Atnaujintas 2007 gegužės 25 d.
Nr.40
(1537)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Ilgamečio klebono pagerbimas

Procesijoj priekyje – buvęs
ir dabartinis parapijos klebonai
kanauninkai Pranas
Liutvinas ir Deimantas Brogys

Šv. Mišių koncelebracijai
vadovavo arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius
(antras iš kairės)

Minėjimas Šv. Mato katalikiškoje
vidurinėje mokykloje. Iš kairės:
vyskupas Juozas Preikšas,
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius,
vyskupas Juozas Žemaitis
ir kan. Pranas Liutvinas

Buvusį savo gimtosios parapijos
kleboną sveikino Šančių klebonas
kun. Virginijus Veprauskas

Sveikina Panemunės katalikių
bendruomenės
pirmininkė Dalia Jurgaitienė

Minėjimo dalyviai Šv. Mato
katalikiškoje vidurinėje mokykloje

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Sekmadienį, gegužės 20 dieną, Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje buvo sujudimas – prieš patį vidudienį šventiškai nusiteikę parapijiečiai mažais, didesniais pulkeliais plaukė į savo šventovę, kurioje vyko Šeštinių pamaldos ir ilgamečio parapijos klebono, kanauninko, teologijos licenciato Prano Liutvino 80-mečio minėjimas ir pagerbimas. Jubiliatas kan. P.Liutvinas, šventiškai nusiteikęs, pasitiko svečius, buvusius Kunigų seminarijos bendrakursius – vyskupus emeritus Juozą Žemaitį, MIC, ir Juozą Preikšą, monsinjorą Juozą Užupį. Pasveikinti savo buvusį dėstytoją atvyko Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, atiduoti pagarbą atvyko gerbiamo kanauninko broliai: Vincas, Antanas bei Jonas, giminaičiai.

Šv. Mišių aukai vadovavo arkiv. S.Tamkevičius. Dievo žengimo į dangų šventės procesija su vėliavomis ir giesmininkais ilga vora apjuosė bažnyčią. Kartu su vyskupais ir kunigais procesijoje su giesme ėjo ir jubiliatas kan. P.Liutvinas. Nuostabiai, akinančiai švietė saulė, dangaus skliaute nė vieno debesėlio, tikintieji buvo šventiškai nusiteikę – juk Dievas įžengė į dangų.

Pamokslo metu ganytojas apžvelgė savo mokytojo kan. P.Liutvino gyvenimo kelią. Tik praūžus karo patrankų kanonadai, jaunasis Pranas pravėrė Kunigų seminarijos duris. Tuo metu kunigai buvo persekiojami, suiminėjami, tremiami į Sibirą, žudomi. Reikėjo ne tik pašaukimo, bet drąsos, pasiryžimo. Baigęs mokslus ir 1950 -ųjų rudenį gavęs kunigo šventimus, jaunasis kunigas pradėjo tarnystės Dievui kelią. Vikaravo Kalvarijoje, vėliau, tapęs Daukšių klebonu, bemaž sugriautą bažnyčią prikėlė naujam gyvenimui. Būdamas Griškabūdžio bažnyčios klebonu (bemaž 13 metų), dailininkės restauratorės Elvyros Rusytės pagalba išgražino bažnyčią, atnaujino pagrindinio altoriaus paveikslus, parinko tinkamas spalvas bažnyčios vidaus remontui. 1960 metais kun. P.Liutvinas Kauno kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją. Jo paskaitų tuo metu klausėsi klierikas S.Tamkevičius. Sovietų valdžia visokiais būdais bandė užverbuoti gabų, energingą kunigą, tačiau, ačiū Dievui, jubiliatas išvengė „tarnystės“ KGB. Patį ilgiausią laiką, net 32 metus, kanauninkas darbavosi Aukštosios Panemunės parapijoje, kuri priklauso Vilkaviškio vyskupijai. Ir dabar, sulaukęs garbaus aštuoniasdešimtmečio, kanauninkas uoliai talkina parapijos klebonui dekanui kan. Deimantui Brogiui.

Gausiai susirinkusių parapijiečių akivaizdoje, garbė pasveikinti kanauninką buvo suteikta Panemunės katalikių bendruomenės pirmininkei Daliai Jurgaitienei ir parapijos bažnyčios chorui. Likusieji sveikintojai tokią teisę gavo greta esančioje Šv. Mato katalikiškos vidurinės mokyklos aktų salėje.

Mokyklos merginų choras pasveikino kanauninką jaunatviška daina, o jubiliatas moksleivėms padovanojo atvirukų su Švč. Mergelės Marijos atvaizdu. Savo prisiminimais pasidalijo vyskupai J.Žemaitis, MIC, J.Preikšas, arkivyskupas S.Tamkevičius įteikė atminimui Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu paveikslo kopiją. Taip pat sveikino Šančių klebonas kun. Virginijus Veprauskas, Gižų klebonas kun. Remigijus Veprauskas. Kun.Viktoras Brusokas dėkojo savo mokytojui, nes jo dėka pasirinko kunigystės kelią. Šv. Mato katalikiškos vidurinės mokyklos kapelionas kun. Rimantas Simanavičius savo kūrybos atvirute ir poetiniu tekstu sujaudino kanauninko širdį. Vyskupas Antanas Vaičius dėl ligos negalėdamas atvykti, atsiuntė sveikinimo laišką, kuriame palinkėjo kanauninkui visokeriopos kloties.

Parapijiečiai taip pat rikiavosi eilėje pasveikinti kanauninko. Pirmasis sveikino Kauno miesto vicemeras krikščionis demokratas Kazimieras Kuzminskas, Lietuvos Seimo narė dr.Vida Marija Čigriejienė, Panemunės „Šilo“ pradinės mokyklos kolektyvas, Panemunės seniūnė Rasina Žolynienė, Sutkų (Šakių r.) parapijos tikintieji, giminės ir artimieji.

„XXI amžiaus“ kolektyvas taip pat prisideda prie sveikintojų.

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija