Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šilalės dekanate

Nuoširdžiai pasimelsta Gavėnios metu

Tverų parapijos klebonas
kun. Edgaras Petkevičius vedė
rekolekcijas Šilalėje

Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio
parapijos namuose giedami
„Žemaičių Kalvarijos kalnai“

Šilalė. Po Pelenų dienos, kai bažnyčiose tikinčiųjų galvos buvo pabarstytos pelenais, prasidėjo gana ilgas Gavėnios – atgailos ir Kristaus kančios prisiminimo bei apmąstymo laikas. Jo metu tikintieji itin daug ir nuoširdžiai meldėsi, pasninkavo, atsisakydami daugelio gundymų bei vilionių.

Žemaitijoje, o ypač Šilalės dekanate, jau nuo seno yra įprasta šiuo metu giedoti „Žemaičių Kalvarijos kalnus“. Ypač su dideliu entuziazmu jie buvo giedami šios Gavėnios metu, nes praėjusių metų birželio 23 dieną popiežius Benediktas XVI pašventino Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslo popiežiškąsias karūnas ir suteikė tam paveikslui Krikščioniškų Šeimų Karalienės titulą. Šio paveikslo vainikavimo iškilmės įvyko irgi 2006-ųjų spalio 8-osios sekmadienį Žemaičių Kalvarijoje.

Tad nenuostabu, kad žemaičiai šiemet itin suaktyvino „Žemaičių Kalvarijos kalnų“ giedojimą ne tik bažnyčiose, bet ir parapijų bei savuose namuose, pasikviesdami giedoti artimiausius kaimynus. Apytiksliu skaičiavimu, vien Šilalės dekanate „Žemaičių Kalvarijos kalnai“ buvo individualiai giedami daugiau kaip dvidešimtyje kaimo vietovių, neskaitant masinio giedojimo beveik prie visų šiame dekanate esančių parapijos namų.

Bene aktyviausiai „Kalnai“ buvo giedami Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namuose. Rūpestingas šios parapijos klebonas ir dekanas kun. Stasys Toleikis pasistengė, kad iš pagrindų renovuojamuose šios parapijos namuose būtų šilta, jauku ir patogu. Kas sekmadienį, po Sumos, į šiuos jaukius, bet kol kas dar neatidarytus parapijos namus susirinkdavo nemažas pulkas „Kalnų“ giedotojų. Klebonas kun. S.Toleikis džiaugėsi ne tik tikinčiųjų aktyvumu giedant „Kalnus“, bet ir parapijiečių, ypač jaunimo, aktyviu bažnyčios lankymu ne tik sekmadieniais, bet ir paprastais vakarais, nusidriekusiomis eilutėmis prie klausyklų. Tad ir klebono kun. S.Toleikio pagalbininkai kunigai Mindaugas Alekna ir Sigitas Valauskis turėjo daug darbo uoliai klausydami išpažinčių. Be nuolatinių kunigų esančias Tūbinių ir Vaitimėnų parapijas taip pat aptarnauja šie kunigai, čia tikintieji aktyviau dalyvavo sekmadieninėse Gavėnios pamaldose, ypač jaunimas.

Nors klebonas kun. S.Toleikis savo parapijos tikinčiuosius sužavi pasakytais gražiais pamokslais, tačiau rekolekcijų dienai jis pasikvietė Plungės dekanato Tverų parapijos kleboną kun. Edgarą Petkevičių, kuris garsėja savo įtaigiais, tikinčiųjų dėmesį patraukiančiais pamokymais, homilijomis. Tad ir šilališkiams rekolekcijas vedė tveriškis klebonas kun. E.Petkevičius, aukojęs rekolekcijų Sumą ir tikintiesiems padovanojęs net tris nuostabius pamokslus apie Gavėnią, atgailą ir meilę Dievui bei savo artimui. Beje, šis dvasininkas lankėsi ir Tūbinių, Vaitimėnų parapijose, kur tikintiesiems irgi padovanojo savo nuostabius pamokslus.

Gana aktyviai „Žemaičių Kalvarijos kalnai“ Gavėnios metu buvo giedami ir Pajūrio, Kvėdarnos, Upynos, Laukuvos, Kaltinėnų parapijose, vadovaujamose klebonų kunigų Mykolo Petrausko, Juliaus Meškausko, Antano Gutkausko, Prano Bartasūno, Narsučio Petriko.

Turbūt ne veltui sakoma, kad Šilalės dekanato parapijose dirbantys vien jauni kunigai su vienu iš jauniausių Telšių vyskupijos dekanu Šilalės parapijos klebonu kunigu S.Toleikiu priešakyje ir yra tas „magnetas“, kuris pritraukia į Dievo namus jaunimą. Tuo buvo galima įsitikinti šios Gavėnios metu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija