Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Kauno )) dekanate

Kovo 31-ąją, šeštadienį, Čekiškės
parapijiečiai ir svečiai kunigai
išlydi paveikslą į Jurbarką

Paveikslas iškilmingai sutinkamas
Jurbarke. Viduryje – dekanas klebonas
kun. Kęstutis Grabauskas

Šeštadienio vakarą paveikslas
iškilminga procesija įneštas
į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje
šv. Mišias aukoja vyskupas Jonas
Ivanauskas (viduryje) ir kunigai

Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčioje
šv. Mišias aukojo dekanas
kun. Augustinas Paulauskas
ir dekanato kunigai

ČEKIŠKĖ. Kovo 25-ąją, sekmadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija iškilmingai išlydėta iš Vilkijos, garbingai sutikta Čekiškėje. Parapijos atstovus, atlydėjusius paveikslą, prie šventoriaus vartų pasitiko gausi minia tikinčiųjų ir klebonas kun. Vaidas Bartkus. Su procesija ir giesmėmis paveikslas iškilmingai įneštas į Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčią. Kovo 26 dieną, pirmadienį, paveikslas lankėsi Krūvandų koplyčioje. Kovo 27-oji, antradienis, buvo skirta Čekiškės bendruomenei, o 18 val. šv. Mišias bažnyčioje aukojo Vilkijos klebonas kun. Leonas Kalinauskas.

Kovo 28-osios, trečiadienio, rytą, lydimas mokytojų, mokinių, skautų ir ateitininkų, paveikslas iškilmingai atkeliavo į Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinę mokyklą. Jau penkeri metai, kai mokyklai suteiktas šio žymaus lietuvių tautos pasauliečio apaštalautojo ir profesoriaus vardas. Tad neatsitiktinė Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė į tokio garbaus asmens vardu pavadintą mokyklą – tai tarsi prof. P.Dovydaičio, kartu su kitais Lietuvos kankiniais įrašyto į pasaulio Martirologiją, idėjų ir vilčių įgyvendinimas. Paveikslas jaunimą džiugino ne tik bažnyčioje, bet ir atkeliavo į mokyklą. Juk ir Švč. Mergelė Marija Šiluvoje pasirodė vaikams – piemenėliams. Ši tikybos mokytojo J.Tovtkevičiaus kartu su klebonu kun.V.Bartkumi sumanyta ir įgyvendinta idėja puikiai pasiteisino. Mokykla po Kauno arkivyskupijos parapijas keliaujančio paveikslo laukė pasipuošusi mokinių piešiniais, skirtais Šiluvos Marijai. Prie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos garbės sargyboje pasikeisdami stovėjo skautai ir ateitininkai. Buvo pagiedota Dievo Motinai skirtų giesmių, skaitoma poezijos posmų. Atskiroms klasėms pagal amžiaus grupes prie paveikslo vyko specialios pamokos, kurių metu dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėjo apie Švč. Mergelės Marijos garbinimą Lietuvoje, stebuklingą Jos pasirodymą Šiluvoje 1608 metais. Kalbėta apie Švč. Mergelės Marijos teikiamas malones, Jos globą, apie pagarbą Marijos žemei Lietuvai, savo kalbos ir istorijos branginimą, tautiškumo svarbą asmenybės ugdymui. Paviešėjusi mokykloje, lydima mokinių ir pedagogų, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija grįžo į Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčią, kad čia dar kelioms dienoms suburtų jaunimą ir suaugusius ieškoti dvasingumo bei gėrio savo širdyse. Dar keletą dienų Čekiškės bendruomenė galėjo garbinti Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopiją.To paties trečiadienio vakaras buvo skirtas švietimo, savivaldybės ir sveikatos apsaugos darbuotojams. Šv. Mišias aukojo mons. Adolfas Grušas.

Kovo 29 dieną, ketvirtadienį, prie paveikslo rinkosi jaunimas. Atvyko Raudondvario parapijos jaunimo choras, kuris savo giesmėmis papuošė šv. Mišias. Jas aukojo Kulautuvos klebonas kun. Š.Petrauskas. Po šv. Mišių jaunimas dalijosi tikėjimo liudijimais parapijos namuose, kur vyko ir agapė. Kovo 30 dieną, penktadienį, prie paveikslo buvo susirinkę Čekiškės senelių globos namų gyventojai. Jie kartu su parapijos tikinčiaisiais meldėsi, dalyvavo šv. Mišiose už ligonius, senelių namų gyventojus, socialinius darbuotojus. Šeštadienio, kovo 31 dienos, popietę, į Čekiškę atvyko dekanas kun. Augustinas Paulauskas ir kiti Kauno II dekanato kunigai iš Rumšiškių, Karmėlavos, Domeikavos, Babtų, Kulautuvos ir Raudondvario. Šv. Mišias aukojo dekanas kun. A.Paulauskas, koncelebravo kunigai Vitas Kaknevičius, Šarūnas Petrauskas, Gintas Rumševičius ir Robertas Gedvydas Skrinskas. Pamokslą susirinkusiesiems sakė kun. Vitas Kaknevičius, o Sutaikinimo sakramentą teikė kunigai Virginijus Birjotas ir Egidijus Periokas. Kun. A.Paulauskas sakė, kad po du mėnesius trukusios Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopijos kelionės po dekanato parapijas, kur tikintieji kasdien prie jo meldėsi ir prašė Jos užtarimo įvairiose gyvenimo negandose, liūdna atsisveikinti su šiuo paveikslu ir perduoti jį kitam dekanatui. Po šv Mišių paveikslas perduotas jauniesiems Jurbarko parapijos atstovams ir iškilmingai išlydėtas.

Julius TOVTKEVIČIUS,
Čekiškės Prano Dovydaičio
vidurinės mokyklos tikybos mokytojas

 

Jurbarko dekanate

JURBARKAS. Kovo 31-osios vakarą prie Švč.Trejybės bažnyčios gausiai susirinkę parapijiečiai, tarp kurių buvo daug jaunimo, įvairių rajono valdžios ir organizacijų atstovų su savo vėliavomis, tautiniais rūbais apsirengusių merginų, pasitiko A.Giedraičio-Giedrio gimnazistų iš Čekiškės atvežtą Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopiją. Ta proga į Jurbarką taip pat atvyko Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno, Vilkaviškio ir Raseinių dekanai mons. Vytautas Grigaravičius, prel. Vytautas Gustaitis ir kun. Juozas Kaknevičius, Raseinių, Veliuonos ir Seredžiaus klebonai kunigai Vytautas Paukštis, Artūras Stanevičius ir Virginijus Lenktaitis. Prie šventoriaus vartų vyskupą ir paveikslą pasitiko Jurbarko klebonas ir dekanas kun. Kęstutis Grabauskas, o paskui iškilminga procesija visi atėjo į bažnyčią, kur vyskupas aukojo šv. Mišias, o koncelebravo visi kunigai svečiai. Šv. Mišių pradžioje vysk. J.Ivanauskas pirmiausia dėkojo gimnazistams, parvežusiems paveikslą iš Čekiškės, taip gausiai susirinkusiems skautams, ateitininkams, šauliams, visiems parapijiečiams, atėjusiems pagerbti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos. Per šv. Mišias Evangelijos pagal Matą ištrauką skaitęs prel. V.Gustaitis priminė Kristaus pasmerkimą mirti. Tai privertė susirinkusiuosius susimąstyti, kad dėl kiekvieno iš mūsų Kristus kentėjo ant kryžiaus, ir bent jau Didžiąją savaitę turėtume praleisti rimtai nusiteikę ir prasmingai laukdami Jo Prisikėlimo. Vysk. J.Ivanauskas pamoksle visiems susirinkusiesiems sakė, kad beveik du mėnesius trukusi Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopijos kelionė per Kauno II dekanato parapijas parodė, jog visi šiai akcijai buvo geranoriškai nusiteikę. Rajono valdžia, seniūnijų, mokyklų vadovybė niekada neatsisakė pagelbėti tuo, ko buvo prašoma. Neteko girdėti, kad kur nors būtų nuplėštas kvietimas ateiti į bažnyčią pagerbti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos. Ateiti ar ne – tai jau kiekvieno asmeninis apsisprendimas, bet visų požiūris vis dėlto buvo geranoriškas. Vyskupas sakė, kad Šiluvos Švč. Mergelė Marija prieš 400 metų kreipėsi į visus, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties ar asmeninių įsitikinimų. Šiandien Šiluvos Švč. Mergelės Marijos pagalbos labiausiai reikia gyvenimo negandų nuskriaustiesiems ir ligoniams. Pabrėžęs, kad jurbarkiečiams teko ypatinga misija – pagerbti Šiluvos Švč. Mergelę Mariją Didžiąją savaitę ir per šv. Velykas, vyskupas kvietė juos ypač melstis už šeimas, kurios šiandien išgyvena didelę krizę.

Po šv. Mišių dr. Rima Valinčiūtė visiems papasakojo apie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo istoriją.

Jurbarke paveikslas išbus dvi savaites, išskyrus balandžio 9-ąją, kai bus perduotas Vertimų parapijos žmonėms. Balandžio 14-ąją, 10 val., paveikslas bus išvežtas į Girdžių parapiją.

Romas BACEVIČIUS

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija