Atnaujintas 2007 gegužės 11 d.
Nr.36
(1533)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Paminėtos Šakių dekanato Eucharistinio kongreso metinės

Šv. Mišių koncelebracijai vadovauja
Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila (centre). Kairėje –
Griškabūdžio klebonas
kun. Nerijus Žvirblys, dešinėje –
Šakių klebonas
kun. Sigitas Matusevičius

Eucharistinė procesija
miesto gatvėmis
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

Dekanato kunigai Eucharistinio
kongreso metinėse Šv. Kryžiaus
Atradimo bažnyčioje

Nauju leidiniu džiaugiasi mons.
dr. Arūnas Poniškaitis
ir kan. Donatas Jasulaitis

Leidinį „Lietuvos sakralinė dailė“
pristato jo sudarytojos
Regimanta Stankevičienė
ir Gabija Surdokaitė

Mons. dr. Arūnas Poniškaitis
pasirašo Dr. Vinco Kudirkos
muziejaus svečių garbės knygoje.
Kairėje – muziejaus
darbuotoja Natalija Manikienė

Parapijiečiai atneša
šv.Mišių aukai duoną

KUDIRKOS NAUMIESTIS. Balandžio 29 dieną, sekmadienį, čia paminėtos pernai Šakiuose vykusio dekanato Eucharistinio kongreso metinės. Į iškilmes atvyko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jo generalvikaras mons. dr. Arūnas Poniškaitis, dekanato kunigai, bažnyčių choristai ir parapijų atstovai su bažnytinėmis vėliavomis. Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje vyskupas R.Norvila vadovavo Sumos šv. Mišių koncelebracijai, pasakė pamokslą, o jungtinis dekanato parapijų choras gražiai pagiedojo. Po šv. Mišių vyko eucharistinė procesija miesto gatvėmis aplink V.Kudirkos parką, kurioje dalyvavo Eucharistinio kongreso šalikėliais pasipuošę renginio dalyviai. Paskui vyskupas pašventino rekonstruotas Jaunimo centro patalpas ir labdaros valgyklą socialiai remtiniems žmonėms. Ta proga visus susirinkusiuosius pasveikino buvęs Kudirkos Naumiesčio seniūnas, neseniai išrinktas Šakių rajono vicemeru, Algimantas Damijonaitis. Kaip sakė Kudirkos Naumiesčio klebonas Šakių dekanas kan. Donatas Jasulaitis, labdaros valgykloje kasdien bus pamaitinama apie 20 nuo gyvenimo negandų kenčiančių žmonių.

Vakare Dr. Vinco Kudirkos muziejaus salėje įvyko reikšmingas renginys, kuriam vadovavo dekanas klebonas kan. D.Jasulaitis. Pristatytos dvi knygos: „Lietuvos sakralinė dailė“ ir „Šakių dekanato Eucharistinis kongresas“. Knygų sutiktuvėse dalyvavo vyskupas R.Norvila, jo generalvikaras mons. dr. A.Poniškaitis.

„Lietuvos sakralinė dailė“ – Kultūros, filosofijos ir meno instituto Sakralinės dailės skyriaus parengtas 640 puslapių tęstinis nuotraukomis iliustruotas mokslinių straipsnių rinkinys, kurio pirmojo tomo ketvirtos knygos pirmoji dalis yra skirta Vilkaviškio vyskupijos devynių bažnyčių, šešių koplyčių ir kai kurių kapinių istorijai, architektūrai, dėmesio centre – sakralinei dailei. Knygą pristatė redakcinės kolegijos narė dr. doc. Aleksandra Aleksandravičiūtė, sudarytojos – Regimanta Stankevičienė (mokslinė redaktorė) ir Gabija Surdokaitė. Vysk. R.Norvila negailėjo gražių žodžių, atsiliepdamas apie vertingą knygą.

Ta pačia proga buvo pristatyta nedidutė 32 puslapių knygelė „Šakių dekanato Eucharistinis kongresas“. Leidinėlį sudaro Vilkaviškio vysk. R.Norvilos laiškas, kviečiantis kunigus ir tikinčiuosius atsakingai pasirengti ketvirtajam vyskupijos Eucharistiniam kongresui, ir Šakių dekano kan. D.Jasulaičio labai nuoširdūs, emocionalūs prisiminimai apie Šakių dekanato Eucharistijos kongresą ir jame dalyvavusiuosius. Knygelę nuotraukomis iliustravo šakietis fotografas Vidas Venslovaitis. Maketavo ir dizainą parengė Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaras kun. Rimas Pilypaitis ir šio krašto Vinco Kudirkos gimnazijos dailės mokytoja Jurgita Legotaitė.

Šakių dekanato Eucharistiniam kongresui buvo skirta Šakių dekanato mokyklų moksleivių meno dirbinių ekspozicija, kuri atsispindi knygelės septyniolikoje puslapių.

Belieka pasidžiaugti vertingų leidinių sutiktuvėmis ir minėtų knygų sudarytojams palinkėti Dievo palaimos toliau tęsiant gražius, prasmingus darbus.

Romas BACEVIČIUS,

Natalija MANIKIENĖ

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija