapijiečiams pasižmonėti ir gražiai ir saikingai pasilinksminti.

Klebonas kun. M.Petrauskas rūpinasi ir jo aptarnaujamomis Didkiemio ir Tenenių bažnytėlėmis. Prie Tenenių Šv. Barboros bažnyčios, tiksliau, šventoriuje, jau išaugo kuklūs, bet gana erdvūs parapijos namai. Telieka tik galutinai juos užbaigti ir įrengti vidų.

Paskutinis praėjusios vasaros statinys, įrengtas klebono kun. M.Petrausko iniciatyva, – iš akmenų sumūryta nemaža Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčia, kuri stovi priešais Pajūrio bažnyčią, netoli Švč. Trejybės parapijos namų. Ši koplyčia primena Prancūzijoje esantį Lurdą. Jos viduje yra Dievo Motinos statula, dega žvakės, žydi gėlės. Vasarą šią koplyčią puošia gėlės, yra padaryti dailūs mediniai suolai, kad žmonės, prisėdę ant jų, galėtų žvelgti į šį Lurdą ir mąstyti apie Dievo Motinos stebuklą, kažkada įvykusį Prancūzijoje, pasisemti tvirtumo tikėjime.

Visus klebono kun. M.Petrausko iniciatyva nuveiktus darbus, darbelius sunku suminėti. Telieka tik stebėtis jo sumanumu, darbštumu ir patikėti jo pasakytais žodžiais: „Kad ir kur dirbčiau, kokią parapiją aptarnaučiau, mano, kaip kunigo ir klebono, tikslas yra viską daryti parapijiečių labui. Dvasiniam, kultūriniam ir tautiniam tikslui“.

Kai šito siekiama, galima labai daug padaryti, nuveikti.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija