Atnaujintas 2007 birželio 20 d.
Nr.47
(1544)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Išsaugokime šventą atminimą

Renginio svečiai (iš kairės):
vyskupas Juozas Preikšas,
Vincė Vaidevutė Margevičienė,
aktoriai Egidijus Stancikas
ir Rūta Staliliūnaitė
Zenono Šiaučiulio nuotrauka

Visą savaitę Lietuvoje vyko renginiai, skirti Gedulo ir vilties dienai paminėti. LPKTS Kauno filialas šią datą pradėjo minėti birželio 11-ąją. Renginį pradėjo Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė. „Išsaugokime šventą atmintį vardan savo vaikų ir vaikaičių“, – sakė ji. Pirmiausia buvo tartas vilties ir paguodos žodis, sugiedota „Tautiška giesmė“, pagerbtas amžinojo poilsio išėjusiųjų atminimas. Šią misiją, įpindamas Laisvės šauklio poeto Bernardo Brazdžionio eilių, atliko vyskupas emeritas Juozas Preikšas: „Minime dieną, kai mūsų tauta pradėjo golgotos kelią, – sakė vyskupas. – Mes dėkojame jums už drąsą, už ištvermę ir suteiktą viltį, kad Lietuva bus laisva. Jūs – šventieji kankiniai. Iš jūsų mokomės mes, mokysis ir ateities kartos“, – sakė vysk. J.Preikšas.

Seimo narys, TS pirmininkas Andrius Kubilius šio renginio dalyviams atsiuntė sveikinimo laišką. Žiūrėta režisieriaus A.Rubinovo dokumentinė kino juosta „Važiuojam iš ukvatos“. Ją pristatė albumo „Negrįžusiems“ autorius Antanas Sadeckas. Dokumentiniame filme užfiksuoti Tomsko srities vaizdai, žmonių, čia gyvenusių ir ėjusių sunkų lažą, prisiminimai. Jais dalijosi buvę tremtiniai V.Piličiauskas, V.Senvaitis, aktorius P.Venslovas, A.Pribušauskaitė. Renginyje dalyvavo Seimo narys prof. Arimantas Dumčius.

Prisiminimai, prisiminimai, prisiminimai... Juos žarstė 1941-ųjų tremtinė Lina Malinauskienė, rašinėlių apie senelių tremtį ištraukas skaitė Eigulių vidurinės mokyklos moksleivė Vilma Tarandaitė ir Simono Daukanto vidurinės mokyklos mokinė Rasa Bartkevičiūtė. Šventei iškilmingumo ir prasmės suteikė aktorių Rūtos Staliliūnaitės ir Egidijaus Stanciko parengta programa. R.Staliliūnaitė perskaitė naujos Leonardo Gutausko knygos „Sapnų teologija“ apie sunkią tremtinės našlaitėlės Augustės dalią ištrauką, Egidijus Stancikas – poeto Antano Miškinio eilių ir laiško, rašyto iš tremties, ištrauką.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro atstovui už patriotinį jaunimo auklėjimą miesto bei apskrities mokyklose Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga padovanojo istorinio-meninio filmo „Vienui vieni“ kompaktinę plokštelę.

Aušra Šuopytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija