Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos šeimų centrų konferencija

Į Lietuvos šeimų centrų metinę
konferenciją „Pašauktieji šeimai“
Marijampolėje atvyko Lietuvos
kardinolas ir vyskupai
Laimos GRIGAITYTĖS
(„Savaitė“) nuotrauka

Kovo 17–18 dienomis Lietuvos šeimos centro iniciatyva Marijampolėje vyko tradicinė kasmetė, jau ketvirtoji, Lietuvos šeimų centrų metinė konferencija „Pašauktieji šeimai“. Į ją iš visų Lietuvos vyskupijų atvyko 370 šeimų centrų darbuotojų, savanorių ir jaunų šeimų, iš jų – 90 vaikų. Konferenciją materialiai parėmė Lietuvos Vyskupų Konferencija, Vokietijos katalikų pasauliečių akcija Rytų šalims remti „Renovabis“, Marijampolės apskrities administracija.

Renginį atidarant mintimis pasidalijo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų vyskupai Rimantas Norvila ir Jonas Boruta, SJ. Ganytojai atsakinėjo į dalyvių klausimus, savo įžvalgomis bei atsakymais išreiškė tėvišką rūpestį dėl Lietuvos šeimų padėties, atsakingo sužadėtinių pasirengimo santuokai.

Arkiv. S.Tamkevičius šeimos centrų susibūrimą pavadino vilties ženklu Lietuvoje, pasidžiaugė jų veikla, tuo, kad yra „pakankamai didelė armija žmonių, kurie krikščioniškąsias vertybes skleidžia visuomenėje“. Pasak arkivyskupo, „į Dievą besiremianti šeima yra labai stipri jėga, todėl Bažnyčiai ir šeimai itin reikia bendradarbiauti. Jei turėsime gerų, gražių šeimų, bus saugi Bažnyčia ir mūsų Tėvynė.“

Vilkaviškio vyskupas R.Norvila atkreipė dėmesį į Europoje nuolatos kartojamą mintį, kad šeimos institucija silpnėja. Lietuvoje irgi ne tik daug skyrybų, negausios šeimos, bet ir daugybė kitų tendencijų rodo šią nelengvai priimamą tiesą. Tačiau yra kita žinia: „Kūrėjo sumanyta šeima lieka tokia pati, jos esmė nesikeičia. Kūrėjas ypač artimai dalyvauja šeimos gyvenime, jei Jis nėra nedraugiškai išprašomas“. Ganytojas akcentavo popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo paraginimo dėl krikščioniškosios šeimos uždavinių šiuolaikiniame pasaulyje „Familiaris consortio“ mintis, jog tikėjimas yra šeimos bendravimo pagrindas. Bet tikėjimas yra ir Dievo dovana. Jeigu tikėjimo persmelktas visos šeimos narių gyvenimas, praktikuojama malda, tokia šeima bus stipri.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Šeimos reikalų tarybos pirmininkas kard. A.J.Bačkis pirmiausia išreiškė dėkingumą šeimos centrams už svarią pagalbą telkiant ir ugdant krikščioniškas šeimas, už didelį įnašą į Bažnyčios gyvenimą rengiant sužadėtinius santuokai. „Be tvirtos, tikinčios šeimos mūsų tauta žus. Aš nenoriu būti pesimistas, tačiau šiandienis šeimos puolimas pasibaisėtinas“, – sakė kardinolas. Pasak jo, šeima šiandien kenčia kaip socialinis darinys, o labiausiai kenčia vaikai. Jaudina skyrybų gausėjimas, globos namuose paliekami vaikai. Ypač šiurpą kelia žiaurumas, paauglių nusikaltimai. Labai daug vaikų jaučiasi atstumti, nemylimi, didėja agresyvumas, daugėja asocialių šeimų. Valstybė per mažai dėmesio skiria šeimai. Bažnyčia yra vienintelė institucija, kuri kalba apie atsakingą pasirengimą santuokai, pabrėždama jos neišardomumą. Kardinolas citavo Šventojo Tėvo laišką jaunimui, kuriame irgi raginama atsakingai pasirengti Santuokos sakramentui, šeimos kūrimą priimti kaip Dievo planą. Labai svarbu, kad sužadėtiniai giliau suprastų santuokos tiesą ir grožį, suvoktų, jog santuoka yra pašaukimas ir įsipareigojimas visam gyvenimui. Kardinolo nuomone, bažnytinė santuoka galėtų būti gražesnė ir labiau įprasminta besituokiančiųjų sąmonėje, jei būtų laiminama aukojamose šv. Mišiose.

Kard. A.J.Bačkis pasigėrėjo įvairiais šeimų sambūriais, padrąsino, kad parapijose krikščioniškos šeimos nelauktų vyskupų raginimo ir savo iniciatyva burtųsi į šeimų maldos grupeles, pasidalytų rūpesčiais, problemomis bei džiaugsmais, vienos kitas palaikytų ir stiprintų dvasiškai. Tokie susibūrimai yra geriausias liudijimas, jog tik tradicinė, pagal Dievo planą sukurta šeima turi ateitį. Kardinolas pabrėžė, kad per žiniasklaidą ir kitais kanalais peršami nauji šeimų modeliai – tai prigimtinio įstatymo nepaisymas, o tai ne tik žeidžia žmogaus orumą, bet ir sukelia katastrofiškus padarinius. Europos Parlamentas ar Europos Sąjungos institucijos negali nurodyti, koks šeimos modelis turėtų būti Lietuvoje. Kardinolas atkreipė dėmesį į popiežiaus Jono Pauliaus II mintį, jog krikščioniška šeima yra geroji naujiena pasauliui. Nepaprastai svarbu, kad nuoširdžiai ir atvirai bendraujant, išsikalbant būtų palaikoma santuokinė vyro ir moters meilė, kad tą tėvų tarpusavio meilę bei pagarbą matytų vaikai. „Šeimos, meilės idealas nėra utopija, bet tai įmanoma pasiekti tik padedant Dievui, tam ir yra Santuokos sakramentas, kuris pašventina žmogišką meilę. Kasdien mažuose dalykuose auginama ir auganti sutuoktinių meilė yra ryškiausias Dievo meilės ženklas tai šeimai“, – sakė kard. A.J.Bačkis.

Telšių vyskupas J.Boruta nagrinėjo tėvų ir vaikų santykių problemas, pabrėžė jaunimo rengimo santuokai svarbą. Pasiremdamas provincijos pavyzdžiais, ganytojas kalbėjo apie įsigalinčią naują „tradiciją“, kai bažnyčioje nesituokiantys jaunavedžiai fotografuojasi bažnyčios fone arba nori vestuvinėje nuotraukoje įsiamžinti su kunigu. Tai rodo kažkokį tradicijų ilgesį, tačiau tikėjimas tokiai šeimai nebus atrama. Tenka apgailestauti, kad ir į kunigų seminariją nemažai jaunuolių ateina iš nepilnų šeimų, nepatyrę tradicinės katalikiškos šeimos aplinkos.

Renginio organizatoriai – Lietuvos šeimos centras ir Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras – konferencijos potemei parinko žodžius: „Dviem yra geriau negu vienam... Kai vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9–10). Šią temą pirmąją konferencijos dieną teoriškai nagrinėjo dr. Eglė Laumenskaitė, dr. Gintautas Vaitoška ir kt.

Dr. E.Laumenskaitė paskaitos „Ir du taps vienu kūnu“ (Mk 10, 8) teiginiais atsakė į klausimus, kodėl Šventajame Rašte, kalbant apie vyro ir žmonos santykius, vis grįžtama prie Pradžios knygos, kaip suprasti apaštalo Pauliaus pamokymus apie sutuoktinių santykius, ką reiškia šiandien vis dažniau girdimas teiginys, jog „šeima yra namų Bažnyčia“, kodėl vyro ir moters santuokinė meilė yra svarbi ir brangintina ne tik šeimai, bet ir Bažnyčiai. Psichologas G. Vaitoška paskaitą „Ar galima padėti bičiuliui atsikelti“ pradėjo pasidžiaugdamas, jog šeimos centrų konferencijos auditorija skirtinga nuo įprastos Lietuvos auditorijos, nes joje daug vyrų. Tai esąs viltingas ženklas. Lektorius dalijosi mintimis apie pagarbą sutuoktiniui, išsikalbėjimą šeimoje bei sugebėjimą „kalbėti tiesą su meile“.

Pirmoji konferencijos diena baigta kard. A.J.Bačkio ir vysk. R.Norvilos koncelebruotomis šv. Mišiomis Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Po to surengta smagi šeimų vakaronė.

Antroji konferencijos diena prasidėjo šv. Mišiomis Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje. Šv. Mišių liturgijai vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkiv. S.Tamkevičius, jas koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, MIC, kunigai.

Antrąją dieną s. Viktorija Plečkaitytė, MVS, konferencijos dalyviams paskaita „Palaimintasis Jurgis Matulaitis – šventasis mūsų laikams“ atskleidė Palaimintojo Jurgio asmenybės pagrindinius bruožus ir jo rodytą kelią šių dienų pasauliečiui, šeimos žmogui į šventumą. Konferencijoje apie santuokoje patirtas ir įveiktas krizes nuoširdžiai kalbėjo 22 metus kartu gyvenantys Daiva ir Jonas bei ketverių metų šeimyninio gyvenimo „stažą“ turintys sutuoktiniai Aistė ir Darius.

Lietuvos šeimos centro direktorė Vijoleta Valantiejutė ir reikalų vedėja Dalia Lukėnienė pristatė ir pakomentavo sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui atnaujintą programą. Pasiūlymus teikė ir ją tobulino per 40 žmonių iš visų vyskupijų šeimų centrų. Aštuonių susitikimų su sužadėtiniais programą Lietuvoje siūloma įgyvendinti per dvejus metus. Konferencijos pabaigoje nuoširdžiais šeimų liudijimais pasidžiaugė vysk. R.Norvila, vaisingo darbo palaikant ir stiprinant šeimos instituciją palinkėjo arkiv. S.Tamkevičius.

Pagal www.katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija