Atnaujintas 2007 balandžio 6 d.
Nr.27
(1524)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Išeivijos padangėje

Pastangos išgelbėti Amerikos lietuvių bažnyčią nepadėjo...

Los Andželo lietuviai, solidarizuodamiesi
su Aušros Vartų parapijiečiais Niujorke,
su plakatais prie Šv. Kazimiero bažnyčios

Vita, Ramutė, Vesta ir Mindaugas
prašo išsaugoti lietuvių bažnyčią

Aušros Vartų parapijos
klebonas kun. Eugene Savicki

Tikriausiai nėra nė vieno tikinčiojo, kuris nesimeldė Aušros Vartų Dievo Motinai Vilniaus Senamiestyje. Matyt, todėl, prisimindami savo krašto buvusią bažnyčią, į Ameriką atvykę lietuviai irgi norėjo matyti jiems mielą Aušros Vartų bažnyčią. Taip daugybė lietuvių, atvykusių į didįjį Niujorką, apie 1900-uosius apsigyveno Manhetene ir, dirbdami sunkiausius darbus, nenorėdami apleisti savo sielos tobulėjimo, 1905 metais savo lėšomis pasistatė savo bažnyčią. Jos 100 metų gyvavimo jubiliejus buvo švenčiamas 2005-aisiais. Šimtą metų šioje bažnyčioje dirbo kunigai, ryškios asmenybės (pvz., kun. J.Šeštokas, J.Gurinskas, V.Palubinskas).

Per visą savo gyvavimo laikotarpį Aušros Vartų bažnyčia Manhetene buvo lankoma, joje buvo meldžiamasi, po šv. Mišių vykdavo dvasiniai pokalbiai. Parapijos veikla buvo ypač sužydėjusi 1941 metais, kai iš Lietuvos nuo okupantų pasitraukęs atvyko kun. J.Gurinskas. Jis išleido pirmąjį parapijos istorijos leidinėlį, kuriame buvo patalpinta ir kun. J.Tomalonio poema, skirta Aušros Vartų Marijai.

Jau anksčiau, prieš keliasdešimt metų, dėl gandų, jog bažnyčią gali uždaryti, jai išsaugoti dėjo pastangas Amerikos vyčiai: pas Niujorko kardinolą buvo pasiųsta delegacija, bet iš to nebuvo jokios naudos. Iš Romos atvykęs mons. Ladas Tulaba, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius, kreipėsi į Niujorko kardinolą, kurio, kaip paaiškėjo, lietuvių peticijos nepasiekė. Po šių įvykių į parapiją buvo pakviestas kun. V.Palubinskas, kuris labai pagyvino parapijos gyvenimą, paremontavo ir papuošė bažnyčią, įdėjo gražius vitražus, įrengė elektrinius varpus, kurie grojo puikią sakralinę muziką. Kai kun. V. Palubinskas buvo iškeltas dirbti kitur, jį pakeitė kun. E. Savickas, kuris dirbo iki šiol.

Atgavus nepriklausomybę, Aušros Vartų bažnyčioje veikė politinis klubas, kuris platino Lietuvos kultūrą: vyko menininkų susirinkimai, būrėsi atvykusieji iš Lietuvos, bendravo paskaitininkai... Niujorke įsteigus Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą, Manheteno lietuviai užmezgė su juo glaudžius ryšius. Bendradarbiavimo metu vyko kultūriniai, akademiniai renginiai bei pokyliai. Senbuviai ir naujieji atvykėliai susiburdavo būtent Aušros Vartų bažnyčioje.

Kai 2007 m. sausio 19 d. Niujorko arkivyskupija oficialiai paskelbė apie savo ketinimą uždaryti Aušros Vartų parapiją, jos gelbėti ėmėsi ir Lietuvos oficialūs asmenys: sausio 25-ąją Lietuvos kultūros ministras J.Jučas prašė arkivyskupo kardinolo E.Igano neužtrenkti durų lietuvių etninei ir kultūrinei veiklai Manhetene ir padėti išlaikyti Niujorko parapijos lietuvių bažnyčią bei prie jos esantį kultūros centrą, kuris prisideda ne vien tik prie lietuvybės puoselėjimo, bet ir prie Amerikos kultūrinio paveldo turtinimo mūsų šalies tradicijomis.

Neabejingas bažnyčios likimui liko ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris šių metų vasario 9 dieną kreipėsi į Niujorko arkivyskupą kardinolą E.Iganą ir paprašė jį ypač atkreipti dėmesį į Aušros Vartų parapijos vaidmenį, puoselėjant tautiškumą bei dvasingumą ir išsaugoti ją tiek dabartinei visuomenei, tiek ateities kartoms. Prezidentas pabrėžė, kad dėl savo architektūrinės ir meninės vertės bažnyčios pastatas yra įtrauktas į Lietuvai svarbių paveldo objektų JAV sąrašą, kuris sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybių „susitarimą dėl tam tikrų kultūros objektų išsaugojimo ir apsaugos“.

JAV LB Niujorko apygardos pirmininkė R.Žukaitė ir aktyvieji katalikai konsultavosi su Bažnyčios kanonų teisės advokatu dėl kanonų teisės taisyklių, apibrėžiančių bažnyčių ir ypač nacionalinių bažnyčių uždarymus.

Jie taip pat rinko aukas (kad turėtų kuo sumokėti advokatams), rinko parašus internetu, dirbo kartu su amerikiečiais parapijiečiais bei jų organizacijomis, kalbėjosi su prezidentu Valdu Adamkum jo vizito Vašingtone metu – vasario 10-11 dienomis, kreipėsi į Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchus, prašydami dėti visas įmanomas pastangas Aušros Vartų bažnyčiai gelbėti. Šie žmonės taip pat priminė, kad Aušros Vartų bažnyčia jau įtraukta į lietuvių paveldo sutartį su JAV: kultūros ministro J.Jučo laiškas kardinolui E.Iganui tai patvirtino. O gruodžio 15-20 dienomis posėdžiavusi Lietuvos Seimo ir JAV LB bendra komisija priėmė rezoliucijas, kreipdamasi į Lietuvos Vyskupų Konferenciją bei Lietuvos Vyriausybę, prašydama padėti išsaugoti Jungtinėse Amerikos Valstijose lietuviškas bažnyčias ir lietuvišką kultūrinį paveldą turinčius JAV objektus nuo sunaikinimo.

Nors arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei kardinolas Audrys Juozas Bačkis turi teisę ir yra moraliai įsipareigoję išeivijos tikinčiuosius ginti ir jiems atstovauti, tačiau nelabai turi teisės kištis į kitų valstybių ir jų Bažnyčios reikalus. Vasario 2 dieną tuo pačiu bažnyčios išsaugojimo klausimu dr. R. Marcinkevičius, JAV Lietuvių Bendruomenės prezidiumo, JAV ir Lietuvos parlamento komisijos narys, Los Andželo Lietuvių fronto bičiulių valdybos pirmininkas, kreipėsi į Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininką arkiv. S.Tamkevičių. Šis savo ruožtu skatino tikinčiuosius išeivijoje aktyviau dalyvauti pamaldose, priiminėti sakramentus, vykdyti evangelizaciją, katechezę ir kitas programas. Arkivyskupo manymu, tuomet nekiltų jokių problemų dėl parapijų egzistavimo ir bažnyčių statuso. Jis padarė viską, ką galėjo, bet dabar galima tik apgailestauti, kad, ypač kalbant apie krikščioniškąsias vertybes, JAV ir Europoje vyksta nuosmukis...

Kovo 1 dieną Niujorko arkivyskupas kardinolas E.Iganas pasielgė keistai: pakvietė Žemutiniojo Manheteno parapijos kunigą susitikti, o tuo pačiu metu išsiuntė apsaugos darbuotojus visam laikui užrakinti Aušros Vartų bažnyčios Niujorke duris. Bažnyčios sekretorė, prisistačiusi vardu Joy, sakė, kad ši bažnyčia čia stovi jau 102 metus: „Žmonės susirinko į Mišias, kurios turėjo būti aukojamos, ir išėjo verkdami“. Kaip skelbia JAV spauda, Aušros Vartų bažnyčią ir jai priklausančią žemę planuoja pirkti milijardierius D.Trump’as.

Aušros Vartų parapijos reikalus išsamiai aptarė ir JAV spauda. Štai „New York Post“ išspausdino interviu su klebonu kun. Eugene Savickiu. Jis bažnyčios uždarymą ir sprendimą joje neleisti melstis pavadino vienu iš dvasininkų arogancijos pavyzdžių. Klebonas taip pat sakė, kad viskas, ką sakė arkivyskupijos vadovai, buvo skirta suklaidinti ir apgauti gražiais žodžiais.

Lietuvių bendruomenė Niujorke kovojo dėl Manheteno rajone stovinčios Aušros Vartų bažnyčios egzistavimo nuo 2003 metų, kai pradėta kalbėti apie jos uždarymą. Kartais vien išeivių pastangų neužtenka, ypač kai bažnyčių išlikimui ar neišlikimui gali turėti įtakos (ir turi) milijardieriai...

Parengė Milda Mekišienė

Nuotraukos iš www.ourladyofvilnius.org

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija