Atnaujintas 2007 kovo 30 d.
Nr.25
(1522)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius iškelia nuodėmklausio misijos svarbą

Mindaugas BUIKA

Prarandamas nuodėmės pojūtis

Popiežius Benediktas XVI, nuo pat savojo pontifikato pradžios tapęs vienu iš žymiausių Dievo gailestingosios meilės skelbėjų, nuolat pabrėžia, kad jos ypatinga apraiška yra Atgailos arba Susitaikinimo sakramentas, skatinantis dvasinį atgimimą. Pastaruoju metu įvykusiuose keliuose susitikimuose su kunigais Šventasis Tėvas iškėlė jų, kaip to Sakramento teikėjų, vaidmenį, kuriam jie turi tinkamai pasirengti likdami ištikimi Bažnyčios moralinės doktrinos nuostatoms.

Kovo 16 dieną, susitikęs su grupe kunigų, dalyvavusių Apaštališkosios penitenciarijos remiamuose vadinamojo „vidinio forumo“ kursuose, skirtuose geriau pasirengti nuodėmklausio tarnystei, Popiežius pažymėjo, kad šiuolaikiniame pasaulyje „mes matome visuomenę, kuri norėtų būti patenkinta, ir daugelis žmonių galvoja, kad jie gali gerai gyventi ir be Dievo“. Dėl tokių tragiškų aplinkybių su dideliu liūdesiu pastebima išplitusi „egzistencinė tuštybė“, kurią lydi gausus smurtas bei vienišumas, apėmęs „komunikacijų eros žmogaus sielą“.

Benediktas XVI taip pat atkreipė dėmesį į paradoksalų šių dienų reiškinį, kai vis labiau prarandamas „nuodėmės pojūtis“ ir tuo pat metu stiprėja „kaltės kompleksai“. Išvaduoti žmogaus širdį „iš šio mirties jungo“ gali tik Tas, kuris savo mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu jį visam laikui įveikė dieviškosios meilės galia. „Mums visiems reikia semtis iš neišsenkančio dieviškosios meilės šaltinio, kuris buvo galutinai apreikštas Kryžiaus slėpinyje tam, kad rastume tikrą taiką su Dievu, su pačiais savimi ir su mūsų artimu“, – kalbėjo Šventasis Tėvas.

Jis pabrėžė, kad būtent teikdamas Susitaikinimo sakramentą kunigas tampa tikruoju Dievo gailestingosios meilės įrankiu. „Tegul kunigai, Susitaikinimo sakramento teikėjai, visada jaučia savo uždavinį parodyti Dievo gailestingąją meilę tiek žodžiu, tiek ir palankiu elgesiu su penitentais, – aiškino Popiežius. – Kaip tėvas iš palyginimo apie sūnų palaidūną, priimkite atgailaujančius nusidėjėlius, padėkite pakilti iš nuodėmės ir suteikite drąsos pasitaisyti, kad jie niekada nebenuolaidžiautų blogiui, bet atnaujintų kelionę evangelinio tobulumo link“. Kad atliktų šią svarbią nuodėmklausio misiją, kunigai patys turi jausti nuolatinį šventumo ilgesį. Nuolankiai laikydamiesi Bažnyčios magisteriumo, jie turi „suvokti, kad gėrio ir blogio įstatymą apibrėžia ne situacija, bet Dievas“, ir taip išvengti būdingos reliatyvizmo ydos bei perdėto vadovavimosi individo subjektyvia nuomone vertinant savo veiksmus.

Sekti šventųjų pavyzdžiu

Vasario 19 dieną susitikęs su Bažnyčios aukščiausio tribunolo, Apaštališkosios penitenciarijos, vadovaujamos amerikiečio kardinolo Džeimso Stafordo, nariais ir keturių popiežiškųjų Romos bazilikų nuodėmklausiais popiežius Benediktas XVI taip pat savo kalboje sutelkė dėmesį į Atgailos sakramento celebravimo aktualumą. Be kita ko, jis pažymėjo, jog tam, kad nuodėmklausys „galėtų tinkamai patarti ir nurodyti dvasines bei praktines gaires, jam naudinga pažinti prie klausyklos besiartinančiųjų socialinę, kultūrinę ir profesinę aplinką“.

Kadangi kunigas, teikdamas Susitaikinimo sakramentą, atlieka ir dvasinio vadovo, mokytojo bei ugdytojo vaidmenį, yra svarbu, „kad jo gerą dvasinį bei pastoracinį jautrumą lydėtų solidus teologinis, moralinis ir pedagoginis pasirengimas, leidžiantis jam suprasti žmogaus gyvenimą“. Tai taip pat reikalauja ir pačio nuodėmklausio nuolatinio atsinaujinimo – jo „žmogiškąją išmintį, teologinį pasirengimą turėtų papildyti gili dvasinė dispozicija, palaikoma maldingo kontakto su Kristumi, Mokytoju ir Atpirkėju“.

Taigi Susitaikinimo sakramento teikimo užduočiai atlikti yra privalu, kad išganymo žinia įsišaknytų paties kunigo sieloje, sąlygodama jos esminį pasikeitimą. „Mes negalime skelbti atleidimo ir susitaikinimo kitiems, patys nebūdami asmeniškai to persmelkti“, – aiškino popiežius Benediktas XVI. Čia galima priminti, kad viename pernykščiame pokalbyje Šventasis Tėvas ypač kunigams rekomendavo kassavaitinės išpažinties atlikimo praktiką, kaip jis pats tai daro.

Tai didelei atsakomybei, kokia yra nuodėmklausio tarnystė, „žmogiškųjų jėgų, žinoma, nepakanka, tačiau nuolankus ir ištikimas Kristaus išganomojo plano laikymasis leidžia mums, brangūs broliai, liudyti Jo atliktą visuotinį atpirkimą“, – sakė popiežius Benediktas XVI vasario 19 dienos susitikime su Atgailos sakramento celebruotojais. Jis nurodė apaštalo šv. Pauliaus priminimą apie duotą sutaikinimo tarnystę: „Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį (...) ir patikėjo mums sutaikinimo žinią“ (2 Kor 5, 19).

Šioje svarbioje veikloje Šventasis Tėvas linkėjo kunigams sekti šventųjų pavyzdžiu, „ypač tų, kurie buvo beveik atsidėję klausyklos tarnybai. Tarp jų yra šv. Jonas Marija Vianji, šv. Leopoldas Mandičius ir artimesnis mūsų laikams šv. Pijus iš Pietrelčinos“. Popiežius meldė Švč. Mergelės Marijos, Nusidėjėlių prieglobsčio, suteikti nuodėmklausiams „stiprybės, drąsos ir vilties dosniai tęsti savo būtiną misiją“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija