Atnaujintas 2007 birželio 15 d.
Nr.46
(1543)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kongresėliai su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija

Pajūrio parapijos adoruotojos
ir ministrantai pasirengę kongresėliui

Vyskupo Jono Borutos
įžanginis žodis atvežus paveikslą
prie Pajūrio parapijos

Birželio 30 -liepos 1 dienomis Klaipėdoje vyks Lietuvos jaunimo dienos. Šiame renginyje kviečiamas dalyvauti jaunimas nuo 14 metų bei vyresnieji. Nenorint nuskriausti ir dar neturinčių 14 metų vaikų, Telšių vyskupija nusprendė jiems suorganizuoti jaunimo kongresėlius dekanatuose, kurie jau vyksta šį, gegužės, mėnesį. Pasak Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, šie jaunimo ir vaikų kongresėliai yra skirti dvasiniam mūsų šalies jaunimo pasirengimui Lietuvos jaunimo dienoms, taip pat svarbioms sukaktims pasirengti bei joms įprasminti: Žemaitijoje pradėtam Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui 2013-2017 metais, Lurdo 150-osioms, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimų 400-osioms metinėms paminėti. Be to, ateinančiais metais žemaičiai minės 150-ąsias vyskupo Motiejaus Valančiaus, švietėjo ir blaivybės propaguotojo, tiksliau, blaivybės akcijos pradžios jubiliejų.

Jaunimo ir vaikų kongresėliai, į kuriuos yra vežama ir Šiluvos stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo kopija, prasidėjo gegužės 1 dieną Palangoje. Jie jau įvyko Akmenėje, Klaipėdoje, Mažeikiuose, Telšiuose, Plungėje, Skuode, Vėžaičiuose, Gargžduose. Šie renginiai vyko vakarais, 17.30 val., po darbo. Užtat juose gausiai dalyvavo ne tik jaunimas, vaikai, bet ir suaugę tikintieji, norėdami per atvežtą paveikslo kopiją pagerbti Šiluvos stebuklingąją Dievo Motiną. Todėl tikintieji po kilometrą ir net du su iškilminga procesija ateidavo pasitikti Dievo Motinos paveikslo kopijos ir, giedodami Švč. Mergelei Marijai skirtas giesmes, garbingai palydėdavo į bažnyčią, dalyvaudavo kongresėlyje, vysk. J.Borutos aukojamose šv. Mišiose, išklausydavo jo homiliją ir išsamią apžvalgą apie Šiluvos stebuklingąją Dievo Motiną. Po to garbingiausioje bažnyčios vietoje arba prie įrengtų Lurdo koplytėlių vykdavo gegužinės pamaldos, žvelgiant į Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją. Taip pat vyko vaikų katechezė. Ją vedė prelatas dr. Juozas Šiurys.

Gana įspūdingai gegužės 10-osios vakarą jaunimo ir vaikų kongresėlis praėjo Šilalės dekanato Pajūrio Švč. Trejybės parapijoje. Rūpestingas ir tvarkingas šios parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas pasistengė, kad čia vykęs kongresėlis praeitų ne tik sklandžiai, bet ir paliestų jaunimo, vaikų ir pagyvenusių tikinčiųjų širdis. Į pavasario žaluma pasipuošusį Pajūrio kampelį (čia prateka Jūros upė) susirinko gausūs būriai tikinčiųjų ne tik iš Pajūrio, bet ir iš klebono kun. M.Petrausko aptarnaujamų Tenenių, Didkiemio parapijų su jų vėliavomis. Atvažiavo visų Šilalės dekanato parapijų jaunimo ir vaikų delegacijos su kunigais, tikybos mokytojais ir įvairių religinių organizacijų vadovai ir atskiri būreliai tikinčiųjų.

Jaunimo kongresėlio sutikimas įvyko kelyje prie kadaise buvusio pranciškonų vienuolyno. Iš čia, visiems gražiai išsirikiavus iškilminga eisena giedant Švč. Mergelei Marijai skirtas giesmes ir priekyje nešant Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopiją, buvo einama į jaukiai klebono kun. M.Petrausko rūpesčiu sutvarkytą Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčią. Eisena buvo didžiulė ir įspūdinga. Gražiai giedojo Pajūrio bažnyčios choras, vadovaujamas Jono Linkio. Jam pritarė jaunimas ir visi eisenos dalyviai. Pro debesis pasirodžiusi saulutė nuskaidrino visų veidus.

Sausakimšoje bažnyčioje prasidėjo jaunimo ir vaikų kongresėlis su šalia altoriaus pastatyta Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija.

Po trumpo vysk. J.Borutos įžanginio žodžio prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo pats vyskupas, talkinant generalvikarui prelatui dr. J.Šiuriui ir Šilalės dekanato kunigams. Savo pamoksle vyskupas išaukštino Švč. Mergelę Mariją, teikiančią dvasines dovanas kiekvienam, kas tik į ją kreipiasi.

Po šv. Mišių, po jaunimo ir vaikų kongresėlio, visi pasuko prie netoli bažnyčios klebono kun. M.Petrausko iniciatyva iš akmenų pastatyto Lurdo. Čia vyko gegužinės pamaldos. Jas vedė vysk. J.Boruta. Po jų vysk. J.Boruta ir generalvikaras prel. dr. J.Šiurys gražiai pabendravo su vaikais ir jaunimu. Be to, prel. dr. J.Šiurys dar atliko vaikams ir katechezę. Vyko agapė.

Jaunimo ir vaikų kongresėlis su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija buvo surengtas Švėkšnoje (Šilutės dekanatas) ir galiausiai šis renginys gegužės 12 dieną baigėsi Tauragėje.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalės rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija