Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Tikrasis prisikėlimas
gali ateiti per šeimą
ir Bažnyčią

Velykų laukimas
Romoje

Autentiška Jėzaus
gyvenimo ir darbų
interpretacija

Kelias, vedantis
į gyvenimą

Atsikratykime
netikėjimo

Atnaujinkime viltį,
pasitikėjimą Dievo
ir žmogaus
gailestingumu

Kasdieninis
prisikėlimas

Kritikuojančių daug,
suprantančių
ir padedančių – maža

Dėl savo vaikų ateities

Naujovės bažnyčiose

Pastebėjimai

Policininkai, pabėgę...
nuo žmonių

Dėl Lietuvos saugumo
departamento krizės

Maskvos statytinis –
prieš NATO

Žemaičių krikšto
600 metų
jubiliejui artėjant

Skriskime
su giesme širdyje

Kodėl mus gundo netikėjimas

Popiežiaus Benedikto XVI Velykų sveikinimas
„Urbi et Orbi“

Popiežius Benediktas XVI
skaito Velykų sveikinimą
„Urbi et Orbi“

Broliai ir seserys visame pasaulyje, geros valios vyrai ir moterys!

Kristus prisikėlė! Ramybė jums! Šiandien švenčiame didįjį slėpinį, krikščionių tikėjimo ir vilties pagrindą: Jėzus iš Nazareto, Nukryžiuotasis, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, kaip Šventajame Rašte buvo išpranašauta. Šiandien vėl nustebę girdime tą žinią, kurią pirmosios dienos po šabo rytą angelai paskelbė Marijai Magdalietei ir kitoms prie kapo atskubėjusioms moterims: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5-6).

Nesunku įsivaizduoti, ką aną akimirką jautė tos moterys: liūdesį ir nusivylimą dėl Viešpaties mirties ir nustebimą dėl neįtikėtino, nepaprasto įvykio. Tačiau kapas buvo atidarytas ir tuščias: kūno jame nebuvo. Moterų įspėti, Petras ir Jonas atskubėjo prie kapo ir įsitikino, kad jos sakė tiesą. Kryžiaus papiktinimas buvo labai rimtas apaštalų tikėjimo Jėzumi, lauktuoju Mesiju, išbandymas. Kai Jis buvo suimtas, nuteistas ir nukryžiuotas, apaštalai pabėgo, o dabar jie, vėl draugėn susirinkę, sumišę ir nustebę. Tačiau pats Prisikėlusysis išsklaido jų abejones ir patenkina jų tikrumo troškimą.


Kryžiaus kelio procesija Kaune

Procesijai vadovavo ir kryžių nešė
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Jau penktus metus Kaune Jėzaus Kristaus kančia tradiciškai apmąstyta einant Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis (pirmą kartą tokia eisena surengta 2003-iaisiais). Jos dalyviai po Viešpaties kančios pamaldų Didžiojo penktadienio vakarą rinkosi prie miesto centre esančios Šv. arkang. Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Procesijai vadovavo ir kryžių nešė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Eisena prasidėjo nuo minėtosios bažnyčios, tęsėsi Laisvės alėja, Vilniaus gatve ir baigėsi Arkikatedroje Bazilikoje senamiestyje.


250 tūkstančių litų – už politinę ir moralinę išdavystę

Gintaras VISOCKAS

Buvęs krašto apsaugos
savanorių pajėgų viršila
Mykolas Dūdonis: „Politine
prostitute niekad nebuvau
ir nebūsiu, tegul
su manimi daro, ką nori“
Autoriaus nuotrauka

Pabandykime įsivaizduoti sveiku protu sunkiai suvokiamą situaciją. Pas buvusį krašto apsaugos savanorių pajėgų viršilą Mykolą Dūdonį šių metų kovą pradėjo intensyviai lankytis Lietuvos VSD pareigūnai. Lietuvos saugumiečių vizitų per paskutiniąsias keletą savaičių būta net septynių. (M.Dūdonio skaičiavimais, jis su VSD atstovais iš viso šnekėjosi apie 50 valandų.) Ilgokai buvęs savanoris nesuprato, net neįtarė, ko iš jo gali norėti Lietuvos pagrindinės slaptosios tarnybos darbuotojai. VSD atstovai ilgai vengė pasakyti, koks pagrindinis jų viešnagių į Garliavą tikslas. Paskutiniojo susitikimo būta lemiamo. VSD pareigūnas už viešai pareikštus melagingus parodymus buvusiam savanoriui pasiūlė solidžią pinigų sumą – 250 tūkst. litų. M.Dūdoniui tereikia prisiimti kaltę, esą būtent jis drauge su kitu buvusiu savanoriu Alvydu Pangoniu sprogdino ir tiltą per Bražuolės upelį, ir dienraščio „Lietuvos rytas“ redakciją, o šių teroro aktų dvasinis ir moralinis įkvėpėjas esą yra Algirdas Petrusevičius. Tada ketvirtis milijono – M.Dūdonio kišenėje.


,,TĖVE, Tu būk mano gyvybė...“

Birutė Žemaitytė (antroji
iš dešinės) su grupele
Lazdijų parapijiečių

Lazdijai. Tie, kurie domisi Birutės Žemaitytės kūryba, jai neliko abejingi ir paskutinį kovo mėnesio sekmadienį susirinkę į susitikimą su autore Lazdijų šv. Onos parapijos namuose. Čia buvusi gydytoja-reanimatologė pristatė savo naują knygą ,,TĖVE, ateinu“. Tai ankstesnės ,,Palydėsiu į Tėvo namus“ tęsinys. Dienoraščiai apima 1993 – 2005 metų laikotarpį. Knyga gausiai iliustruota pačios autorės nuotraukomis ir dailininkės Aleksandros Mitrikaitės piešiniais. Pagal autorės kūrybą parapijos maldos grupės moterų iniciatyva buvo parengta literatūrinė kompozicija. Parapijos vaikų-jaunimo choras (vadovė Jūratė Kryžokaitė) pagiedojo giesmes, skirtas Gavėnios laikotarpiui.


Dievo Motinos paveikslo procesija stabdė praeivius

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo
kopija iš Šiaulių Šv. Petro ir Povilo
Katedros išlydima į Šv. Jurgio bažnyčią

Šiauliai. Stebuklingasis Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas nepaprastai brangus Lietuvos žmonėms. Kauno arkivyskupijos, metropolijos dovana – stebuklingojo paveikslo kopija – Šiaulių vyskupijoje išties vertinama. Apie tai kalba tikinčiųjų paveikslo lankymas, maldos, pagarba, troškimas paveikslą turėti savoje parapijoje.

Dovanotos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos piligrimystė prasidėjo šio vasario 18 dieną ir tęsis iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Bus aplankytos visos Šiaulių vyskupijos parapijos. Paveikslo kelionė, dr. Aldonos Vasiliauskienės teigimu, „turėtų padėti atnaujinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą, pagyvinti sielovadą parapijose, suaktyvinti jaunimo katalikišką veiklą, sustiprinti šeimos krikščionišką sampratą, pagausinti taip Lietuvai reikalingų dvasinių pašaukimų“.


Ruošėmės Velykoms

Rekolekcijų vedėjas
kun. Marius Rudzinskas
Autorės nuotraukos

Gargždai. Parapijoje kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet rekolekcijos moksleiviams, jaunimui, jaunoms šeimoms vyko penktadienį prieš Verbas (kovo 30 dieną, 20 val.). Moksleiviai, jaunimas rinkosi su mažomis žvakelėmis, kurias bažnyčioje padėjo ant grindų prieš altorių (kryžiaus forma). Susitaikymo, susikaupimo, atgailos vakarą vedė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Darius Trijonis. Po Žodžio liturgijos, kunigo Dariaus pateiktų minčių, skirtų susikaupimui, atgailai, keturi kunigai nuėjo į klausyklas.


Nuoširdžiai pasimelsta Gavėnios metu

Tverų parapijos klebonas
kun. Edgaras Petkevičius vedė
rekolekcijas Šilalėje

Šilalė. Po Pelenų dienos, kai bažnyčiose tikinčiųjų galvos buvo pabarstytos pelenais, prasidėjo gana ilgas Gavėnios – atgailos ir Kristaus kančios prisiminimo bei apmąstymo laikas. Jo metu tikintieji itin daug ir nuoširdžiai meldėsi, pasninkavo, atsisakydami daugelio gundymų bei vilionių.


Aptarė dekanato karitatyvinę veiklą

Susitikime su „Caritas“ darbuotojais.
Iš kairės: Telšių vyskupijos kurijos
sekretorius diak. Ramūnas Norkus,
vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir Šilalės
dekanas kun. Stasys Toleikis

Šilalė. Kovo 17-ąją, šeštadienį, mieste lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, juos atlydėję kurijos diakonai sekretoriai. Baigiamuose renovuoti Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio namuose jie susitiko su dekanato parapijų klebonais ir „Caritas“ darbuotojais.


Absurdo baloje

Petras KATINAS

Aiškiai pabūgę prarasti šiltas vietas, nespėję atlikti dar visų įsipareigojimų Rusijos „Gazprom“ ir „Dujotekanai“, seimūnai atsisakė dalyvauti primityviame vodevilyje dėl parlamento paleidimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų. Šio spektaklio sumanytojas, pirmasis Seimo pirmininko pavaduotojas Česlovas Juršėnas išmąstė, jog iš anksto žinojęs, kad taip atsitiks, bet, pasirodo, tą savo akciją surengė tiktai tam, kad tautos išrinktiesiems primintų, jog pagaliau atėjo metas pradėti darbuotis tautos ir valstybės labui. Aišku, tai tebuvo tiktai dar vienas bičiulio Č.Juršėno pokštas, susietas, nors ir pavėluotai, su balandžio 1-ąja. Kas ne kas, o jis puikiausiai žino, kokie reikalai rūpi daugeliui jo kolegų – ogi įvairiausi, bet tiktai ne tautos ir valstybės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija