Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Sekminės Kalvarijose

Kauno arkivyskupas metropolitas
Sigitas Tamkevičius pašventino
koplytstulpį, skirtą Veprių
šv. Kalvarijų 161-osioms metinėms

Vepriai. Prieš 161-erius metus, Sekminių dieną, čia pirmą kartą buvo nueiti Kristaus kančios keliai. Šeštadienį ir sekmadienį gausus būrys tikinčiųjų susirinko į Veprius švęsti Sekminių. Tai šventė, tikintiesiems primenanti Šv. Dvasios atsiuntimą. Čia šeštadienį lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas, klierikas Andrius Valčiukas, o sekmadienį – vyskupas emeritas Juozas Preikšas.


Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vyskupas Jonas Ivanauskas,
klebonas kun. Vytautas Paukštis
ir kiti kunigai prie nešamo Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos paveikslo

RASEINIAI. Rengiantis didžiajam Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui, Raseinių parapijos tikintieji nuolat buvo raginami aktyviai ir gausiai įsitraukti į pamaldas, skirtas Dievo Motinai Marijai pagerbti.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo Raseinių parapijoje iškilmės prasidėjo gegužės 27 dieną. Nors eisenos pradžia buvo skelbta 14.30 val., beveik jau prieš valandą prie Raseinių miesto ribos rinkosi parapijiečiai, su nekantrumu laukdami paveikslo. Eiseną rikiavo pasirengimo Jubiliejui komiteto nariai. Eisenoje dalyvavo parapijos bendruomenė, įvairių organizacijų nariai, Raseinių rajono savivaldybės atstovai, Seimo nariai, Raseinių miesto mokyklų mokiniai, taip pat gausiai susirinkę tikintieji, kurie norėjo pagerbti Švč. M.Marijos paveikslą.


Jonavos dekanate

Svarbūs įvykiai

Vaikai pasiruošę priimti Pirmąją Komuniją

Jonava. Gegužės 19 dieną Pirmąją Komuniją Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje priėmė paskutinės (iš trijų) grupės 84 „Lietavos“, „Neries“, Šveicarijos pagrindinių mokyklų mokiniai. Juos, gražiai susirikiavusius, prie altoriaus atvedė ir šv. Mišias aukojo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Jis pasakė pamokslą, pabrėždamas, kokie svarbūs žmogaus gyvenime yra Atgailos ir Eucharistijos sakramentai. Tai – įkrikščioninimo, sutaikinimo su Dievu sakramentai, teikiami po krikšto. Dar reikia gerai pasirengti Sutvirtinimo sakramentui, kuris gaunamas sulaukus 14 metų. Taip prasideda tikras žmogaus kelias į išganymą. Klebonas kvietė jaunuosius katalikus dažnai lankytis bažnyčioje, priimti sakramentus, nenusiraminti po gražios Pirmosios Komunijos šventės. Dievas visada mūsų laukia, teikia daug malonių, todėl turime nuolat su Juo bendrauti. Dekanas pasveikino mokinius, jų tėvelius su švente, padėkojo mokytojams, gerai parengusiems vaikus, visiems palinkėjo gausios Dievo palaimos.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Padėkota už Santuokos sakramentą

Didelę paklausą turėjo šeimoms
skirta Lisbetos Burger knyga
„Pirmieji gimė dvynukai“

Šilalė. Pagal Katalikų Bažnyčios kalendorių gegužės 13-oji, sekmadienis, skirtas apmąstymui apie meilę, kuri yra dieviškumo esmė. Pasak apaštalo Jono, Dievas yra meilė. Kas patiria tą meilę – patiria ir ramybę. O ramybė – tai Kristus, kuris apsigyvena tuose, kurie myli. Ypač toji meilė ir ramybė yra būtina šeimose, nes per jas Dievo meilė ir Kristaus ramybė pasklinda po visą pasaulį. Tad gegužės 13-ąją Šv.Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, vadovaujamoje klebono dekano kun. Stasio Toleikio, buvo meldžiamasi už meilę ir ramybę, kuri turi prasidėti šeimose. Todėl ir to sekmadienio Sumos šv. Mišios Šilalės bažnyčioje buvo skirtos padėkai už Santuokos sakramentą. Šilalės šeimos centro vadovės Salomėjos Trakšelienės iniciatyva, viską suderinus su kun. S.Toleikiu, per rajoninę spaudą į šias šv. Mišias buvo pakviestos Šilalės parapijos šeimos drauge su vaikais dalyvauti šeimoms skirtose šv. Mišiose, kurių tikslas – padėkoti Viešpačiui, kad susitiko vienas kitą gyvenimo kelyje... Tėveliai meldėsi už savo vaikus, o šie – už savo tėvelius. Jaunos, ką tik susikūrusios šeimos meldėsi prašydamos Dievo palaimos gyventi santarvėje ir susilaukti vaikučių.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija