Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Raseinių dekanate

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Vyskupas Jonas Ivanauskas,
klebonas kun. Vytautas Paukštis
ir kiti kunigai prie nešamo Šiluvos
Švč. Mergelės Marijos paveikslo

Eisenoje – pasipuošusios „Žemaičio“
gimnazijos gimnazistės
Sigito GUDAIČIO nuotraukos

RASEINIAI. Rengiantis didžiajam Dievo Motinos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui, Raseinių parapijos tikintieji nuolat buvo raginami aktyviai ir gausiai įsitraukti į pamaldas, skirtas Dievo Motinai Marijai pagerbti.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo Raseinių parapijoje iškilmės prasidėjo gegužės 27 dieną. Nors eisenos pradžia buvo skelbta 14.30 val., beveik jau prieš valandą prie Raseinių miesto ribos rinkosi parapijiečiai, su nekantrumu laukdami paveikslo. Eiseną rikiavo pasirengimo Jubiliejui komiteto nariai. Eisenoje dalyvavo parapijos bendruomenė, įvairių organizacijų nariai, Raseinių rajono savivaldybės atstovai, Seimo nariai, Raseinių miesto mokyklų mokiniai, taip pat gausiai susirinkę tikintieji, kurie norėjo pagerbti Švč. M.Marijos paveikslą.

Iš Eržvilko atvežtą paveikslą sutiko Raseinių parapijos klebonas kun. Vytautas Paukštis, dekanas kun. Juozas Kaknevičius, kiti dekanato kunigai. Kartu su paveikslu keliauja ir knyga, kurioje aprašomas paveikslo apsilankymas, pasirašo iškilmių dalyviai. Paveikslą nešė šventiškai pasipuošę „Žemaičio“ gimnazijos gimnazistai.

Iškilminga procesija Jurbarko ir Kosmonautų gatvėmis pasuko bažnyčios link. Šių gatvių gyventojai papuošė savo namus valstybinėmis vėliavomis, Švč. M.Marijos atvaizdais bei paveikslo kopijomis.

Šv. Mišias Švč. M.Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, dalyvaujant Raseinių dekanato kunigams. Homilijos metu vyskupas linkėjo gausių Dievo Motinos malonių. Per visas paveikslo apsilankymo parapijoje dienas kvietė tikinčiuosius iškilmingai švęsti Eucharistiją, dalyvauti Švč. Sakramento adoracijoje, švęsti Atgailos sakramentą. Apsilankymo dienomis bus skaitomas Dievo žodis, kalbamas rožinis, giedama Švč. M.Marijos litanija, Dievo Motinos garbei skirtos giesmės, vyks Švč. M.Marijos garbei skirti šventiniai vakarai ir kt. Tai ypatingas Dievo malonių metas, skirtas pamaldumui Dievo Motinai Marijai, šeimų krikščioniško gyvenimo ir dvasinių vertybių ugdymui.

Per šv. Mišias giedojo Sumos choras. Marijai skirtas giesmes kartu giedojo visi gausiai susirinkę tikintieji, išgyvendami tarpusavio bendrystę, vildamiesi Marijos užtarimo.

Aukos liturgijos metu atnašas nešė Raseinių parapijos bažnytinių organizacijų, savivaldybės atstovai: Marijos legiono atstovai – Naujojo Testamento knygas, rožinius, kurie bus dovanojami lankant parapijiečius namuose; parapijos jaunimo grupė nešė duoną ir vynuoges; suaugusiųjų maldos grupė dovanojo Raseinių bažnyčiai smilkytuvą; „Caritas“ – Marijos paveikslėlius, knygas, rožinius, kaip dovanas pagalbos reikalingiems raseiniškiams; savivaldybės atstovai dovanojo Raseinių bažnyčiai arnotą, vyskupui J.Ivanauskui – atminimo knygą.

Šeimos centras dovanojo baltų lelijų puokštę, skirtą bažnyčiai papuošti; užtarimo maldos grupė atnešė molinį indą su septyniomis rožėmis – kaip trapios žmogiškos būties troškimą patirti Šventosios Dvasios dovanas: išmintį ir supratimą, patarimą ir tvirtumą, pažinimą ir maldingumą.

Per Eucharistijos šventę, kaip liudijo parapijiečiai, jie patyrė tarsi švelnų prisilietimą prie Švč. M.Marijos ir bendrystę su visa gausia bendruomene. Paveikslą pristatė Raseinių muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė.

Po šv. Mišių vykusiame Švč. M.Marijai skirtame vakare kūrinius atliko Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“, Raseinių meno mokyklos jaunimo choras.

Raseinių parapijoje išplatinta 5000 lankstinukų, 50 didelių ir tiek pat mažesnių plakatų. Tad „Marijos žinia Raseinių žemei“ plačiai pasklido po visą rajoną.

Aušra Augustaitienė,

Jolanta Budzinauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija