Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Marijai – mūsų maldos ir visas gyvenimas

Tradiciškai gegužės mėnesį įsiliejame į Švč. M.Marijai skirtos maldos – litanijos giedojimą bažnyčiose ar jos kalbėjimą savo namuose. Bažnyčia nesiliaus tikinčiuosius kvietusi melstis Marijai, nes Ji ne tik savo didžiu nuolankumu (plg. Lk 1, 48), primindama šv. Jono Krikštytojo palaimingąjį mažėjimą (plg. Jn 3, 30), „pritraukė“ savo Viešpaties perdėm pripildytos malonės kupiną žvilgsnį, bet Ji ir viso savo garbingo krikščioniško gyvenimo darbais paliudijo, jog gali būti pelnytai vadinama visų angelų ir šventųjų Karaliene, nes Visagalis Dievas tikrai parodo savo rankos galybę ir išaukština mažuosius (plg. Lk 1, 51–52).


Motinos dienai

Motina – šeimos stiprybė ir palaima

Stasys GENTVILAS

Ne tik motina, bet ir tėvas
turi būti atsakingas
už vaikų auginimą
ir jų išauklėjimą
Gintaro VISOCKO nuotrauka

Šeima yra daugiau nei vien teisinis, visuomeninis ar ekonominis vienetas. Tai meilės ir solidarumo bendruomenė, unikaliai suderinta mokyti ir perduoti etnines, kultūrines, dvasines ir religines vertybes, kurios yra esminės jos narių vystymuisi ir jų gerovei.

Šeima – maža socialinė grupė, kurią jungia ne tik giminystės ryšiai, bet ir gyvenamasis plotas, bendras biudžetas. Kitaip sakant, šeima yra pagrindinis ir savarankiškas vienetas, kuriame gimsta, auga ir yra auklėjami vaikai. Šeima yra ta mažoji bažnytėlė, pasak vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuri rūpinasi savo vaikais, juos auklėja, stengiasi jiems diegti gėrio, grožio sampratą, doros, sąžiningumo, darbštumo, pareigos, atsakomybės pradus, darbinius įgūdžius. Darnioje šeimoje dažniausiai išauga geri vaikai.


MAMA, KO LIŪDI?

Jonas Kačerauskas

Mama, mamytė, močiutė, motina – kiekvieno vaiko pirmieji žodžiai, kartojami per visą žmonijos egzistavimą, giliai įaugę širdyje. Brangūs žodžiai ir motina Tėvynė, motina Bažnyčia.

Tu – Motina tautos, kur alkuose degė šventoji vaidilų ugnis, kur sodybose, pakelėse stūksojo kryžiai, rūpintojėliai, kur sodžiuos skambėjo lietuviška daina. Kur nepalūžę bebaimiai knygnešiai, partizanai, kovotojai už laisvę garsino didvyrių žemę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija