Atnaujintas 2007 gegužės 9 d.
Nr.35
(1532)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Neišsenkančios vaidybos versmė

Vytautas BAGDONAS

Iš kun. Kazimiero Čiplio-Vijūno
spektaklio „Čigonėlė nemeluoja“.
Vaidina Vidmantas
Zovė ir Ženata Tumienė
Autoriaus nuotrauka

„Prie neišsenkančios vaidybos versmės“ – tokiu pavadinimu prisiminimų apie dramos mėgėjų veiklos dešimtmečius popietę balandžio 21-ąją suorganizavo Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius ir nevyriausybinė organizacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“. Renginys Vaitkūnų kaimo klube organizuotas neatsitiktinai, nes vaidybos tradicijos šiuose kraštuose puoselėjamos daugelį dešimtmečių. Iki šiol sėkmingai gyvuoja dramos mėgėjų ratelis, sodžiaus artisto vardu pelnytai gali didžiuotis gausus būrys Vaitkūnų, Kunigiškių bei kitų kaimų gyventojų. Renginio vedėja kunigiškietė literatė, viena iš dramos mylėtojų Aldona Širvinskienė pakvietė visus senolių prisiminimų, istorinių faktų pagalba nukeliauti į praeitį, kuomet vaidinimai buvo statomi Kunigiškių pradžios mokykloje, kur dabar veikia Svėdasų krašto muziejus. Buvusių tos mokyklos mokinių prisiminimai byloja, jog dar 1907 metais mokykloje buvo suvaidintas spektaklis „Tadas Blinda“. Kultūrinis gyvenimas ypač suaktyvėjo, kai Kunigiškių pradžios mokykloje dirbo mokytojai Antanas Pliupelis (apie 1921-1929 m.) ir Juozas Jakšas (1929-1940 m.). Šie mokytojai bendravo su buvusiu Kunigiškių mokyklos mokiniu, rašytoju, kanauninku Juozu Tumu-Vaižgantu, sodiečiams organizavo žemės ūkio kursus, rūpinosi žmonių švietimu, laisvalaikiu, režisavo spektaklius. Kunigiškių mokykloje dramos mėgėjų netrūkdavo ir vėliau.

Artistai mėgėjai sėkmingai įsipynė į tuometinio „Lenino keliu“ kolūkio gyvenimą: repetuodavo, koncertuodavo choras, ansambliai, šokėjai, pučiamųjų orkestras ir, žinoma, vaidintojai. Apie 1950–uosius mokyklą iškėlus į Malaišius, Kunigiškių mokyklos pastate buvo pastatyta scena, įrengtas kaimo klubas, čia vykdavo ir repeticijos, ir visi renginiai, kol kolūkio centrinėje gyvenvietėje – Vaitkūnuose – buvo pastatyti didžiuliai kultūros namai. Lygiai prieš 50 metų, 1957-ųjų balandį, Anykščiuose vykusiame iškilmingame rašytojo A.Žukausko-Vienuolio 75-ųjų gimimo metinių minėjime ūkio saviveiklininkai parodė jo pjesę „Prieblandoje“.

Rašytojas liko labai patenkintas sodiečių pasirodymu, jiems nuoširdžiai dėkojo, su jais fotografavosi. Vaitkūniečių renginyje dalyvavęs Kunigiškių kaimo ūkininkas Bronius Kovas puikiausiai prisiminė tą spektaklį, kuriame jis atliko Antano Gaškos vaidmenį.

Pasak B.Kovo, po spektaklio rašytojas A.Vienuolis, spausdamas jam ranką, pabrėžė, kad būtent tokį Antaną jis ir įsivaizdavo, tad už puikiai atliktą vaidmenį nuoširdžiausiai padėkojo. Beje, Bronius yra suvaidinęs net keliose dešimtyse spektaklių, ilgą laiką buvo vienas iš aktyviausių aktorių... Renginio vedėja A.Širvinskienė paminėjo nemažai pavardžių – Broniaus Kovo, Juozo Skodo, Juliaus Petronio, Kazio Braknės, Vytauto Budreikos, Genovaitės Kovienės, Valės Kiškytės, Jono Gaučio, Vandos Vanagaitės ir daugelio kitų, kurie ne tiktai vaidindavo savo kolūkio žmonėms, bet mielai važinėjo vaidinti ir po kitus kaimus bei rajonus. Tuomet buvo statomi daugelio veiksmų ir paveikslų spektakliai su didžiulėmis dekoracijomis, dainomis, šokiais, todėl vaidintojai į gastroles važiuodavo net keliais sunkvežimiais, kad galėtų tilpti ir artistai, ir spektaklių dekoracijos. Sodžiaus artistai net sugebėjo pastatyti Nikolajaus Ostrovskio pjesę „Be kaltės kalti“, kuri tęsėsi ištisas keturias valandas. Kaimo vaidintojai turėjo puikius meno vadovus, režisierius, tokius kaip Bronius Zabiela, Irena Pabarškienė, Juozas Skodas, Bronė Čepukonienė, Ona Jėckienė ir kt. Daugelio artistų ir režisierių jau nebėra tarp gyvųjų, na, o tuos, kurie tebėra šalia mūsų, renginio organizatoriai pakvietė į prisiminimų popietę. Tiktai labai gaila, kad dėl ligų bei kitokių svarbių priežasčių ne visi scenos veteranai galėjo į Vaitkūnus atvykti.

Pasveikinęs dramos mėgėjus, palinkėjęs jiems visokeriopos sėkmės, Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis grupei scenos veteranų įteikė Padėkos raštus.

Dvidešimt šešerius metus Vaitkūnų kaimo klubo renginių organizatore dirbanti Aldona Bagdonienė pasidžiaugė, kad scenos mylėtojų netrūksta ir dabar, kasmet žiūrovai pakviečiami į naujų spektaklių premjeras. Gėlės, padėkos raštai iš šios kultūros darbuotojos ir spektaklių režisierės rankų irgi buvo skirtos jiems – dramos mėgėjams, saviveiklinio meno mylėtojams. Su prasmingo renginio, skirto prisiminti ištisus dešimtmečius tęsiamas vaidybos scenoje tradicijas, dalyviais bendravo ir jų svečias – Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Vydas Juškėnas, išsakęs daug nuoširdžių palinkėjimų, pasidžiaugęs sodiečių veiklumu. Įspūdingą koncertą Vaitkūnų kaimo klube surengė Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus kaimo kapela, vadovaujama Rožės Lapienienės. O vaitkūniečiai, vadovaujami A.Bagdonienės, parodė nuotaikingą dramaturgo ir kunigo Kazimiero Čiplio-Vijūno komediją „Čigonėlė nemeluoja“. Žiūrovai negailėjo plojimų Ritai Tranienei, Žanetai Tumienei, Svetlanai Sabutienei, Vidui Balaišiui ir Vidmantui Zovei už nuoširdžią vaidybą. Renginio proga vestibiulyje veikė fotonuotraukų parodos „Kultūrinio gyvenimo dešimtmečiai“, „Mūsų spektakliai“, „Vaižganto vaikystės takais“. Taip pat tai progai buvo išleistas lankstinukas „Prie neišsenkančios vaidybos versmės“ bei Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ laikraščio „Pragiedrulių žemė“ naujas numeris. Iš kultūros projektų finansavimo programos lėšas bendram Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus ir Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ projektui skyrė Anykščių rajono savivaldybė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija