Atnaujintas 2007 balandžio 27 d.
Nr.33
(1530)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šviesos nešėjas

Kun. prof. bažn. t. dr. Petro Malakauskio 60-osioms mirties metinėms

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Kun. prof. dr. Petras Malakauskis
(1889-1947)

Kun. prof. dr. Petras Malakauskis – iškilus mokslininkas. Jo asmenybė, jo nuveikti darbai dar laukia išsamaus tyrinėjimo ir analizės. Šio daug nuveikusio dvasininko gyvenimui ir darbams išnagrinėti bei aptarti turėtų būti skirta atskira išsami studija. Jaunas Platelių parapijos vikaras, pradėjęs saulutininkų judėjimą ir redagavęs pirmuosius „Saulutės“ numerius, vėliau tapo žymiu mokslininku ir universitetų profesoriumi. Per palyginti neilgą savo gyvenimą jis nuveikė tikrai daug. 2006 metų rudenį buvo paminėta „Saulutės“ 90-ies metų sukaktis, o balandžio 30 dieną sukanka 60 metų nuo šios iškilios asmenybės mirties. Šių sukakčių šviesoje bent trumpai pažvelkime į šio iškilaus dvasininko ir mokslininko gyvenimą ir veiklą.


A†A kun. Rapolas Krasauskas (1913-1937-2007)

Kun. Rapolas Krasauskas

Tik dabar mūsų redakciją pasiekė liūdna žinia apie mūsų bičiulio ir rėmėjo kun. Rapolo Krasausko mirtį. Kun. R.Krasauskas buvo atsidavęs ne tik Bažnyčios tarnystei, bet ir iki pat mirties uoliai reiškėsi išeivijos kultūrinėje ir tautinėje veikloje. Mirė jis vasario 27-ąją.

R.Krasauskas gimė 1913 m. lapkričio 1 d. Džiuguose, Kurklių vls., Ukmergės apskr. 1924-1931 metais mokėsi Ukmergės gimnazijoje, 1931-1933-iaisiais – Kauno kunigų seminarijoje, o 1937 metais, baigęs VDU Teologijos-filosofijos fakultetą, gegužės 22-ąją buvo įšventintas į kunigus ir dirbo Šiaulėnų parapijos (iki 1942 metų) bei Šiaulių Šv. Jurgio parapijos (iki 1944 metų) vikaru.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija