Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Tikrasis prisikėlimas gali ateiti per šeimą ir Bažnyčią

Kauno arkivyskupo velykinis sveikinimas

Tai tiesa! Viešpats prisikėlė, aleliuja. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius!

(Mišių priegiesmis)

Šv. Velykos skelbia pasauliui Kristaus Prisikėlimą ir kartu pačią geriausią žinią. Mes esame išgelbėti: laimėjo ne mirtį nešanti nuodėmė, bet gėris, meilė ir gyvybė. Ši žinia mums yra reikalinga kaip niekada anksčiau, nes blogis grasina atimti viltį ir suparalyžiuoti pastangas kurti šviesesnę ateitį. Akivaizdu, jog didžioji mūsų laikų nelaimė yra ne vien ekonominiai trūkumai, bet (ir tai svarbiausia!) blogio keliama sumaištis bei kėsinimasis palikti mus be džiaugsmo ir vilties. Mūsų valstybės laivelis yra smarkiai išsiūbuotas. Ypač neramu dėl to, kad valstybės gyvenimo sumaištyje gali būti nutiestas kelias ekstremistinėms jėgoms lemti tolesnę Lietuvos ateitį.


Kelias, vedantis į gyvenimą

Šiaulių vyskupo sveikinimas

„Ramybė jums!“

Kasdien sveikinu jus, mano broliai ir seserys, šiuo Viešpaties sveikinimu. Tą pirmosios dienos vakarą Prisikėlusysis ateina pas baimės prislėgtus mokinius sveikindamas juos ramybės pasveikinimu. Tačiau tai ne tik sveikinimas, tai – dovana. Dovana, kurią ištiesia mums perdurtos rankos, dovana, kurią trokšta padovanoti perverta širdis. „Ramybė jums!“ ir kvėpimas, dovanojant Šventąją Dvasią, nuodėmėms atleisti, paskelbia apie naują laiką, kuris yra ir mūsų laikas – sutaikinimo, atleidimo, nuodėmės panaikinimo išsipildymas.


Atsikratykime netikėjimo

Panevėžio vyskupo velykinis laiškas visiems tikintiesiems

Sesės ir broliai, brangieji,

tegul kiekvienoje širdyje šiandien skamba nuostabioji Velykų giesmė: „Linksma diena mums nušvito“. Džiūgaukime, sveikinkime vieni kitus: mirtį ir nuodėmę Jėzus nugalėjo! Jo kančia ir prisikėlimas nuodėmes mūsų nuplovė, pragaro vartus sugriovė – gausiai klaupėme per Gavėnią prie klausyklos. Prisikėlėme dvasia.


Atnaujinkime viltį, pasitikėjimą Dievo ir žmogaus gailestingumu

Vilkaviškio vyskupo velykinis laiškas

Mielieji,

šventų Velykų rytą mus vėl pripildo džiaugsmas. Jį išreiškiame šlovindami Dievą linksmomis giesmėmis, džiugiu bažnyčių varpų skambėjimu. Šis džiaugsmas išsilieja šiltais sveikinimo žodžiais namiškiams ir artimiesiems, gerumu kiekvienam sutiktam žmogui. Svarbiausia Velykų džiaugsmo priežastis – mirtį nugalėjusio Jėzaus Kristaus prisikėlimas, kuriame nuostabiai pasireiškia Dievo visagalybė. Tai mums skelbia psalmė, kurią džiugiai giedame per Velykų iškilmes: „Dievo ranka parodė savo galybę! Dievas dešinę savo pakėlė!“ (Ps 117, 16).


Kasdieninis prisikėlimas

Kaišiadorių vyskupo žodis–sveikinimas vyskupijos tikintiesiems velykų proga

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė..!“

Brangūs Kaišiadorių vyskupijos tikintieji,

per Kristaus Prisikėlimo šventę tikintieji iš visos širdies gieda velykinės psalmės atliepą: „Šią dieną laimingą Viešpats padarė...!“. O kuo gi ypatinga mums ši diena ir jos šventimas?


Skriskime su giesme širdyje

„Žvirblio įvaizdis (plg. Ps 84, 4) – tai džiaugsminga alegorija, kurią psalmės autorius pasitelkia pasakyti, jog visas jo gyvenimas yra tapęs giesme. Jis gali giedoti ir skristi. Pats giedojimas prilygsta skrydžiui, kilimui link Dievo. Tai lyg tam tikras amžinybės paankstinimas, kai galėsime nuolat giedoti Dievui šlovinimo giesmes“, - tokiais sparnuotais - prasmingais žodžiais (2005 10 22) Benediktas XVI kreipėsi į klausytojus, pasibaigus Ratisbonos katedros choro koncertui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija