Atnaujintas 2007 balandžio 13 d.
Nr.29
(1526)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atsikratykime netikėjimo

Panevėžio vyskupo velykinis laiškas visiems tikintiesiems

Sesės ir broliai, brangieji,

tegul kiekvienoje širdyje šiandien skamba nuostabioji Velykų giesmė: „Linksma diena mums nušvito“. Džiūgaukime, sveikinkime vieni kitus: mirtį ir nuodėmę Jėzus nugalėjo! Jo kančia ir prisikėlimas nuodėmes mūsų nuplovė, pragaro vartus sugriovė – gausiai klaupėme per Gavėnią prie klausyklos. Prisikėlėme dvasia.

O jei su Kristumi prisikėlėme, turime siekti tik to, kas aukštybėse, – ragina mus šv. Paulius (plg. Kol 3, 1). Prisikėlę negalime likti abejingi taip labai plintančiam netikėjimui, blogiui. Negalime! Jėzaus galybė duoda ir mums jėgos keisti save ir pasaulį.

Brangūs tikintieji! Mylimieji, aš, jūsų vyskupas, paprastai ir kartu ypatingai prašau: prikelkime Lietuvą mūsų. Tai nuo jūsų, ir tik nuo jūsų priklauso. Jūs prisikėlėte, tad visus kviečiu, visus prašau: prikelkime Lietuvą mūsų! Tai padaryti reikia labai nedaug. Kiekvienas atveskime į tikėjimą po du žmones. Pakvieskime į bažnyčią šventadieniais, skatinkime namie kasdien pasimelsti, paraginkime skaityti religinę spaudą, nupirkime vieną kitą knygą, prenumeruokime laikraščius ir žurnalus.

Atrodo, ką tai reiškia, jei du žmones patrauksiu prie tikėjimo. Bet pagalvokime: šiandien mūsų bažnyčioje 20-30 proc. Jei visi atsivesime po du, bus jau dvigubai, trigubai daugiau.

Mokslininkai paskaičiavo: jei, paskelbus kokią žinią, po 15 minučių kiekvienas pasako kitiems dviem, tie vėl kiekvienas dviem – ir taip vis toliau kas 15 minučių, tai po penkių valandų žinią jau žinotų milijonas. Tai – geometrinė progresija.

Turbūt žinote, kad šachmatus išrado indų brahmanas. Karalius būtinai įsigeidė juos turėti. Brahmanas sako: „Mokestis toks – ant pirmo langelio du grūdai, ant antrojo dvigubai – keturi, ant trečiojo vėl dvigubai – aštuoni, ant ketvirto vėl dvigubai – šešiolika. Ir taip ant kiekvieno langelio vis dvigubai“. Juokiasi patenkintas karalius: „Koks menkas atlyginimas!“ Bet kai pradėjo grūdus dėti, skaičiuoti, karalius nusigando: ant dvidešimto langelio – du milijonai grūdų, ant keturiasdešimto – du milijonai tonų, o ant šešiasdešimt ketvirtojo – trisdešimt septyni trilijonai tonų. Tiek grūdų žemėje užauginama gal tik per tūkstantį metų.

Brangieji, taip ir žemėje neliktų netikinčio, jei kiekvienas katalikas į tikėjimą vis patrauktų kitus du. Šitaip, tik šitaip galime nugalėti mirties kultūrą, visur siautėjantį blogį. Lietuva visada nugalėdavo, visais amžiais prisikeldavo, nugalėkime ir dabar, prikelkime Lietuvą ir dabar!

Ypač to prašau vaikučių ir jaunimo. Jūs, laisvės laikų jauni žmonės, padėkite vyresniesiems atsikratyti nelaisvės, netikėjimo ir baimės nuotaikų. Jūs juk daugiau galite pažinti tikėjimą negu jūsų tėvai ar seneliai, nes jie neturėjo nei tikybos pamokų, nei knygų. Tad jūs turite būti karštesni kitiems perduodami savo tikėjimą.

Išgirskime visi Kristaus prašymą, raginimą: „Eikite į visą pasaulį ir padarykite mano mokiniais visus žmones“ (Mk 16, 15).

To linkiu jums švenčiant šias Velykas, to prašau jus. Meldžiuosi už jūsų pergalę, už Lietuvos prisikėlimą, už jūsų pasiryžimus. Laiminu jus.

Vyskupas Jonas KAUNECKAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija