Atnaujintas 2007 birželio 1 d.
Nr.42
(1539)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Jonavos dekanate

Svarbūs įvykiai

Vaikai pasiruošę priimti Pirmąją Komuniją

Jonava. Gegužės 19 dieną Pirmąją Komuniją Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje priėmė paskutinės (iš trijų) grupės 84 „Lietavos“, „Neries“, Šveicarijos pagrindinių mokyklų mokiniai. Juos, gražiai susirikiavusius, prie altoriaus atvedė ir šv. Mišias aukojo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Jis pasakė pamokslą, pabrėždamas, kokie svarbūs žmogaus gyvenime yra Atgailos ir Eucharistijos sakramentai. Tai – įkrikščioninimo, sutaikinimo su Dievu sakramentai, teikiami po krikšto. Dar reikia gerai pasirengti Sutvirtinimo sakramentui, kuris gaunamas sulaukus 14 metų. Taip prasideda tikras žmogaus kelias į išganymą. Klebonas kvietė jaunuosius katalikus dažnai lankytis bažnyčioje, priimti sakramentus, nenusiraminti po gražios Pirmosios Komunijos šventės. Dievas visada mūsų laukia, teikia daug malonių, todėl turime nuolat su Juo bendrauti. Dekanas pasveikino mokinius, jų tėvelius su švente, padėkojo mokytojams, gerai parengusiems vaikus, visiems palinkėjo gausios Dievo palaimos.

Gegužės 19-20 dienomis buvo minimos Eucharistijos adoracijos koplyčios šeštosios metinės. 19 dieną, 12 val., Švč. Sakramentas iš Adoracijos koplyčios buvo atneštas į bažnyčią, kur visą parą buvo adoruojama. Buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija, giesmės, tyliai meldžiamasi individualiomis intencijomis. 18 val. aukojamos šv. Mišios. Nemažai žmonių adoravo per naktį, buvo atvykusių ir iš kitų parapijų. 20 dieną Sumos šv. Mišias už parapiją, gyvus ir mirusius adoruotojus aukojo dekanas klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Jis pasidžiaugė, kad nedidelėje mūsų parapijoje jau šešerius metus vyksta Eucharistijos adoracija. Buvo nedidelių, trumpalaikių sausrų, bet Dievas padaro taip, kad atsiranda naujų žmonių, kurie sugeba surasti adoruotojų, pasiaukoti. Adoracijos koplyčios šeštųjų metinių paminėjimas šiemet sutapo su Kristaus žengimo į Dangų švente – Šeštinėmis. Adoruotojos nešė atnašas, skaitė maldavimus, vyko Šeštinių procesija. Po šv. Mišių Švč. Sakramentas procesija buvo palydėtas į koplyčią nuolatinei adoracijai.

Gegužės 20 dieną Šeimos ir Jaunimo centrų nariai, vadovaujami I.Petrikonienės ir V.Žiemienės, surengė poezijos ir giesmių popietę „Tau, Marija“, skirtą Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejui. Parapijiečiai žavėjosi prasmingomis eilėmis, gražiai sugiedotomis skambiomis giesmėmis Švč. Mergelei Marijai.

Felicija LANKELIENĖ

Vytauto JAGUČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija