Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Naujosios atominės
elektrinės statyba –
išsigelbėjimas
ar pražūtis?

Marijai – mūsų
maldos ir visas
gyvenimas

Šventasis Sostas
ragina kovoti
su moterų vergyste

Pietryčių Europos
vyskupai kalbėjosi
apie mišrias
santuokas

Kunigo 80-metis

Paminėjo
iškilųjį salezietį

MAMA, KO LIŪDI?

Lietuvai reikia meilės

Nesileiskime
kvailinami

Prezidentas susitiko su Popiežiumi Benediktu XVI

Prezidentas Valdas Adamkus
ir ponia Alma Adamkienė
susitiko su popiežiumi Benediktu XVI

Šeštadienį, balandžio 28 dieną, Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus su darbo vizitu lankėsi Vatikane ir susitiko su Popiežiumi Benediktu XVI.

Prezidentas Šventajam Tėvui perdavė nuoširdų Lietuvos sveikinimą aštuoniasdešimtojo jubiliejaus proga ir pasveikino su išrinkimo Popiežiumi dviejų metų sukaktimi.

Valstybės vadovas pažymėjo, kad jį atlydėjo iškilūs Lietuvos meno ir mokslo pasaulio žmonės, krikščioniškąsias vertybes puoselėjanti jauna šeima.


Popiežius suteikė kunigystės šventimus

Tarp popiežiaus Benedikto XVI
praėjusį sekmadienį įšventintų
naujų 22 kunigų buvo Vatikano
fotografo Arturo Mari sūnus
Chuanas Karlosas, priklausantis
Kristaus legionierių bendruomenei
AP nuotraukos

Iš Popiežiaus rankų kunigystės šventimus priėmę neopresbiteriai papildys Romos vyskupijos parapijose dirbančių kunigų gretas.

Kasmet ketvirtąjį Velykų sekmadienį, pagal Jono Evangelijos skaitinį vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, visa Bažnyčia meldžiasi už pašaukimus į kunigystę ir vienuolišką gyvenimą. Šiemetinė maldos už pašaukimus diena jau buvo 44-oji nuo šios tradicijos įvedimo. Taip pat jau kelis dešimtmečius yra tradicija šią dieną šventinti naujus kunigus. Anksčiau kunigystės šventimai Šv. Petro bazilikoje būdavo teikiami įvairių Romoje veikiančių nacionalinių kolegijų absolventams. Dabar šią dieną šventinami kunigai Romos vyskupijai, kurios ganytojas, kaip žinoma, yra Popiežius.


Dar viena knyga apie prelatą Mykolą Krupavičių

Knygos pristatyme (iš kairės):
žemės ūkio viceministrė
dr. Virginija Žostautienė,
dr. Aldona Vasiliauskienė,
prelato Mykolo Krupavičiaus
dukterėčia Genovaitė
Jarumbavičiūtė, prof. Gintautas
Čėsnys ir Kauno jėzuitų
gimnazijos abiturientė
Viktorija Mišeikaitė

Kovo 29 dieną Signatarų namuose įvyko neseniai pasirodžiusios knygos „Prelatas Mykolas Krupavičius“(1885–1970) sutiktuvės. Šventėje dalyvavo Balbieriškio Švč. M.Marijos Rožančinės parapijos klebonas kan. Robertas Bruzga, pradėjęs renginį malda ir taręs įžanginį žodį. Nuoširdžiai susirinkusiuosius sveikino žemės ūkio viceministrė dr. Virginija Žostautienė. Pranešimus skaitė Aukštosios Panemunės Švč. M.Marijos parapijos klebonas kan. Deimantas Brogys, doc. dr. Edvardas Kriščiūnas, dr. Aldona Vasiliauskienė. Kalbėjo prel. M.Krupavičiaus sesers Veronikos duktė Genovaitė Jarumbavičiūtė, prof. Stanislovas Sajauskas.


Motinos dienai

Motina – šeimos stiprybė ir palaima

Stasys GENTVILAS

Ne tik motina, bet ir tėvas
turi būti atsakingas
už vaikų auginimą
ir jų išauklėjimą
Gintaro VISOCKO nuotrauka

Šeima yra daugiau nei vien teisinis, visuomeninis ar ekonominis vienetas. Tai meilės ir solidarumo bendruomenė, unikaliai suderinta mokyti ir perduoti etnines, kultūrines, dvasines ir religines vertybes, kurios yra esminės jos narių vystymuisi ir jų gerovei.

Šeima – maža socialinė grupė, kurią jungia ne tik giminystės ryšiai, bet ir gyvenamasis plotas, bendras biudžetas. Kitaip sakant, šeima yra pagrindinis ir savarankiškas vienetas, kuriame gimsta, auga ir yra auklėjami vaikai. Šeima yra ta mažoji bažnytėlė, pasak vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuri rūpinasi savo vaikais, juos auklėja, stengiasi jiems diegti gėrio, grožio sampratą, doros, sąžiningumo, darbštumo, pareigos, atsakomybės pradus, darbinius įgūdžius. Darnioje šeimoje dažniausiai išauga geri vaikai.


Arkivyskupas vėl vartė „Kronikos“ istorijos puslapius

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
vaizdingai, su humoru pasakojo
apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos“ leidybą ir platinimą,
pademonstravo daug vaizdinės
medžiagos
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

EIGULIAI. Balandžio 24 dieną, po vakarinių šv. Mišių, Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis Palaimintojo J.Matulaičio namų žemutinėje salėje gausiai susirinkusiems parapijiečiams pristatė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Jis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 35-mečio proga vaizdingai, su humoru papasakojo apie jos leidybą ir platinimą, pademonstravo daug vaizdinės medžiagos.


Per Tave, Rožinio Karaliene, mes norime patekti į dangų

Fįtimos Ligonių koplyčios
sienos-lango vitražas, vaizduojantis
1917 m. spalio 13 d. stebuklą –
„Saulės šokį“, kurį tada
stebėjo 70 tūkst. žmonių

Pirmosios Nepriklausomybės metais daugelio lietuvių kambariuose, o ypač kaimų trobų seklyčiose nuo sienų žvelgė du paveikslai, kuriuose Jėzus ir Jo Motina Marija rodė savo atvertas širdis – dieviškos meilės simbolį.

1673 metais šv. Margaritai Marijai Alakok apsireiškęs Viešpats Jėzus pasakė: „Mano meilė suteiks atgailos malonę visiems, kurie paeiliui devynis mėnesius Pirmąjį penktadienį priims šventąją Komuniją – jie nemirs be Dievo malonės ir be šventų sakramentų.“


Ypatinga monsinjoro dovana

Bronius VERTELKA

Mons. Juozapas Antanavičius
ir bibliotekos direktorė Rima Maselytė

Pernai spalį naujuose Panevėžio rūmuose skaitytojams duris atvėrusi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tapo svarbiausiu kultūros centru regione. Kasdien vidutiniškai ją aplanko 850 skaitytojų (vieną dieną jų buvo net 1470). Per dieną vidutiniškai į namus išsineša 1700 knygų (kartą jų paėmė 4000). Biblioteka turi per 12 tūkstančių internautų.


Gyvenimo kelionės vaisius

Tomas Viluckas Klaipėdos
Ievos Simonaitytės
viešojoje bibliotekoje

Klaipėdoje, Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, gražų balandžio 24-osios vakarą vyko Tomo Vilucko knygos „Malonės versmės“ pristatymas.

Renginį pradėjo giesmė, po kurios įvadinį žodį tarė kun. teol. lic. Rolandas Karpavičius. Svečias sakė, kad „ši knyga – ilgos gyvenimo kelionės vaisius“. Prelegentas prisiminė, jog ne kartą su autoriumi teko kalbėti, kad labai trūksta Lietuvoje prieinamos literatūros lietuvių kalba, ir džiaugėsi, kad pasirodė ši knyga, skirta tikintiesiems.


Trejų metų kūryboje – angelai

Parodos autorius Anicetas
Kutrevičius rodo vieną savo kūrinį

Net 86 angelai, ir visi skirtingi, sutilpo vienoje erdvėje. Aniceto Kutrevičiaus medžio drožinių paroda „Angelai“ veikė Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre. Jos atidarymas vyko balandžio 12-ąją.

Susitikti su medžio meistru A.Kutrevičiumi atėjo jo artimieji, giminės, draugai, pažįstami, buvę bendradarbiai. Susirinko didelis būrys Aniceto kūrybos gerbėjų.


Gražiausia pavasario šventė

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Į „Šilo“ vidurinę mokyklą atvyko
kun. Kazimieras Gražulis

Ukmergės „Šilo“ vidurinės mokyklos pradinukų korpuse vyko nuotaikinga tikybos mokytojos suorganizuota šventė, skirta Velykoms. Renginyje dalyvavo Pašilės Šv. Barboros bažnyčios klebonas kun. Kazimieras Gražulis, Muzikos mokyklos akordeonininkai, vyr. mokytojas Eugenijus Žurauskas.

Į renginį atėję mokinių artimieji apžiūrėjo vaikų piešinių parodą, taip pat išmargintus velykinius kiaušinius, atvirukus, megztus viščiukus. Pirmų – ketvirtų klasių mokinukai dainavo daineles, jiems akompanavo Muzikos mokyklos mokytojas E.Žurauskas, o trimitu grojo trečios klasės mokinys Darius Kanapeckas. Ketvirtokai Gytis, Ligita, Sandra ir Deimantė deklamavo eilėraščius.


Vandalų antplūdis pagal Kremliaus instrukcijas

Petras KATINAS

Taip atrodė „Bronzinio kario“
paminklas Talino centre

Praėjusį savaitgalį Estijos sostinėje vietiniai rusai, tiksliau, nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigusios chuliganų gaujos surengė Taline riaušes, tariamai gindamos sovietinės okupacijos simbolį – „bronzinį karį“, stovėjusį Estijos sostinės centre. Aiškiai iš vieno centro kurstomos ir koordinuojamos chuliganų grupės daužė miesto centro gatvėse esančių parduotuvių ir kavinių vitrinas, glėbiais grobė prekes, krovė jas į šalia stovėjusius automobilius, iš kurių sklido Rusijos himno garsai ir plevėsavo Rusijos vėliavos.


Makabreska

Petras KATINAS

Filosofas Artūras Šopenhaueris yra pasakęs, kad bet kokio žmogaus, visuomenės nario veiksmai ir darbai ne vien tik savo interesams padaro žmogų didingą. Deja, tokių vis mažėja ir, ko gero, greitai teks juos į Gineso knygą įrašyti. Žmogaus menkumas ir niekingumas pasireiškia jo nesugebėjimu, tiksliau, visišku nenoru ir abejingumu toje dabartinių laikų kovoje už būvį. Daugelio jų jau visiškai nejaudina bendri vargai, nelaimės, pagaliau net tautos likimas. Pasak A.Šopenhauerio, žmogaus menkystė prasideda tada, kai jis ima rūpintis vien tiktai savo kailiu, sočiu gyvenimu, piniginės storiu, nesiskaito su niekuo – elementariu padorumu, bet kokios moralės normomis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija