Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pažaislio šventovė pasidabino nauju paveikslu

Kazimieras Dobkevičius

Iš dešinės: dailininkas Virginijus
Kašinskas ir alpinistas Vladas Vitkauskas
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Per Atvelykį Kauno Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčioje įvyko didelė iškilmė – įkurdintas ir pašventintas lietuvių dailininko Virginijaus Kašinsko nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus „Dievo Gailestingumo“ paveikslas. Į šventę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, mons. prof. Vytautas Kazlauskas, kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, kunigai kapucinai Ignacas Milašius ir Kazimieras Rimkus, klierikai, šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolės, menotyrininkė doc. Laima Šinkūnaitė, paveikslo autorius V.Kašinskas, pirmasis lietuvis, įveikęs aukščiausią pasaulio kalno viršūnę Everestą, Vladas Vitkauskas, Šiaulių pedagoginio universiteto etnografinis religinių giesmių ansamblis, smuikininkė Marija Neniškytė, inteligentijos, studentijos, moksleivių atstovai. Šv. Mišių pradžioje, aidint trembitos iškilmingiems garsams, vyskupas E.Bartulis pašventino didelį, akinančia šviesa spindintį „Dievo Gailestingumo“ paveikslą.


Krikšto malonė brandina mumyse naujus vaisius

Bažnyčios bendruomenės nariais
tapę katechumenai su jiems Krikšto
ir Sutvirtinimo sakramentus
suteikusiu Kauno arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi

Didįjį šeštadienį vėlai vakare pradėta Velykų nakties vigilija – Vilniaus ir Kauno Arkikatedrose Bazilikose švęstas Viešpaties Prisikėlimas. Keturių dalių Velyknakčio liturgijai Vilniuje vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Kaune – arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Velyknakčio liturgijoje dalyvavo labai daug tikinčiųjų, tą vakarą atnaujinusių savo krikšto pažadus, o Bažnyčios bendruomenės nariais tapo pakrikštyti katechumenai. Jiems, kaip suaugusiems, priimantiems krikštą, kartu suteiktas ir Sutvirtinimo sakramentas.


Muzikos stebuklas po bažnyčios skliautais

Maestro Martynas Švėgžda
von Bekker per Atvelykį griežė
smuiku Zarasų bažnyčioje

Nuostabų Atvelykio sekmadienį, po Sumos, niekas nesiskirstė iš Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios – visi žinojo, kad tą dieną Zarasuose bus stebuklas. Kad į provinciją atvyktų pasaulinio garso muzikantas – dažniau išimtis nei taisyklė.

Kuklus, su didele meile prie savęs glaudžiantis senelio smuiką, maestro Martynas Švėgžda von Bekker dosniai dalijo savo talentą visiems, besiklausantiems nuostabios Bacho, Paganinio, Ysaye, Ernsto, Guno muzikos garsų.


Šiauliečiams moralės temos pasirodė aktualios

Moralės klausimai aktualūs šių dienų žmonėms. Tai liudijo pilnutėlė salė žmonių, kovo 26 dieną susirinkusių pasiklausyti paskaitos „Moralės teologija“. Paskaitą skaitė į susitikimą su Šiaulių bendruomene atvykęs vienas geriausių bioetikos specialistų Lietuvoje, gydytojas, kunigas Andrius Narbekovas. Susitikimui vadovavo Šiaulių bendruomenės namų pirmininkas Vaclovas Vingras.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija