Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Ruošėmės Velykoms

Rekolekcijų vedėjas
kun. Marius Rudzinskas
Autorės nuotraukos

Gargždai. Parapijoje kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet rekolekcijos moksleiviams, jaunimui, jaunoms šeimoms vyko penktadienį prieš Verbas (kovo 30 dieną, 20 val.). Moksleiviai, jaunimas rinkosi su mažomis žvakelėmis, kurias bažnyčioje padėjo ant grindų prieš altorių (kryžiaus forma). Susitaikymo, susikaupimo, atgailos vakarą vedė Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vicerektorius kun. teol. dr. Darius Trijonis. Po Žodžio liturgijos, kunigo Dariaus pateiktų minčių, skirtų susikaupimui, atgailai, keturi kunigai nuėjo į klausyklas.


Šilalės dekanate

Nuoširdžiai pasimelsta Gavėnios metu

Tverų parapijos klebonas
kun. Edgaras Petkevičius vedė
rekolekcijas Šilalėje

Šilalė. Po Pelenų dienos, kai bažnyčiose tikinčiųjų galvos buvo pabarstytos pelenais, prasidėjo gana ilgas Gavėnios – atgailos ir Kristaus kančios prisiminimo bei apmąstymo laikas. Jo metu tikintieji itin daug ir nuoširdžiai meldėsi, pasninkavo, atsisakydami daugelio gundymų bei vilionių.


Aptarė dekanato karitatyvinę veiklą

Susitikime su „Caritas“ darbuotojais.
Iš kairės: Telšių vyskupijos kurijos
sekretorius diak. Ramūnas Norkus,
vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir Šilalės
dekanas kun. Stasys Toleikis

Šilalė. Kovo 17-ąją, šeštadienį, mieste lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, juos atlydėję kurijos diakonai sekretoriai. Baigiamuose renovuoti Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio namuose jie susitiko su dekanato parapijų klebonais ir „Caritas“ darbuotojais.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Dievo Motinos paveikslo procesija stabdė praeivius

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo
kopija iš Šiaulių Šv. Petro ir Povilo
Katedros išlydima į Šv. Jurgio bažnyčią

Šiauliai. Stebuklingasis Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas nepaprastai brangus Lietuvos žmonėms. Kauno arkivyskupijos, metropolijos dovana – stebuklingojo paveikslo kopija – Šiaulių vyskupijoje išties vertinama. Apie tai kalba tikinčiųjų paveikslo lankymas, maldos, pagarba, troškimas paveikslą turėti savoje parapijoje.

Dovanotos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos piligrimystė prasidėjo šio vasario 18 dieną ir tęsis iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Bus aplankytos visos Šiaulių vyskupijos parapijos. Paveikslo kelionė, dr. Aldonos Vasiliauskienės teigimu, „turėtų padėti atnaujinti krikščionišką tikėjimą ir gyvenimą, pagyvinti sielovadą parapijose, suaktyvinti jaunimo katalikišką veiklą, sustiprinti šeimos krikščionišką sampratą, pagausinti taip Lietuvai reikalingų dvasinių pašaukimų“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

,,TĖVE, Tu būk mano gyvybė...“

Birutė Žemaitytė (antroji
iš dešinės) su grupele
Lazdijų parapijiečių

Lazdijai. Tie, kurie domisi Birutės Žemaitytės kūryba, jai neliko abejingi ir paskutinį kovo mėnesio sekmadienį susirinkę į susitikimą su autore Lazdijų šv. Onos parapijos namuose. Čia buvusi gydytoja-reanimatologė pristatė savo naują knygą ,,TĖVE, ateinu“. Tai ankstesnės ,,Palydėsiu į Tėvo namus“ tęsinys. Dienoraščiai apima 1993 – 2005 metų laikotarpį. Knyga gausiai iliustruota pačios autorės nuotraukomis ir dailininkės Aleksandros Mitrikaitės piešiniais. Pagal autorės kūrybą parapijos maldos grupės moterų iniciatyva buvo parengta literatūrinė kompozicija. Parapijos vaikų-jaunimo choras (vadovė Jūratė Kryžokaitė) pagiedojo giesmes, skirtas Gavėnios laikotarpiui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija