Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Popiežius suteikė kunigystės šventimus

Tarp popiežiaus Benedikto XVI
praėjusį sekmadienį įšventintų
naujų 22 kunigų buvo Vatikano
fotografo Arturo Mari sūnus
Chuanas Karlosas, priklausantis
Kristaus legionierių bendruomenei
AP nuotraukos

Šventasis Tėvas dažnai bendrauja
su Romos vyskupijos kunigais,
padrąsindamas juos atsakingai tarnystei

Iš Popiežiaus rankų kunigystės šventimus priėmę neopresbiteriai papildys Romos vyskupijos parapijose dirbančių kunigų gretas.

Kasmet ketvirtąjį Velykų sekmadienį, pagal Jono Evangelijos skaitinį vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, visa Bažnyčia meldžiasi už pašaukimus į kunigystę ir vienuolišką gyvenimą. Šiemetinė maldos už pašaukimus diena jau buvo 44-oji nuo šios tradicijos įvedimo. Taip pat jau kelis dešimtmečius yra tradicija šią dieną šventinti naujus kunigus. Anksčiau kunigystės šventimai Šv. Petro bazilikoje būdavo teikiami įvairių Romoje veikiančių nacionalinių kolegijų absolventams. Dabar šią dieną šventinami kunigai Romos vyskupijai, kurios ganytojas, kaip žinoma, yra Popiežius.

Sekmadienio rytą aukotų šv. Mišių homilijoje, kreipdamasis į šventinamus naujus kunigus, popiežius Benediktas XVI jiems sakė: „Teguodžia ir testiprina jus tvirtas tikėjimas, kad Kristus niekada nepalieka mūsų vienų ir jokios kliūtys negali sutrukdyti visuotinio išganymo pažado išsipildymui. Šis įsitikinimas testiprina mūsų viltį ypač tomis akimirkomis, kai ištinka abejonės ir sunkumai. Kunigystės sakramentas, kurį šiandien priimate, padaro jus paties Kristaus misijos vykdytojais. Esate pašaukti sėti Jo žodžio sėklą, turinčią savyje Dievo Karalystės pradus, dalyti Dievo gailestingumą ir maitinti tikinčiuosius prie Jo Kūno ir Kraujo stalo. Idant būtumėte verti tarnai, jūs patys privalėsite nuolatos maitintis Eucharistija, kuri yra krikščioniško gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Artėjimas prie altoriaus kartoti Kristaus kryžiaus aukos tebūnie jums kasdienė šventumo mokykla, tepadeda jums atrasti ir išgyventi Dieviškojo Mokytojo meilę. Jei būsite Jam klusnūs, jei ištikimai Jį seksite, išmoksite savo gyvenime ir savo tarnystėje kasdien liudyti Jo meilę ir rūpestį sielų išganymu. Kiekvieną iš jūsų Kristus kviečia būti geraisiais ganytojais, pasirengusiais, jei prireiktų, net gyvybę už Jį paaukoti“.

Taip pat ir po šv. Mišių drauge su Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais kalbėtos vidudienio maldos proga tartame trumpame sveikinime popiežius Benediktas XVI dar kartą kalbėjo apie pašaukimus ir ragino visus už juos melstis. Trumpai komentuodamas šiemetinei Pašaukimų dienai skirtą savo laišką tema „Pašaukimas tarnauti Bažnyčios bendrystei“, Popiežius sakė, kad II Vatikano Susirinkimas labai akcentavo Bažnyčios, kaip „bendruomenės“, kategoriją, o tai savo ruožtu ypatingai pabrėžia Dievo Tautos narių charizmų ir tarnysčių įvairovės svarbą. Visi pakrikštytieji yra pašaukti aktyviai dalyvauti Kristaus vykdomoje išganymo misijoje. Tačiau kartu Bažnyčioje esama ir specifinių pašaukimų, ypač tarnauti Bažnyčios bendrystei. Tarp pastarųjų didžiausia atsakomybė skirta Popiežiui, Petro įpėdiniui Romos vyskupijoje. Drauge su juo Bažnyčios bendrystei tarnauja apaštalų įpėdiniai vyskupai, kuriems vykdyti tą pačią bendrystės misiją padeda kunigai. „Kreipkimės į Mergelę Mariją, Gerojo Ganytojo Motiną, – ragino Popiežius pabaigoje, – kad jinai padėtų priimti kvietimą būti Jos Sūnaus mokiniais“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija