Atnaujintas 2007 balandžio 20 d.
Nr.31
(1528)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Pažaislio šventovė pasidabino nauju paveikslu

Kazimieras Dobkevičius

Vyskupas Eugenijus Bartulis
šventina dailininko Virginijaus
Kašinsko nutapytą paveikslą
„Dievo Gailestingumas“
Autoriaus nuotrauka

Iš dešinės: dailininkas Virginijus
Kašinskas ir alpinistas Vladas Vitkauskas
Jono IVAŠKEVIČIAUS nuotrauka

Per Atvelykį Kauno Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčioje įvyko didelė iškilmė – įkurdintas ir pašventintas lietuvių dailininko Virginijaus Kašinsko nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus „Dievo Gailestingumo“ paveikslas. Į šventę atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, mons. prof. Vytautas Kazlauskas, kun. Kazimieras Ambrasas, SJ, kunigai kapucinai Ignacas Milašius ir Kazimieras Rimkus, klierikai, šv. Kazimiero seserų kongregacijos vienuolės, menotyrininkė doc. Laima Šinkūnaitė, paveikslo autorius V.Kašinskas, pirmasis lietuvis, įveikęs aukščiausią pasaulio kalno viršūnę Everestą, Vladas Vitkauskas, Šiaulių pedagoginio universiteto etnografinis religinių giesmių ansamblis, smuikininkė Marija Neniškytė, inteligentijos, studentijos, moksleivių atstovai. Šv. Mišių pradžioje, aidint trembitos iškilmingiems garsams, vyskupas E.Bartulis pašventino didelį, akinančia šviesa spindintį „Dievo Gailestingumo“ paveikslą.

Etnografinio ansamblio nariai giesmėmis pripildė Pažaislio šventovės sakralinę erdvę. Giesmę atkartojo ir susirinkusieji. Buvo gražu matyti ir jausti, kaip naujasis meno kūrinys tapo savas, reikalingas. Prie jo ne vienas tikintys melsis ir gaus įvairių malonių sau, šeimai, tautai, valstybei.

Pamoksle vysk. E.Bartulis priminė kai kuriuos šv. Faustinos biografinius faktus. Daugiavaikėje Kovalskių šeimoje 1905 m. rugpjūčio 25 d. pasaulio šviesą išvysta mergaitė, kuri vėliau Dievo pašaukta tampa vienuole Faustina. Sulaukusi pilnametystės įstoja į Varšuvos Dievo Motinos gailestingumo seserų vienuolyną. Tai įvyko 1925 m. rugpjūčio 1 d., o per trylika metų iki pat mirties – 1938 m. spalio 5 d., Dievo Apvaizda paskyrė laiko seseriai Marijai Faustinai tapti šventąja. Ganytojas pacitavo šventosios žodžius iš josios rašyto dienoraščio: „Šventumas ir tobulumas glaudžiai siejasi su Dievo ir mano valia. Dievas niekad nevartoja prievartos mūsų pačių laisvajai valiai. Tik nuo mūsų priklauso, ar norime priimti Dievo malonę, ar ne“. Ganytojas paminėjo, jog šv. Faustina žinojo, kad, pažiūrėjus į malonių didingumą, kuriomis Viešpats Jėzus apdovanoja žmogų, atsiveriantį į Dievo Meilę, Jo Širdį, galima palyginti su neišsenkančiu šaltiniu. Pasak vyskupo, kartu su krikščioniška dvasia, pasitikėjimu ir artimo gailestingumu susieti didelių malonių pažadai. Sesuo Faustina pirmoji tai patyrė. Ganytojas išreiškė viltį, kad padidės pašaukimų į pašvęstojo gyvenimo gretas, išaugs ir naujų pašaukimų į kunigystę.

Renginio pabaigoje smuikininkė M.Nėniškytė klasikine melodija „Ave, Marija...“ tarsi suteikė tam palaiminimui skrydį, įkvėpė mus visus atsigręžti į Dievą, pripažinti Jo mokymą, kaip vienintelį, vedantį į Išganymo kelią.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija