Atnaujintas 2007 birželio 13 d.
Nr.45
(1542)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Biblijos viešnagė

Jurgis VERŠAUSKAS

„Naujosios Romuvos“ žurnalo
vadovai prof. Juozas Algimantas
Krikštopaitis ir Andrius Konickis,
kun. Petras Tavoraitis, Rasa
Griškevičienė ir Biblijos draugijos
vykdantysis direktorius
dr. Mykolas Mikalajūnas

Apdovanotieji mokiniai, piešinių
Šventojo Rašto temomis autoriai

Ukmergės miesto Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje šešias savaites viešėjo Lietuvos Biblijos draugijos kilnojamoji dviejų dalių paroda: „Biblija istorijoje ir šiandien“ ir „Pranašas Jona“. Lankytojai galėjo susipažinti su Biblijos (Šventojo Rašto) parašymo istorija, jos sudėtimi bei vertimais į daugybę kalbų, taip pat su nuotykinga Senojo Testamento istorija apie pranašą Joną, didžuvės prarytą, kai jis nenorėjo eiti skelbti atgailos priešų žemėje.

Parodos atidarymas balandžio 13 dieną sutapo su Ukmergės rajono bibliotekų darbuotojų seminaru ir su „Naujosios Romuvos“ žurnalo vadovų apsilankymu. Biblijos draugijos vykdantysis direktorius dr. Mykolas Mikalajūnas papasakojo apie Biblijos draugijas pasaulyje ir Lietuvoje. Jų pradžia buvo Anglijoje 1804 metais, o jau 1816 metais Rusijos Biblijos draugijos lėšomis buvo išspausdintas pirmasis katalikiškas viso Naujojo Testamento vertimas, atliktas vyskupo Juozapo Arnulfo Giedraičio.

Lietuvos Biblijos draugija (LBD) įsikūrė netrukus po nepriklausomybės atgavimo, 1992 metais. Ją įsteigė aštuonios Lietuvos krikščionių Bažnyčios: katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, sekminininkų, baptistų, adventistų, stačiatikių ir sentikių. Draugijos paskirtis: rengti, spausdinti ir platinti ištiso Šventojo Rašto ir atskirų jo knygų vertimus, taip pat įvairią pagalbinę literatūrą ir kitas priemones, padedančias pažinti Dievo Apreiškimo lobius. Per 15 savo veiklos metų draugija yra išleidusi apie pusę milijono egzempliorių didelių ir mažesnių leidinių. Aukotojų remiama, draugija stengiasi aprūpinti bibliniais leidiniais mokyklas, vaikų bei senelių namus, bausmės atlikimo vietas.

Draugijos projektų vadovė Vilhelmina Kalinauskienė paaiškino apie parodų rengimą įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, taip pat pristatė naujovę: šiemet išleistą dviejų vaizdo-garso plokštelių komplektą „Žaisk ir pažink Bibliją“. Ne tik pradinių klasių mokiniai, bet ir vyresnieji darželinukai gali, sėdę prie kompiuterio, pasiskaityti paaiškinimus apie Šventąjį Raštą ir didžiąsias krikščionių šventes, spalvinti, atsakinėti į klausimus, o kukutis Vidis įvertina, tiksliai ar netiksliai atsakyta. Vyskupų Konferencija ir Švietimo ministerija pripažino šį komplektą tinkama mokymo priemone.

Tą pačią dieną bibliotekoje apsilankę „Naujosios Romuvos“ žurnalo vadovai – vyr. redaktorius Andrius Konickis ir prof. Juozas Algimantas Krikštopaitis – gyvai įsitraukė į aptarimą. Ypač profesorius, kurio specialybė yra mokslo istorija, turėjo ką pasakyti apie Šventojo Rašto svarbą tautų gyvenime. Renginyje apsilankęs Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios altaristas kun. jubiliatas Petras Tavoraitis vaizdingai išdėstė pranašo Jonos istoriją VIII amžiuje prieš Kristaus gimimą.

Paroda apvainikuota gegužės 21 dieną, dalyvaujant Vokietijos Biblijos draugijos atstovams, kurie norėjo pamatyti, kaip Lietuvoje vyksta biblinis apaštalavimas, kad galėtų toliau rinkti vokiečių krikščionių paramą jos darbui. Buvo apdovanoti mokiniai – piešinių Šventojo Rašto temomis autoriai. Juos pasveikino minėtos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kun. Petras Purlys ir baptistų pastorius Kęstutis Kulakauskas, kuris pats buvo meiliai pasveikintas ketvirto vaikučio gimimo šeimoje proga. Draugijos vadovai ir renginio dalyviai nuoširdžiai dėkojo už parodos globą bibliotekos darbuotojams, ypač direktorei Rasai Griškevičienei. Renginys baigėsi pačių vaikų koncertėliu.

Ukmergė

Autoriaus nuotraukos

Aukštai vertindamas čia eksponuotus Biblijos draugijos leidinius, jų formos ir turinio pateikimo skaitytojams įvairovę, norėčiau pažymėti: žmonijai apreikštos išminties tekstai yra universalių visoms kultūroms ir visoms epochoms tiesų šaltinis. Čia glūdi amžinosios dvasinės vertybės ir visaverčio gyvenimo orientyrai. Juos praradus, aš manau, mūsų lauktų apokaliptinė lemtis. Tad nuolatos Lietuvos padangėje atsirandantys vis nauji Biblijos leidiniai tampa elementoriais, ugdančiais ateinančių kartų sąmonėje moralės pagrindus. Šie tekstai verčia mus susimąstyti apie žmogaus vietą Viešpaties kūrinijos pasaulyje, apie laikinus ir amžinus dalykus.

Juozas Algimantas Krikštopaitis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija