Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Aptarė dekanato karitatyvinę veiklą

Susitikime su „Caritas“ darbuotojais.
Iš kairės: Telšių vyskupijos kurijos
sekretorius diak. Ramūnas Norkus,
vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir Šilalės
dekanas kun. Stasys Toleikis

Šilalė. Kovo 17-ąją, šeštadienį, mieste lankėsi Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, vyskupo generalvikaras prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys, juos atlydėję kurijos diakonai sekretoriai. Baigiamuose renovuoti Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio namuose jie susitiko su dekanato parapijų klebonais ir „Caritas“ darbuotojais.

Po atskiro vyskupo susitikimo su dekanato parapijų klebonais, kurie yra ir „Caritas“ direktoriai, vėliau buvo susitikta ir atvirai bei nuoširdžiai pasikalbėta su Šilalės dekanato „Caritas“ darbuotojais, atsakingais už karitatyvinę veiklą. Vyskupas išklausė jų trumpas, bet išsamias ataskaitas apie konkrečią karitatyvinę veiklą vykdant svarbiausią „Caritas“ užduotį – apaštalavimą, vadovaujantis Didžiuoju Dievo Įsakymu, – mylėti visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis ne tik Viešpatį Dievą, bet ir kiekvieną žmogų. Taigi karitatyvinės veiklos tikslas – matyti kiekvieną suvargusį, negalios ar sunkios senatvės kamuojamą žmogų. Pagaliau reikia matyti ir našlę arba našlį, apsuptą pulko vaikų. „Caritas“ pareiga – kuo skubiau ateiti į pagalbą. Ir ne tik materialiai, bet ir dvasiškai juos pastiprinti: užjaučiant, paguodžiant, nuteikiant maldai ir vilčiai. Tai ypač akcentavo ir vyskupas J.Boruta.

Ganytojas išklausė Šilalės „Caritas“ reikalų tarybos vedėjos Irenos Judeikienės išsamų pranešimą apie Šilalės parapijos „Caritas“ veiklą šelpiant vargšus, lankant ligonius, senukus, daugiavaikes šeimas ir t.t. Ji pasidžiaugė Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebono dekano kun. S.Toleikio, jo pagalbininkų kunigų Sigito Valauskio ir Mindaugo Aleknos prisidėjimu prie karitatyvinės veiklos stiprinimo. Klebonas aktyviai dalyvauja visuose tradiciniuose Šilalės „Caritas“ renginiuose, duoda vertingų patarimų. Kun. S.Valauskis drauge su karitietėmis važiuoja į namus dalijant materialinę paramą žmonėms. Kartu jis sušildo suvargusių žmonių sielas dvasiniais dalykais. Kun. M.Alekna visuomet yra laukiamas ligoninėje ligonių, kurie nori atlikti išpažintį, susitaikyti su Dievu.

Apie savo parapijų karitatyvinę veiklą patirtimi pasidalijo Pajūrio, Tenenių, Upynos „Caritas“ skyrių atstovai. Jie taip pat pasidžiaugė šias parapijas aptarnaujančių klebonų kunigų M.Petrausko ir A.Gutkausko dėmesiu šių parapijų „Caritas“ veiklai.

Kadangi šios Gavėnios metu vyskupas J.Boruta buvo numatęs aplankyti visus dešimt Telšių vyskupijoje esančius dekanatus, o Šilalės dekanatas buvo jau aštuntas, todėl ganytojas šilališkiams papasakojo ir apie jo jau aplankytų dekanatų karitatyvinę veiklą. Vyskupas pasidžiaugė gana aktyvia įvairiapuse Gargždų parapijos (Klaipėdos r.) „Caritas“ veikla, kuri apima ne vien tik materialinę pagalbą, bet ir žmoniškumą, meilę, atjautą ir dėmesį savo artimui. Vysk. J.Boruta teigė, jog kiekvieno karitiečio pareiga yra prisiliesti ne vien tik prie žmogaus kūno, jį aprengiant, pamaitinant, bet ne mažiau svarbu yra prisiliesti ir prie jo sugrubusios širdies, prie atšalusios jo dvasios.

Tos dienos vakare vyskupas J.Boruta su generalvikaru prel. bažn. t. dr. J.Šiuriu, talkinant diakonams, Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigams, gausiai į šią bažnyčią susirinkusiems šilališkiams, aukojo šv. Mišias, supažindino pamaldų dalyvius su visam katalikiškam pasauliui popiežiaus Benedikto XVI paskelbtu laišku, skirtu šių metų Gavėniai, jį pakomentavo.

Po šv. Mišių visi išklausė vyskupui pateiktą Šilalės klebono dekano kun. S.Toleikio ataskaitą apie Šilalės parapijos ir viso Šilalės dekanato karitatyvinę veiklą, apie statomus bei renovuojamus parapijų namus, jų paskirtį toliau plėtojant ne tik karitatyvinę, bet ir visapusišką parapijiečių dvasinę veiklą.

Vyskupas J.Boruta atsisveikino su šilališkiais, suteikdamas jiems ganytojišką palaiminimą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija